CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii

Consolidare și refacere tronson drum pe strada Borhanciului

în Municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidare și refacere tronson drum pe strada Borhanciului în Municipiul Cluj-Napoca” – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588866/ 14 11 2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 589070/ 14 11 2019 al Direcţiei Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și refacere tronson drum pe strada Borhanciului în Municipiul Cluj-Napoca”;

În temeiul art. 5 și 7 din HG nr. 907/2016; ale art. 44 din Legea nr. 273/2006 și ale art. 129 al. (2) lit. b) și al. (4) lit. d) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidare și refacere tronson drum pe strada Borhanciului în Municipiul Cluj-Napoca”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Juridică și Direcția Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec.Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretar general al municipiului

Jr. Aurora Roșca

Nr. 848 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECŢIA TEHNICĂ Anexă la Hotărârea nr. 848 din 21 noiembrie 2019

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

„Consolidare și refacere tronson drum pe strada Borhanciului
în Municipiul Cluj-Napoca”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Strada Borhanciului este situată în intravilanul municipiului Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI:

– Suprafaţă carosabil reabilitată: S = 621 mp

– Lungimea zonei consolidate: L = 78 ml

– Suprafaţă trotuare reabilitate: S = 117 mp

– Consolidare cu piloți forați diam 300 mm pe două rânduri de câte 25 bucăți la adâncimea de 10 ml.

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI: 2.405.505,27 lei + TVA

din care C+M: 2.138.647,02 lei + TVA

  • Durata de realizare a investiţiei: 3 luni

  • Finanţarea investiţiei: buget local și alte surse constituite conform legii