HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

parcelare și construire locuințe unifamiliale, str. Soporului nr. 31

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal parcelare și construire locuințe unifamiliale, str. Soporului nr. 31, proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 578156/1/8.11.2019 conex cu nr. 491832/1/26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 578524 din 8.10.2019 conex cu nr. 491987 din 26.09.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal – parcelare și construire locuințe unifamiliale, str. Soporului nr. 31, beneficiar: Mureșan Ovidiu Daniel;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 486 din 4.06.2018, Avizul Arhitectului șef nr. 1349 din 12.03.2019, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 –

Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – parcelare și construire locuințe unifamiliale, str. Soporului nr. 31, beneficiar: Mureșan Ovidiu Daniel, pe un teren proprietate privată, cu nr. cad. 325890 și nr. cad. 325891;

Documentaţia reglementează:

U.T.R. Lid* – Locuinţe cu regim redus de înălţime, de mică densitate, pe teritorii fără infrastructură completă;

-funcțiunea predominantă: locuințe individuale, cu o unitate locativă pe parcelă și anexele acestora: garaje, filigorii, împrejmuiri, platforme carosabile și pietonale, amenajări exterioare, piscine;

– utilizările admise cu condiționări: servicii cu acces public, servicii profesionale sau manufacturiere, funcțiuni de turism, instituții de educație/învățământ;

-regimul de construire: izolat;

înălțimea maximă admisă: trei nivele supraterane, respectiv (S)+P+E+M/R, D+P+M/R;

Hmax. cornișă= 8.00m, Hmax.= 10.00 m;

-indicii urbanistici: pentru locuințe – P.O.T. max =20%; C.U.T. max=0,4 ADC/mp;

-retragerea față de aliniament:

3m5 m pentru locuințe, conform planșei Reglementări urbanistice

min. 6m pentru garaje;

-retragerea min. față de limitele laterale: Hcornișă/2 dar nu mai puțin de 4,5m;

-retragerea min. față de limitele posterioare: H dar nu mai puțin de 12,00m;

-circulațiile, accesele: din strada Soporului pe alee de interes local reglementată prin P.U.Z la ampriză de 9m;

-staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei; pe o parcelă este prevăzut un singur acces pietonal și un singur acces carosabil;

-echiparea tehnico-edilitară: utilitățile vor fi asigurate prin racordarea la rețelele edilitare publice disponibile. Apele uzate menajere vor fi epurate utilizând sisteme individuale.

U.T.R. S_Va* – Subzonă verde: scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat;

-funcțiunea predominantă: plantaţii înalte, medii şi joase, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport;

condițiile de amplasare, utilizare și configurare a clădirilor: nu e cazul;

indicii urbanistici : P.O.T max.= 5%, C.U.T max= 0,1.

Strada „A” propusă prin P.U.Z cu ampriză de 9 m, ce se desprinde din strada Soporului în dreptul nr. 31, va fi înscrisă în CF cu titlul de ,,drum”, echipată edilitar și realizată la strat de uzură anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcelele cu acces direct din aceasta. Spațiul verde cu acces public nelimitat dinspre strada Soporului va fi amenajat anterior recepției imobilelor de pe strada „A”.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G la strada Soporului va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în C.F cu destinația de „teren rezervat pentru servitute de utilitate publică” (conform Art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism – Dispoziții generale, H.C.L. nr.737 din 18.07.2017) și va fi realizată cu aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și strada Soporului, până la recepția investiției.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani.

Art. 3

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca