Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind modificarea parțială a documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014,

în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 441/2021 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1208/2021 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 3906/117/2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea parțială a documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 441/2021 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1208/2021 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 3906/117/2019 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 747720/1/19.09.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 748006/433/19.09.2022 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea parțială a documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 441/2021 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1208/2021 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 3906/117/2019;

Văzând Sentința Civilă nr. 441/2021 a Tribunalului Cluj, Decizia Civilă nr. 1208/2021 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 3906/117/2019, Adresa nr. 39233-39237, 31042-31044/21.11.2019 a Consiliului Județean Cluj, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă modificarea parțială a documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în sensul schimbării încadrării urbanistice a terenului situat în zona Calea Turzii, str. Miko Imre, înscris în C.F. nr. 121332 Cluj-Napoca, nr. topo 12873/1 și 12874/3/2/1, în suprafață de 709 mp., din U.T.R. Ulc/PUZ în U.T.R. Lc, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 441/2021 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1208/2021 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 3906/117/2019.

Art. 2.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 777 din 7 octombrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)