CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Extindere locuință unifamilială, D+P+M, și amenajări exterioare (foișor, piscină neacoperită),

str. Odobești nr. 14A provizoriu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere locuință unifamilială, D+P+M, și amenajări exterioare (foișor, piscină neacoperită), str. Odobești nr. 14A provizoriu – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 747539/1/19.09.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 747593/433/19.09.2022 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere locuință unifamilială, D+P+M, și amenajări exterioare (foișor, piscină neacoperită), str. Odobești nr. 14A provizoriu, beneficiari: Bondiuc Adrian și Bondiuc Ioana-Laura;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 66/12.04.2022, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.–

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Extindere locuință unifamilială, D+P+M, și amenajări exterioare (foișor, piscină neacoperită), str. Odobești nr. 14A provizoriu, beneficiari: Bondiuc Adrian și Bondiuc Ioana-Laura, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 303800.

Pe parcelă există fond construit, corp C1 (nr. cad. 303800-C1). Se propune extinderea locuinței (corp C1) și amenajări exterioare (realizarea piscină neacoperită și foișor).

– retragerea faţă de limita laterală estică: min 8,2 m;

– retragerea față de limita laterală vestică: min. 3 m;

retragerea faţă de limita posterioară: se menține retragerea existentă;

accesul auto și pietonal: din alee de interes local (nr. cad. 324470), ce se desprinde din str. Odobești;

– staționarea auto și velo: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate în spațiu specializat (garaj), încorporat în clădire;

echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă. Construcția va fi racordată la rețeaua publică de apă și canalizare, în conformitate cu prevederile art. 12 din R.L.U aferent U.T.R. Liu.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2.–

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.–

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 766 din 7 octombie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)