H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni mixte

S+P+3E strada Bistriței nr. 75-77

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+3E strada Bistriței nr. 75-77 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 548425 / 25.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 548611 din 25.10.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+3E strada Bistriței nr. 75-77, beneficiari: S.C. C&D Invcons S.R.L. și Frenko Thomas Peter;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 929 din 26.09.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+3E strada Bistriței nr. 75-77 , beneficiari: S.C. C&D Invcons S.R.L. și Frenko Thomas Peter, pe o parcelă coproprietate privată, cu nr. cad. 331089.

Documentaţia reglementează:

retragerea față de limitele laterale: pe limite;

retragerea față de limita posterioară: min. 1.80 m, în jumatatea sudică a parcelei și min. 6 m, în jumătatea nordică;

accesul auto și pietonal: din str. Bistriței;

staționarea vehiculelor (auto și velo): în spații specializate dispuse la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G.;

echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Bistriței;

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 759 din 31 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)