CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Restructurare urbană,

Bulevardul Muncii nr. 2–str. G. G. Byron nr. 1-3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Restructurare urbană, Bulevardul Muncii nr. 2–str. G. G. Byron nr. 1-3 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 758084/1/23.09.2022, conex cu nr. 681526/1/11.08.2022, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 758156/433/23.09.2022, conex cu nr. 681736/433/11.08.2022, al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Restructurare urbană, Bulevardul Muncii nr. 2–str. G. G. Byron nr. 1-3, beneficiare: S.C. LUCAROM IMPEX S.R.L. și S.C. ANNADONA RESIDENCE S.R.L., pentru un teren în suprafață măsurată de 22476 mp, aflat în proprietate privată;

Reținând Avizul de oportunitate nr. 251 din 22.03.2018 și Avizul Arhitectului șef nr. 119 din 4.07.2022, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. –
 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – Restructurare urbană, Bulevardul Muncii nr. 2–str. G. G. Byron nr. 1-3, beneficiare: S.C. LUCAROM IMPEX S.R.L. și S.C. ANNADONA RESIDENCE S.R.L., pentru un teren în suprafață măsurată de 22476 mp., aflat în proprietate privată, ce cuprinde imobilele cu nr. cad. 2872 (înscris în C.F. nr. 262053), nr. cad. 317330 (încris în C.F. 317330) și nr. cad. 313009 (înscris în C.F. 313009).

 2. Construcțiile înscrise în C.F. nr. 262053, nr. cad. 2872-C1 și nr. cad. 2872-C2 sunt propuse pentru desființare.

 3. Prin P.U.Z. se propune parcelarea terenului și stabilirea de reglementări urbanistice după cum urmează:

U.T.R. M – zonă mixtă – ansamblu mixt, cu o structură funcțională echilibrată, rezultat al aplicării procedurii de restructurare a zonelor cu caracter industrial

 • funcțiunea predominantă: structură funcţională mixtă, incluzând locuire colectivă, funcțiuni terțiare, administrative (spații birouri). Parterele spre principalele spaţii publice (bulevardul Muncii) vor avea funcţiuni de interes pentru public;

 • regimul de construire: deschis pentru imobilele cu front la str. „A” și închis pentru imobilele cu front la str. G. G. Byron și Bulevardul Muncii;

 • retragerea față de aliniament: în aliniamentul reglementat al Bulevardului Muncii, retragere de 3 m față de aliniamentul reglementat al străzii G. G. Byron și 3 m față de aliniamentul străzii propuse „A”;

 • retragerea față de limitele laterale si posterioare:

La principalele artere de trafic (bvd. Muncii și str. G. G. Byron) – în situațiile în care a fost reglementat regim de construire închis – corpurile de clădire vor fi dezvoltate pe o adâncime de maxim 20 m față de regimul de aliniere reglementat.

În situațiile reglementate cu regim de construire deschis, retragerea față de limitele laterale va fi egală sau mai mare cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară a clădirilor, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5 m.

Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi mai mare sau egală cu jumătatea din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară a clădirilor, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 m.

 • înălțimea maximă admisă:

  (1-3S)+P+9E pentru clădirile de pe frontul vestic al bvd. Muncii și zona de intersecție cu str. Oașului;

  (1-3S)+P+4E pentru clădirile de pe frontul estic al străzii G. G. Byron;

  (1-3S)+P+6E pentru clădirea de pe frontul sudic al străzii „A”;

 • indicii urbanistici: P.O.T. max. = 60%, C.U.T. max.= 2.8 ADC/mp;

 • circulațiile și accesele: din G. G. Byron, Bulevardul Muncii și strada nou propusă ,,A”;

 • spațiile verzi: în cadrul zonei mixte, va fi amenajat un scuar verde cu acces public nelimitat, cu o suprafață minimă de 2700 mp, pe latura nordică a străzii „A”, în interiorul ansamblului mixt;

 • staționarea autovehiculelor: staţionarea vehiculelor va fi realizată în proporţie minimă de 75% în spaţii specializate, dispuse la subsolul/demisolul/parterul clădirilor. Parcajele auto amenajate la sol vor respecta normele sanitare în vigoare, respectiv vor păstra o distanţă minimă de 5 m faţă de ferestrele camerelor de locuit. Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la Regulamentul P.U.G. Atunci când sunt prevăzute funcţiuni diferite în interiorul aceleaşi parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcţiuni în parte;

 • echiparea tehnico-edilitară: toate clădirile vor fi racordate pentru asigurarea utilităţilor necesare la reţelele edilitare publice. Fiecare parcelă va dispune de un spaţiu interior parcelei, destinat colectării selective a deşeurilor pe patru fracții, accesibil din spaţiul public.

U.T.R. S_Is_G – Subzona de instituții și servicii publice și de interes public, constituite în clădiri dedicate, situate în afara zonei centrale

 • funcțiunea predominantă: funcţiuni de învăţământ preșcolar (grădiniță);

 • regimul de construire: deschis;

 • înălțimea maximă admisă: (S/D)+P+E, Hcornișă max. = 10 m. Se admit nivele parțiale (supante), cu condiția încadrării la înălțimea la cornișă reglementată;

 • indicii urbanistici: P.O.T. max. = 25%, C.U.T. max. = 0.5;
 • retragerea față de aliniament: minim 3 m;
 • retragerea față de limitele laterale și posterioare: H/2, dar nu mai putin de 5 m față de limitele laterale și H/2, dar nu mai puțin de 6 m față de limita posterioară. Sunt admise configuraţii în retrageri transversale succesive, cu condiţia îndeplinirii la orice nivel a relaţiilor menţionate;

 • amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă: distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii mai înalte, dar nu mai puţin decât 4.5 m. În cazul în care încăperi principale sunt orientate spre spaţiul dintre cele două clădiri, distanţa minimă va fi de 6 m;

 • circulațiile și accesele: din str. ,,A”;
 • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 a Regulamentului local de urbanism aferent P.U.G.;

 • echiparea tehnico-edilitară: toate clădirile vor fi racordate pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice.

 1. Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarele acestuia, inclusiv lucrările de infrastructură rutieră, conform prevederilor din Avizul nr. 558174/446/7.06.2022, emis de către Serviciul Siguranța Circulației.

 2. Conform Avizului nr. 558174/446/7.06.2022, emis de către Serviciul Siguranța Circulației, lucrările care vor fi suportate de către beneficiari sunt:

 • lărgirea străzii George Gordon Byron la profil de 18 m, între Bulevardul Muncii și până la limita parcelei studiate, conform planului avizat, prin dezmembrarea din parcela inițială a suprafeței necesare, respectiv reamenajarea prin realizarea adiacentă parcelei studiate a unui spațiu verde cu lățimea de 1.50 m și a unui trotuar cu lățimea de 1.50 m;

 • lărgirea și amenajarea Bulevardului Muncii, între intersecția cu str. G. G. Byron și str. ,,A”, conform planului vizat, față de situația existentă cu: încă o bandă carosabilă de 3.50 m, alveolă pentru stand taxi cu 10 locuri (lungime de minim 55 m), pistă de biciclete de 1.50 m lățime și spațiu verde tampon între pista de biciclete și standul taxi/banda 1 carosabilă. Noul trotuar va avea lățime de 3 m. Pe lungimea alveolei de la standul de taxi va fi realizat un trotuar cu lățimea de 1.50 m, care se va conecta cu trotuarul principal, realizat spre imobile, printr-o trecere de pietoni pe pista de biciclete, la mijlocul alveolei taxi. Lărgirea bulevardului va fi realizată prin dezmembrarea din parcela inițială a suprafeței necesare, iar lucrările presupun inclusiv refacerea/relocarea aliniamentului stâlpilor de susținere a liniei de tramvai și relocarea rețelelor edilitare subterane, din trotuarul existent în trotuarul propus;

 • lărgirea, reconfigurarea și amenajarea intersecției cu sensul giratoriu Bulevardul Muncii-str. G. G. Byron, ținând cont de lărgirea bulevardului, conform planului vizat. Lărgirea intersecției va fi realizată prin dezmembrarea din parcela inițială a suprafeței necesare, iar lucrările presupun inclusiv refacerea/relocarea aliniamentului stâlpilor de susținere a liniei de tramvai și relocarea rețelelor edilitare subterane, în funcție de reconfigurarea propusă;

 • realizarea și asfaltarea str. ,,A” la profil de 15 m, inclusiv racordarea acestei străzi cu Bulevardul Muncii lărgit. Intrarea/ieșirea pe/de pe str. ,,A” în/pe Bulevardul Muncii se va realiza numai prin viraje de dreapta;

 • realizarea benzii de decelerare pentru accesul de pe Bulevardul Muncii pe strada nou propusă ,,A” la P.U.Z. Bulevardul Muncii–str. G. G. Byron;

 • pentru execuția lucrărilor în vederea îndeplinirii obligațiilor menționate mai sus, va fi necesară întocmirea proiectelor de specialitate pentru toate domeniile: drumuri, rețele edilitare subterane, iluminat public, semnalizare rutieră orizontală și verticală, rețele aferente transportului în comun etc. și obținerea Autorizației de Construire, iar în faza D.T.A.C. va fi necesară obținerea avizului de la Serviciul Siguranța Circulației și Poliția rutieră pentru planurile de semnalizare rutieră orizontală și verticală;

 • toate amenajările aferente P.U.Z.-ului vor trebui să aibă în vedere și să respecte prevederile Legii nr. 101/2020 și ale normativului NP 051-2012.

 1. Conform planșei ,,U.6. Proprietatea asupra terenurilor”, suprafața de teren necesară lărgirii B-dului Muncii si lărgirii străzii G. G. Byron, precum și suprafața de teren aferentă U.T.R. S_Is_G, sunt propuse pentru trecere în domeniul public, cu titlu gratuit.

 2. Suprafețele de teren necesare lărgirii bvd. Muncii și străzii G. G. Byron vor fi dezmembrate din parcelele inițiale și înscrise în C.F. cu titlul de ,,drum” anterior emiterii oricărei autorizații de construire, iar până la recepția finală a primei construcții din etapa 2, vor fi trecute în domeniul public cu titlu gratuit. Anterior trecerii în domeniul public, acestea vor fi amenajate (bandă carosabilă, alveolă pentru stație taxi, pistă biciclete, spațiu verde, trotuar, bandă decelerare și intersecția cu sensul giratoriu), pe cheltuiala investitorului, conform Avizului nr. 558174/446/7.06.2022, emis de Serviciul Siguranța Circulației.

 3. Implementarea investițiilor se va realiza în două faze/etape:

 4. Etapa 1: cuprinde construcțiile dispuse în regim de construire deschis, de pe frontul sudic al străzii „A” și cele de pe frontul estic al străzii G. G. Byron.

 5. Anterior emiterii autorizațiilor de construire pentru imobilele de locuițe colective, va fi echipată edilitar și realizată la strat de uzură partea carosabilă a str. ,,A”, iar până la recepția construcțiilor vor fi amenajate trotuarele (inclusiv iluminat stradal).

 6. Anterior recepției imobilelor de locuințe colective, constructia cu destinația de învățământ preșcolar (realizata la nivel finisat), cu parcela aferentă (U.T.R. S_Is_G) va fi transferată în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca cu titlu gratuit și se va constitui în favoarea Municipiului Cluj-Napoca drept de trecere pe strada nou propusă (str. ,,A”).

 7. Etapa 2: cuprinde construcțiile dispuse în regim de construire închis, de pe frontul vestic al bvd. Muncii și intersecția cu str. Oașului.

 8. Emiterea autorizațiilor de construire pentru investițiile din etapa 2 (altele decât infrastructura tehnico edilitară) va fi făcută după recepția finală a lucrărilor din etapa 1, însă nu mai repede de 2025.

 9. Vor fi plantați cel puțin 40 de arbori cu circumferința minimă de 35 cm măsurată la 1 m de la colet, în aliniamentele propuse de pe B-dul Muncii, str. ,,A” și str. G. G. Byron.

 1. Contractul de restructurare se constituie în Anexa 1, Regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. se constituie în Anexa 2, Planșa U.3- Reglementări urbanistice se constituie în Anexa 3 și Planșa U.6- Proprietatea asupra terenurilor se constituie Anexa 4, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. –Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de șapte ani de la aprobare.
Art. 3. –Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 776 din 7 octombrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)