CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții

Reabilitarea și extinderea Skatepark Rozelor din Municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții Reabilitarea și extinderea Skatepark Rozelor din Municipiul Cluj-Napoca” – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588883 din 14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 588920 din 14.11.2019 al Direcției Ecologie Urbană și spații verzi, Serviciul Spații verzi, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții Reabilitarea și extinderea Skatepark Rozelor din Municipiul Cluj-Napoca”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 5 și 7 și Anexa 4 din H.G. nr. 907/2016, actualizată, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fondurile publice, ale art. 44 din Legea nr. 273/2007 privind finanțele publice locale, ale art. 7 lit. a)-d) și ale art. 12 lit. g din Legea nr. 24/2007, republicată, privind reglementarea și administrarea spațiilor din intravilanul localităților;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții Reabilitarea și extinderea Skatepark Rozelor din Municipiul Cluj-Napoca”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană și spații verzi, Serviciul Spații verzi, Direcția Tehnică, Direcția Juridică și Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

_Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 850 din 21 noiembrie 2019

Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA Anexă la Hotărârea nr. 850 / 2019

DIRECȚIA ECOLOGIE URBANĂ ȘI SPAȚII VERZI

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Reabilitarea și extinderea Skatepark Rozelor din Municipiul Cluj-Napoca”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Lucrările sunt amplasate în Parcul Rozelor, situat în cartierul Plopilor a municipiului Cluj-Napoca, zona fiind delimitată de strada Plopilor.

INDICATORI TEHNICI:

Reabilitarea și extinderea Skateparkului Rozelor din Municipiul Cluj-Napoca

Valoarea totală a investiției:

    • fără T.V.A.: 3.033.385,01 lei

    • din care C+M: 2.106.081,28 lei

    • cu T.V.A.: 3.609.728,16 lei

    • din care C+M: 2.506.236,72 lei

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

Durata de realizare a investiției: 15 luni.

Finanțarea investiției: buget local

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.