H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire două locuințe individuale, (S)+P+E,

str. Frumoasă nr. 15

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire două locuințe individuale, (S)+P+E, str. Frumoasă nr. 15 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 574349/1/19.11.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 574387/433/19.11.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire două locuințe individuale, (S)+P+E, str. Frumoasă nr. 15;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 203 din 24.07.2020 precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Construire două locuințe individuale, (S)+P+E,

str. Frumoasă nr. 15, beneficiari: SĂLĂJAN EMIL și SĂLĂJAN ELENA, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 333281. Prin P.U.D. se propune desființarea fondului construit existent și construirea a două locuițe individuale (S)+P+E.

Documentația reglementează:

– retragerea faţă de limita laterală nordică: construcția dinspre stradă va fi amplasată la 60 cm față de limita de proprietate nordică, iar cea amplasată în partea posterioară a parcelei va fi retrasă la o distanță de minim 3,55 m față de limita nordică;

– retragerea față de limita laterală sudică: minim 4,5 m pentru construcția dinspre stradă, minim 8 m pentru cea de-a doua locuință individuală;

– retragerea faţă de limita posterioară: minim 6 m;

distanța dintre cele două clădiri: minim 11,6 m;

– accesul auto și pietonal: din strada Frumoasă;

– staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol și două locuri de parcare dispuse în spații specializate la parter, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

– echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 829 din 27 noiembrie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)