CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 460.000 de lei, de la bugetul local, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federaţia Română de Tenis, a meciului de tenis România–Peru, contând pentru Grupa Mondială I a ,,Cupei Davis”, noiembrie 2021

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 460.000 de lei, de la bugetul local, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federaţia Română de Tenis, a meciului de tenis România–Peru, contând pentru Grupa Mondială I a ,,Cupei Davis”, noiembrie 2021, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 604318/1/26.10.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 604370/42/26.10.2021 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare publică și management proiecte, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 460.000 de lei, de la bugetul local, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federaţia Română de Tenis, a meciului de tenis România–Peru, contând pentru Grupa Mondială I a ,,Cupei Davis”, noiembrie 2021;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1), coroborat cu art. 71 alin. (1) lit. g), din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 602/2021 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca, pe anul 2021;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. f, 133 al. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă alocarea, de la bugetul local, a sumei de 460.000 lei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federaţia Română de Tenis, a meciului de tenis România–Peru, contând pentru Grupa Mondială I a ,,Cupei Davis”, noiembrie 2021.

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul municipiului Cluj-Napoca să încheie, cu Federația Română de Tenis, un protocol de colaborare, în vederea organizării în cele mai bune condiții a acestei competiții internaționale, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte și Direcţia Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 698 din 1 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)