CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind acordarea ,,diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea ,,diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 544288/1/23.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 544503/31/23.10.2019 al Direcției de Evidență a persoanelor, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune acordarea ,,diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Hotărârii nr. 46/2019;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă acordarea ,,diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia economică, Direcţia Generală comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte şi Serviciul Stare civilă.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 796 din 31 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)