CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia

nr. 149-151, din domeniul public al Județului Cluj în administrarea Consiliului Județean Cluj,

în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149-151, din domeniul public al Județului Cluj în administrarea Consiliului Județean Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 607284/1/27.10.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 607319/45/44/30/27.10.2021 al Direcţiei Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea solicitării de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149-151, din domeniul public al Județului Cluj în administrarea Consiliului Județean Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 294 alin. 2, 4 și 7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 554 alin. 1 din Codul civil, ale Certificatului de Urbanism nr. 862/22.03.2021, ale Hotărârii nr. 855/2018 privind aprobarea protocolului de colaborare între Județul Cluj și Municipiul Cluj-Napoca în vederea realizării unor facilități park&ride, precum și ale Protocolului-cadru de colaborare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. (1) Se aprobă solicitarea de trecere, din domeniul public al Județului Cluj în administrarea Consiliului Județean Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149-151, teren în suprafață de 48501 mp., cu nr. cadastral 338817, înscris în CF nr. 338817 Cluj-Napoca, în vederea executării lucrărilor de construire a unui edificiu „Park and Ride”, amenajări exterioare, realizare acces, deviere rețele, stații pentru mijloacele de transport public, bike-sharing și alte lucrări necesare obiectivului principal.

(2) Se declară ca bun de utilitate publică locală și se include în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca imobilul identificat la alin. 1.

Art. 2. Se mandatează Primarul municipiului Cluj-Napoca, pentru modificarea și completarea Protocolului-cadru de colaborare, încheiat între Județul Cluj și Municipiul Cluj-Napoca, în baza Hotărârii nr. 855/2018.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 702 din 1 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)