CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății

Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 28.11.2019, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 29.11.2019,

ora 14 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 28.11.2019, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 29.11.2019 , ora 14 (a doua convocare) – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588917/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 589345/414/14.11.2019 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 28.11.2019, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 29.11.2019, ora 14 (a doua convocare);

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 30 și 32 din statutul societății Sala Polivalentă S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 341/2014 și ale Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129 alin. 14, 131, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății Sala Polivalentă S.A., conform Anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează domnul Constatin Tomoș, consilier local, pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin consilul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 28.11.2019, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 29.11.2019, ora 14 (a doua convocare), în sensul de a vota „ pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 3. Societatea Sala Polivalentă S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală ordinară a Acționarilor, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Sala Polivalentă S.A. și direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 847 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)