CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 63, sc. 3, etaj. 3, ap. 9, în favoarea doamnei Laco Carmen și familiei acesteia

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 63, sc. 3, etaj. 3, ap. 9, în favoarea doamnei Laco Carmen și familiei acesteia – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 581350/1/11.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 582226/451 din 11.11.2019 al Direcției Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății și Direcției Juridice prin care se propune atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 63, sc. 3, etaj. 3, ap. 9, în favoarea doamnei Laco Carmen și familiei acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 2 lit. f. din Legea nr. 114/1996, actualizată şi republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind locuinţele, ale art. 129 alin.1, alin. 2 lit. c), ale art. 297 alin. (1) lit. c), alin (2), ale art. 333 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Procesul-verbal al Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat din data de 30.10.2019, precum și Expertiza tehnică structurală nr. 92/6/2018, efectuată de Păcurar V. Vasile – expert tehnic;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 (1) Se aprobă atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 63, sc. 3, etaj. 3, ap. 9, în favoarea doamnei Laco Carmen și familiei acesteia până la efectuarea lucrărilor de reabilitare a apartamentului, obiect al Contractului de închiriere nr. 118892/9.09.2008;

(2) Valoarea de inventar a locuinței de necesitate prevăzută la alin. 1 este de 183.311,10 lei;

(3) Prețul minimal de închiriere se calculează în conformitate cu H.G. nr. 310/2007, privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe, aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ai societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia economică și Direcția Juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 826 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)