CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții “Revitalizare și activare Parcul Feroviarilor”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții “Revitalizare și activare Parcul Feroviarilor” – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588989/1/ din 14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 589078/445/ din 14.11.2019 al Direcției tehnice, al Direcției juridice și al Direcției economice prin care se propune aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul investiții “Revitalizare și activare Parcul Feroviarilor”;

zând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 5 și 7 din H.G nr. 907/2016, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 și ale art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G nr. 57/2019;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă documentatia tehnica și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizare și activare Parcul Feroviarilor”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia tehnică, Direcția economică și Direcția Juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 849 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECŢIA TEHNICĂ Anexă la Hotărârea nr. 849/2019

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

Revitalizare și activare Parcului Feroviarilor”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Parcul Feroviarilor

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

  • Valoarea totală a investiţiei, conform

devizului general: 49.620.995,26 lei (fără TVA)

  • Din care, C+M: 39.422.112,99 lei (fără TVA)

  • Vecinătăți: fără riscuri

  • Zona seismică: Ag=0,10 g

  • Categoria geotehnică: 1

Având în vedere costurile investiționale, costurile de operare și beneficiile socio-economice rezultate, Scenariul 1 este soluția cea mai eficientă.

Au fost prevăzute 4 obiecte de investiții: Obiectul 1–Amenajarea Parcului Feroviarilor (desființare corp C1, construire pavilioane, sistem irigații, sistem iluminat public, mobilier urban, reconfigurare alei). Obiectul 2-Amenajarea străzii Parcul Feroviarilor; Obiectul 3-Amenajarea malurilor râului Someș; Obiectul 4-Realizare pasarele pietonale peste râul Someș;

Parcul Feroviarilor CF/NC nr. 278302-suprafața C.F 53.457 mp.

– Strada Parcul Feroviarilor CF/NC nr. 333616-suprafața C.F 8.496 mp.

– Malul drept al râului Someș Mic CF/NC nr. 333690-suprafața C.F 2.906 mp.

– Malul stang al râului Someș Mic CF/NC nr. 333875-suprafața C.F 4.421 mp.

  • Finanţarea investiţiei va fi facută din fonduri de la bugetul local și alte surse

constituite conform legii

  • Durata de realizare a investiţiei: 22 luni.

Aceşti indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiţiei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.