CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ – NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 60 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 28A, înscris în C.F. 336494 Cluj-Napoca, sub A1, cu nr. topo. 1384/1/1/2 (nr. C.F. vechi 151095)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 60 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 28A, înscris în C.F. 336494 Cluj-Napoca, sub A1, cu nr. topo. 1384/1/1/2 (nr. C.F. vechi 151095) – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 598264/1/21.10.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 598336/451/21.10.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 60 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 28A, înscris în C.F. 336494 Cluj-Napoca, sub A1, cu nr. topo. 1384/1/1/2 (nr. C.F. vechi 151095);

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată şi actualizată, ale art. 28 alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale contractului de donație și drept de abitație, autentificat prin Încheierea nr. 2275 din 24.07.2020, de notar public Cosma Laura-Ioana, ale Hotărârii nr. 382/1999 (privind concesionarea terenului situat în Calea Turzii nr. 28A), astfel cum aceasta a fost modificată prin Hotărârea nr. 326/2003;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 60 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 28A, înscris în C.F. 336494 Cluj-Napoca, sub A1, cu nr. topo. 1384/1/1/2 (nr. C.F. vechi 151095), în favoarea doamnei Sabău Sorina-Roxana, având C.N.P. 2920101125811, urmare a dobândirii în proprietate a imobilului-construcție, înscris în C.F. 336494 Cluj-Napoca, sub A1.1, cu nr. topo. 1384/1/1/2-C1 (nr. C.F. vechi 151095), în baza contractului de donație și drept de abitație, autentificat prin Încheierea nr. 2275 din 24.07.2020, de notar public Cosma Laura-Ioana.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia Economică şi Direcția Juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 681 din 1 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)