CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni de spații medicale, tehnico-medicale și birouri S+P+4E, Calea Turzii nr. 50

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni de spații medicale, tehnico-medicale și birouri S+P+4E, Calea Turzii nr. 50 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 615683/1/28.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 615760/28.11.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni de spații medicale, tehnico-medicale și birouri S+P+4E, Calea Turzii nr. 50, beneficiari: Pușcaș Cristina-Rodica, Coroș Monica-Maria și Sârbu Radu-Ovidiu;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 789 din 19.08.2019, Avizul Direcției Județene pentru Cultură nr. 1050/Z/18.11.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni de spații medicale, tehnico-medicale și birouri S+P+4E, Calea Turzii nr. 50, beneficiari: Pușcaș Cristina-Rodica, Coroș Monica-Maria și Sârbu Radu-Ovidiu, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 270289.

Documentaţia reglementează:

retragerea faţă de limita laterală nordică: min. 4,5 m;

amplasarea faţă de limita laterală sudică: pe limita de proprietate, adiacent calcanelor învecinate și retragere de 2,5m (curte de lumină) în dreptul curții învecinate;

retragerea faţă de limita posterioară: min.10 m;

– accesul auto și pietonal: din Calea Turzii;

– staționarea vehiculelor: în interiorul parcelei, 6 locuri de parcare auto la subsol și 6 locuri

velo amenajate la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

– echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 880 din 10 decembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)