CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire solar și platformă auto acoperită, str. Liviu Rusu nr. 3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire solar și platformă auto acoperită, str. Liviu Rusu nr. 3 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 599617/1/7.12.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 599785/7.12.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire solar și platformă auto acoperită, str. Liviu Rusu nr. 3, beneficiari: Călugăr Raluca-Maria și Călugăr Teodor-Claudiu pe o parcelă aflată în proprietate privată;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 208 din 24.07.2020, nr. 274 din 7.10.2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire solar și platformă auto acoperită, str. Liviu Rusu nr. 3, beneficiari: Călugăr Raluca-Maria și Călugăr Teodor-Claudiu, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 286473.

Documentația reglementează:

  • amplasarea solarului: va fi realizată la minim 3 m față de limita laterală estică și vestică și în retragere de minim 6 m față de limita posterioară;

  • amplasarea platformei de parcare acoperită: pe limita de proprietate estică, în retragere de minim 3 m față de limita laterală vestică și minim 48.95 m față de solar;

  • accesele auto și pietonal: din strada Liviu Rusu;

  • conformarea arhitectural volumeterică: solarul va avea regim de înălțime parter, iar platforma de parcare auto acoperită – demisol;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate în spațiu specializat ( platformă auto acoperită).

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Jr. Oláh Emese

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 863 din 15 decembrie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)