H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

construire hotel de apartamente S+P+3E, Calea Moților nr. 137

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire hotel de apartamente S+P+3E, Calea Moților nr. 137 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 547818/1/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 547847/2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire hotel de apartamente S+P+3E, Calea Moților nr. 137, beneficiari: Balaj Mircea și Balaj Emilia;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 685 din 25.07.2019, Avizul nr. 451/Z/19.07.2018 al Ministerului Culturii și Identității Naționale, Direcția Județeană pentru Cultură Cluj și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – construire hotel de apartamente S+P+3E, Calea Moților nr. 137, beneficiari: Balaj Mircea și Balaj Emilia, pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează:

amplasarea pe parcelă: construcția se retrage la 5 m față de limita nordică, 6 m față de limita vestică, minim 6 m față de limita sudică și se amplasează pe limita estică, cu asigurarea unei curți de lumină.

circulaţiile şi accesele: prin drum de servitute din Calea Moților;

– echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Va fi amenajat loc de parcare pentru 10 biciclete.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Subsolul clădirii nu beneficiază de spații pentru garare. Parcările necesare hotelului de apartamente vor fi asigurate în clădirile dedicate existente în zonă, în concordanță cu prevederile art. 9 din R.L.U aferent U.T.R. ZCP_M1.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 756 din 31 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)