CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1076/2018 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Pitești nr. 5)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1076/2018 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Pitești nr. 5) – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588951/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 589485/49/14.11.2019 al Direcţiei impozite şi taxe locale și al Direcției Juridice, prin care se propune încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1076/2018 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Pitești nr. 5;

Văzând Nota de constatare nr. 278/24.10.2019 a Direcției Inspecție și Control, precum și avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art.168 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 al. 1 şi 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Începând cu data de 1.01.2020 se aprobă încetarea aplicării Hotărârii nr. 1076/2018 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Pitești nr. 5, având în vedere remedierea situației imobilului potrivit Notei de constatare nr. 278/24.10.2019 a Direcției Inspecție și Control.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţeză Direcţia impozite și taxe locale.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 852 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)