CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

​H O T Ă R Â R E

privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2022, a Hotărârii nr. 949/2020 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, XV, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Dacia nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2022, a Hotărârii nr. 949/2020 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, XV, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Dacia nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită) – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 684659/1/8.12.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 684712/49/8.12.2021 al Direcţiei Impozite şi taxe locale și al Direcției Juridice, prin care se propune încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2022, a Hotărârii nr. 949/2020 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, XV, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Dacia nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită);

Văzând Procesul-verbal de conformitate nr. 142/22.11.2021 al Direcției Inspecție și control, precum și avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 din Anexa la Hotărârea nr. 218/2020 privind propunerea de aprobare a Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 al. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Începând cu data de 1.01.2022, se aprobă încetarea aplicării Hotărârii nr. 949/2020 de majorare cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, XV, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Dacia nr. 4, având în vedere remedierea situației imobilului, potrivit Procesului-verbal de conformitate nr. 142/22.11.2021 al Direcției Inspecție și control.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţeză Direcţia Impozite și taxe locale.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 842 din 22 decembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)