HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare – str. Oașului nr. 151-153

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare – str. Oașului nr. 151-153 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 599896/1/7.12.2020, conex cu nr. 484495/5.10.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 599986 din 7.12.2020, conex cu nr. 484521/5.10.2020, al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.Z. de urbanizare – str. Oașului nr. 151-153, beneficiar: Havadi-Butyka Gheorghe;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 831 din 30.08.2019, Avizul arhitectului șef nr. 88 din 31.03.2020 și Avizul arhitectului șef nr. 172 din 22.06.2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Reținând prevederile art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1

Se aprobă P.U.Z. de urbanizare – str. Oașului nr. 151-153, beneficiar: Havadi-Butyka Gheorghe, pe un teren proprietate privată (nr. cad. 314206 și nr. cad. 279584).

Prin P.U.Z. se propune parcelarea terenului și stabilirea de reglementari urbanistice, după cum urmează:

U.T.R – Liu_1 Zonă de locuinţe cu regim redus de inălțime dispuse pe un parcelar de tip urban

 • funcțiunea predominantă: locuinţe unifamiliale și familiale/semicolective ( pe parcele cu suprafața mai mare de 400 mp);

 • regimul de construire: izolat sau cuplat;

 • înălțimea maximă admisă: trei niveluri supraterane, respectiv (S)+P+E+M/R, D+P+M/R, Hmax cornișă= 8 m, Hmax = 12 m;

 • indicii urbanistici: P.O.T.maxim= 35%, C.U.T.maxim= 0,9;

 • retragerea față de aliniament: minim 5 m. Alinierea clădirilor este obligatorie. Pentru parcelele aflate în zona de întoarcere a drumurilor înfundate, alinierea va fi impusă de retragerea clădirilor de pe parcelele învecinate, dar nu mai puțin de 2 m. Pentru parcelele de colț, retragerea va fi realizată față de ambele aliniamente. Garajele vor fi retrase cu minim 6 m de la aliniament pentru a permite parcarea în față a unui autoturism;

 • retragerea minimă față de limitele laterale: în cazul dispunerii în regim de construire cuplat, adâncimea calcanului va fi de maxim 20 m. În cazul construirii în retragere față de limită, clădirile vor fi retrase cu o distanță de minim 3 m. Garajele vor putea fi alipite limitelor laterale ale parcelelor, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,8 m;

 • retragerea minimă față de limita posterioară: clădirile și garajele vor fi retrase de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 6 m. Toate clădirile vor fi amplasate în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii, a căror suprafață însumată va fi de maxim 15 mp.;

 • circulațiile și accesele: accesul la parcele va fi realizat din strada Oașului, strada Ștefan Pascu regularizată la ampriză de 9 m și alei cu ampriză de 9 m;

 • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei;

 • echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Oașului.

U.T.R –Va_1 – Scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat

 • funcțiunea predominantă: spații verzi (plantații înalte medii și joase), alei și platforme pentru circulații pietonale și velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport, activități culturale și de alimentație publică și alte activități în aer liber compatibile,

 • condițiile de amplasare, utilizare și configurare a clădirilor: retragerea de la aliniament va fi de 3 m. Cladirile vor fi amplasate la minim 3 m față de limitele laterale și la 6 m față de limita posterioară;

 • înălțimea maximă admisă: trei niveluri supraterane, respectiv (S)+P+E, D+P+M/R, Hmax cornișă = 8 m, Hmax = 12 m;

 • indicii urbanistici : P.O.T max.= 5%, C.U.T max.= 0,1 (doar pentru clădiri ce includ spații interioare de orice tip);

U.T.R – M3* – Zonă mixtă cu regim de construire deschis

 • funcțiunea predominantă: structură funcțională mixtă, incluzând locuirea colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism.

 • regimul de construire: deschis;

 • înălțimea maximă admisă: (1-3S)+P+5E+R, H cornișă = 22 m, H max = 25 m;

 • indicii urbanistici: pentru parcelele comune: P.O.T. Maxim = 40%. Pentru nivelele cu destinaţie de locuire AC maximă = 40% x St (suprafaţa terenului), C.U.T maxim = 2; pentru parcelele de colţ: P.O.T. maxim = 50%. Pentru nivelele cu destinaţie de locuire AC maximă = 40% x St (suprafaţa terenului), C.U.T maxim = 2,4;
 • retragerea minimă față de aliniament: 3 m;

 • retragerea minimă față de limitele laterale: clădirile vor fi retrase cu jumatate din inălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 4,5 m;

 • retragerea minimă față de limita posterioară: jumătate din înălţimea clădirilor, dar nu mai puţin de 6 m.

 • circulațiile și accesele: din strada Oașului și str. Ștefan Pascu;

 • staționarea autovehiculelor: va fi realizată în proporţie minimă de 75% în spaţii specializate, dispuse la subsolul/demisolul/parterul clădirilor;

 • echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Oașului.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafețele de teren necesare regularizării străzii Oașului și străzii Ștefan Pascu, conform planșei Reglementări urbanistice, vor fi dezmembrate din parcelele inițiale și înscrise în CF cu titlu de „drum” anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcele.

Străzile de interes local propuse prin P.U.Z, Aleea A și B cu ampriză de 9 m (12 m la alveola de întoarcere), vor fi înscrise în CF cu destinația de “drum”, vor fi realizate la strat de uzură și echipate edilitar anterior emiterii autorizației de construire pe parcelele cu acces direct din acestea.

Spațiul verde cu acces public nelimitat propus prin P.U.Z, adiacent străzii Ștefan Pascu, va fi amenajat în baza unui proiect de specialitate, până la recepția construcțiilor propuse, pe parcelele cu front la străzile de interes local (aleea A și B).

Planșa Reglementări urbanistice se constituie în Anexa 1 și Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani.

Art. 3

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Jr. Oláh Emese

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 868 din 15 decembrie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)