CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul

Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 2, aferent Liceului Teoretic Lucian Blaga,

în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 2, aferent Liceului Teoretic Lucian Blaga, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 612444 din 27.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 612705 din 27.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 2, aferent Liceului Teoretic Lucian Blaga, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a), 87 alin. (4), 382 alin. (2) lit. k) și l), alin. (3) lit. b) și d), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 5, poziția nr. 58;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 23138, astfel:

– imobil cu nr. topo. nou 23138/1, teren în suprafață de 1.300 mp;

– imobil cu nr. topo. nou 23138/2, teren în suprafață de 7.070 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 2, aferent Liceului Teoretic Lucian Blaga, compus din teren cu suprafața măsurată de 7.070 mp., provenind din CF nr. 259440 Cluj-Napoca, nr. topo. 23138/2 și construcții respectiv, C1 – unitate de învățământ cu regim de înălțime Sp+P+3E, edificată în anul 1973, cu suprafața construită de 922 mp., C2 – centrală termică cu regim de înălțime P, edificată în anul 2000, cu suprafața construită de 27 mp., C3 – vestiar cu regim de înălțime P, edificat în anul 2000, cu suprafața construită de 19 mp., cu destinație de curți construcții, construcții administrative și social-culturale și construcții anexă, domeniul public.

Art. 3. Se însuşeşte Documentaţia tehnică pentru înscrierea în Cartea funciară nouă a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 2, aferent Liceului Teoretic Lucian Blaga, întocmită de S.C. Geomatics Integrated Services S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 874 din 10 decembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)