CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 113659 din data de 2.03.2018,

încheiat cu Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în sedință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 113659 din data de 2.03.2018, încheiat cu Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 594303/1/20.10.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 594359/451/20.10.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea Contractului de închiriere nr. 113659 din data de 2.03.2018, încheiat cu Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 362 alin. 1 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 26 alin. 1 și 3 din Legea nr. 334/2006, republicată, privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 238/2009 (stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului), ale Hotărârii nr. 780/2020 (constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație) și ținând cont de Cererea nr. 536933/21.09.2021, de Contractul de închiriere nr. 113659 din data de 2.03.2018, precum și de Procesul-verbal nr. 580529 din data de 13.10.2021 al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere nr. 113659 din data de 2.03.2018, încheiat cu Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Arinilor nr. 11, ap. 42, înscris în CF. individual nr. 254085-C1-U12, nr. topografic 21546/1/1/1/1/1/1/4/2/XLII, până la data de 11.03.2026.

(2) Valoarea de inventar a imobilului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Arinilor nr. 11, apartament 42, este de 3.342,07 lei

Art. 2. Chiria se calculează în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 238/2009 privind stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia Economică și Direcția Juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 680 din 1 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)