CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însuşirea Documentaţiei tehnice de primă înscriere în sistemul integrat

de cadastru și carte funciară a unui imobil-teren situat în municipiul Cluj-Napoca,

zona str. Primăverii nr. 20

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însuşirea Documentaţiei tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Primăverii nr. 20 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588665/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 588939/45/30/14.11.2019 al Direcţiei Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și al Direcției juridice prin care se propune însuşirea Documentaţiei tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n.;

Potrivit prevederilor art. 79, alin 6 și 8, 133 alin. 1, 135 alin 1, 2 și 3 din Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 87 alin 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Primăverii nr. 20, identificat prin nr. topo. 23247/1/1/1/1, în suprafață de 9970 mp., înscris în CF nr. 319293 Cluj-Napoca, CF vechi 29977, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, astfel:

– imobilul-teren identificat prin nr. topo. 23247/1/1/1/1/1, în suprafaţă de 2098 mp.;

– imobilul-teren identificat prin nr. topo. 23247/1/1/1/1/2, în suprafață de 7872 mp.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n. identificat prin nr. topo. 23236/1/1/1, în suprafață de 34462 mp., înscris în CF nr. 268838 Cluj-Napoca, CF vechi 29977, în proprietatea Statului român, în administrarea operativă a GIGCL jud. Cluj, astfel:

– imobilul-teren identificat prin nr. topo. 23236/1/1/1/1, în suprafaţă de 33641 mp.;

– imobilul-teren identificat prin nr. topo. 23236/1/1/1/2, în suprafață de 821 mp.

Art. 3. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii, identificat prin nr. topo. 23247/1/1/1/1/2, 23236/1/1/1/2, în suprafață de 8693 mp., categoria de folosință „curți construcții”, care va fi înscris, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în prpoprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Se aprobă reînscrierea imobilului identificat prin nr. topo. 23247/1/1/1/1/1, în suprafaţă de 2098 mp., în CF nr. 319293 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 5. Se aprobă reînscrierea imobilului identificat prin nr. topo. 232436/1/1/1/1, în suprafaţă de 33641 mp., în CF nr. 268838 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 6. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n., întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 809 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)