CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei mixte de soluționare a contestațiilor, depuse în baza Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei mixte de soluționare a contestațiilor, depuse în baza Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 626067/1/21.12.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 626278/426/21.12.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive și al Direcției Juridice, prin care se propune constituirea Comisiei mixte de soluționare a contestațiilor, depuse în baza Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 127 alin. 3 și ale art. 128 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive, aprobat prin Hotărârea nr. 22/2020;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2 lit. a, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se constituie Comisia mixtă de soluționare a contestațiilor, depuse în baza Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive, în următoarea componență:

1. Jurja Marius Sorel, consilier local, președinte;

2. Rácz Béla-Gergely, consilier local, membru;

3. Ciubăncan Anca Florinela, consilier local, membru;

4. Șeful Serviciului Evenimente publice, membru;

5. Șeful Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive, membru.

Art. 2. Perioada de desfășurare a activității Comisiei este pe durata mandatului consiliului local.

Art. 3. Obiectivul Comisiei este de a soluționa contestațiile, depuse în baza Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 522/2016.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează membrii desemnați și Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte – Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 945 din 30 decembrie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)