CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investițiiReabilitarea și modernizarea Parcului Farmec

din Municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investițiiReabilitarea și modernizarea Parcului Farmec din Municipiul Cluj-Napoca” – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 543146 din 23.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 544030 din 23.10.2019 al Direcției Ecologie Urbană și Spații Verzi, Serviciul Spații Verzi, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investițiiReabilitarea și modernizarea Parcului Farmec din Municipiul Cluj-Napoca”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1), (2), (4), (5), (7), (8) și Anexa 4 din H.G. nr. 907/2016, actualizată, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fondurile publice, ale art. 44 din Legea nr. 273/2007 privind finanțele publice locale, ale art. 7 lit. a)-d) și ale art. 12 din Legea nr. 24/2007, republicată, privind reglementarea și administrarea spațiilor din intravilanul localităților;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investițiiReabilitarea și modernizarea Parcului Farmec din Municipiul Cluj-Napoca”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană și spații verzi, Serviciul Spații verzi, Direcția Tehnică, Direcția Juridică și Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 793 din 31 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)