CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind constituirea Consiliului Consultativ de Tineret Cluj-Napoca și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ de Tineret Cluj-Napoca și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 665120/1/25.11.2021, conex cu nr. 542229/1/23.09.2021, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 665146/42.1/25.11.2021, conex cu nr. 546901/42.1/27.09.2021, al Direcției Comunicare, dezvoltare locală și management de proiecte, al Serviciului Public pentru administrarea obiectivelor culturale și al Direcției Economice, prin care se propune constituirea Consiliului Consultativ de Tineret Cluj-Napoca și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 3, art. 4 lit. e) și art. 10 alin. (1) și (3), art. 28 alin. (1) și (2) din Legea nr. 350/2006 a tinerilor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. e), alin. (14), 133 alin. (1), 139, 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă constituirea Consiliului Consultativ de Tineret Cluj-Napoca, structură fără personalitate juridică, care funcționează pe baza dialogului structurat, cu scopul de a sprijini elaborarea și monitorizarea politicilor publice în domeniul tineretului la nivel municipiului Cluj-Napoca.
Art. 2. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Consultativ de Tineret Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează, Serviciul Public pentru administrarea obiectivelor culturale și Direcția Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 771 din 6 decembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)