Scop şi definiţii

Art. 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, precum şi căile de atac ale actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă acordată din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
a) activitate generatoare de profit – activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică;

b) autoritate finanţatoare – Municipiul Cluj-Napoca;

c) beneficiar – solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte;

d) cheltuieli eligibile – cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă, conform Anexei 4 la regulament;

e) contract de finanţare nerambursabilă – contract încheiat, în condiţiile legii, între Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de autoritate finanţatoare şi beneficiar;

f) finanţare nerambursabilă – alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Cluj-Napoca;

g) fonduri publice – sume alocate din bugetul local de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

h) solicitant – orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de proiect.
Art. 3. Solicitanţii trebuie să fie persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociații sau fundații constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii.

Art. 4. Finanţările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele şi proiectele de interes public iniţiate şi organizate de către solicitanți, în completarea veniturilor proprii şi a celor primite sub formă de donaţii şi sponsorizări.

Domeniu de aplicare

Art. 5
(1) Prevederile prezentului regulament se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, cu excepţia instituţiilor de cultură subordonate Consiliului local.
(2) Primăria și Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca acordă o atenţie deosebită proiectelor cu caracter local, regional, naţional, european şi internaţional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a municipiului și a obligațiilor asumate prin Hotărârile de Consiliu local.
Domeniile pentru care se aplică prezentul regulament sunt:
a) tineret;
b) cultură;
c) mediu;
d) învăţământ;
e) sănătate publică;
f) sport;
g) activități ale cultelor religioase;
h) social.
(3) Direcţiile prioritare din domeniile prevăzute la alin. 2 vor fi stabilite anual de comisia de specialitate.
Art. 6. Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare.
Art. 7. Potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă proiectului.

Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă

Art. 8. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt:
a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar;
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare, cu excepţia fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de cofinanţare prevăzut la lit. g);
g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării ;

h) neredistribuirea unei sume aprobate pentru un proiect către alt proiect al aceluiaşi aplicant din cauza nerealizării proiectului selecţionat iniţial;
i) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea nerambursabilă din bugetul local.

Art. 9. Finanţarea se acordă pentru acoperirea parţială a unui program ori proiect în baza unui contract încheiat între părţi.

Art. 10. Pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an fiscal. (conform Legii 350, art. 12, alin 1)

Art. 11. În cazul aplicării cu mai multe proiecte la acelaşi domeniu trebuie precizată ordinea importanţei lor pentru beneficiar.

Art. 12. În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare nerambursabilă de la autoritatea finanţatoare, nivelul finanţării nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în buget.

Prevederi bugetare

Art. 13. Programele şi proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local.

Informarea publică şi transparenţa decizională

Art. 14. Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanţările nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare şi selecționare, procedurile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, contractele de finanţare nerambursabilă semnate de autoritatea finanţatoare cu beneficiarii, precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările nerambursabile, constituie informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Art. 15. Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 8.

Art. 16. Anual vor exista una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor. În cazul unor proiecte culturale de importanţă majoră, apărute ulterior desfăşurării selecţiei, din motive de urgenţă, autoritatea finanţatoare poate accelera aplicarea procedurii de selecţie prin reducerea termenului de depunere a proiectelor, în limita rezervelor bugetare. În cazul procedurii de urgenţă, termenul de depunere a proiectelor nu poate fi mai mic de 15 zile.

Art. 17. Procedura de selecţie de proiecte, organizată de Primăria şi Consiliul local Cluj-Napoca, va cuprinde următoarele etape:

a) publicarea anunţului de participare, a termenului limită de depunere şi a întregii documentaţii necesare (în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, respectiv în cel puțin două cotidiene locale, pe portalul primăriei şi la Serviciul Centrul de Informare pentru cetăţeni- înregistrare documente);

b) depunerea proiectelor, la Serviciul Centrul de Informare pentru cetăţeni – înregistrare documente, în termenul limită stabilit, în atenţia Serviciului Management proiecte, sociale, culturale și sportive;

c) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară;

d) evaluarea propunerilor de proiecte și selecția proiectelor;

e) comunicarea rezultatelor;

f) rezolvarea contestațiilor;

g) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă;

h) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a pe portalul primăriei www.primariaclujnapoca.ro.

Art. 18. Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune într-un exemplar precum și electronic sau online (pe link-ul menționat în anunțul de participare), la Serviciul Centrul de Informare pentru cetăţeni- înregistrare documente, la sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, situată pe str. Moţilor nr. 7.

În cazul în care documentele scrise se transmit în formă electronică, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condiţiile de probă şi de validitate ale unui act juridic.

Art. 19. Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

Art. 20. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei şi va rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanţare nerambursabilă.

Art. 21. În vederea organizării procedurii de selecţionare a proiectelor de finanţare nerambursabilă, documentaţiile prevăzute la art. 22 din Regulament se vor depune în termenul stabilit de către autoritatea finanţatoare prin anunţul de participare.

Art. 22. Documentaţia solicitanţilor va conţine următoarele acte:

a) Anexa 1 – formularul de solicitare a finanţării conform Regulamentului;

b) Anexa 2 – declaraţie persoane juridice sau fizice;

c) Anexa 3 – proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului și bugetul narativ;

d) actul constitutiv;

e) statutul;

f) sentinţa civilă sau hotărârea autorităţii tutelare în baza căreia a fost înfiinţată persoana juridică de drept public, după caz;

g) certificatul de înregistrare fiscală;

h) actele doveditoare ale sediului organizaţiei solicitante şi actele adiționale, după caz;

i) situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la administraţia finanţelor publice a municipiului Cluj-Napoca (bilanț prescurtat, contul prescurtat al rezultatului exercițiului) cu dovada validării documentației de către ANAF; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se va depune balanța de verificare întocmită de către responsabilul financiar până la sfârșitul lunii anterioare datei de depunere a documentației.

j) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte instituții sau cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul;

k) CV-ul coordonatorului de proiect (de preferință model Europass);

l) certificat de atestare fiscală din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către stat (ANAF);

m) alte documente considerate relevante de către aplicant.

Art. 23. Criteriile specifice de evaluare sunt stabilite la Capitolul V – Procedura evaluării şi selecţionării proiectelor.

Art. 24. (1) Este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a) în incapacitate de plată;

b) cu conturile bancare blocate;

c) solicitantul a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

d) furnizează informaţii false în documentele prezentate;

e) solicitantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetul local, precum şi bugetul asigurărilor sociale de stat;

f) este condamnată pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

g) documentaţia prezentată este incompletă şi nu respectă prevederile art. 22 din Regulament;

h) solicitantul a prezentat declaraţii inexacte la o participare anterioară;

i) solicitantul face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

j) solicitantul nu a prevăzut în statutul organizaţiei activitatea corespunzătoare domeniului la care dorește să participe.

(2) Autoritatea finanţatoare are dreptul de a cere solicitanţilor, prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea în sensul prevederilor alin. (1), precum şi documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România.

Art. 25. Comisia de analiză şi selecţie a proiectelor ce face obiectul prezentului regulament este formată din membrii Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, drepturile omului, minorităţi şi societatea civilă numită prin dispoziția primarului și completată cu două persoane din cadrul executivului, cu drept de vot, un secretar din cadrul Direcţiei economice, un jurist (ambii fără drept de vot). Comisia e legal întrunită în prezenţa a minim cinci membri cu drept de vot.

În cadrul comisiei pot fi cooptaţi experţi cu rol consultativ din domeniile culturii, ştiinţei, învăţământului, sănătăţii, turismului, ecologiei, asistenţei sociale etc. din municipiul Cluj-Napoca, reprezentanţi propuşi de instituţiile de profil sau de organizaţiile neguvernamentale, fără drept de vot.

Art. 26. Şedinţele comisiei sunt conduse de preşedintele comisiei pentru Învăţământ, cultură. culte, drepturile omului, minorităţi, societate civilă de la nivelul Consiliul local.

Art. 27. Preşedintele comisiei va asigura convocarea şi prezenţa membrilor comisiei, în termen de 5 zile de la data comunicării situațiilor, a căror rezolvare este de competenţa comisiei.

Art. 28. Fiecare membru al comisiei va semna o declaraţie de imparţialitate, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 10 a Regulamentului.

Art. 29. Comisia hotărăşte prin votul majorităţii simple a membrilor.

Art. 30. Decizia comisiei de analiză și selecție va fi publicată pe site-ul primăriei, urmând ca în termen de trei zile lucrătoare, solicitanţii să aibă posibilitatea depunerii de contestaţii.

Art. 31. Contestaţiile asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției se vor soluționa în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.

Art. 32. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va fi formată din trei consilieri (doi membri şi un preşedinte) din cadrul Consiliului local şi doi reprezentanţi ai executivului numiți prin dispoziția primarului.

Art. 33. Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează motivele respingerii şi înaintează Comisiei de analiză şi selecţie a proiectelor propunerea de aprobare/respingere a contestaţiei.

Art. 34. Decizia comisiei de analiză şi selecţie, însoţită de rapoartele de evaluare privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă, va fi înaintată Serviciului Management proiecte, sociale, culturale și sportive, care va întocmi proiectele de hotărâre, ce vor fi supuse votului în plenul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 35. Eligibilitatea programelor/ proiectelor/ acţiunilor (condiţii cumulative)

Direcţiile prioritare vor fi stabilite de comisia de analiză și selecție a proiectelor şi enunţate prin anunțul pentru acordarea de finanţări nerambursabile, ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, pe site-ul Primăriei municipiului și în două cotidiene locale; acestea vor avea în vedere Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca.

Perioada de desfăşurare a programelor/ proiectelor/ acţiunilor

Art. 36. Durata activităţilor programelor/ proiectelor/ acţiunilor finanţate potrivit prezentului regulament:

Finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor se aprobă pentru activităţile derulate în intervalul de timp de la data semnării contractului de finanţare până în data de 5 decembrie și poate sprijini una sau mai multe componente ale acestora, numai pentru nevoi temeinic justificate prin cererea de finanţare.

Cofinanţare

Art. 37. (1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA acordă finanţări nerambursabile pentru domeniile prevăzute la art. 5 alin. (2) din prezentul regulament în limita creditelor bugetare alocate cu această destinaţie.

(2) Nicio finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 90% din bugetul total al programului, proiectului sau acţiunii; diferenţa se acoperă din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor, altele decât cele provenite de la bugetul local.

(3) Solicitanţii şi/ sau partenerii asigură contribuţia minimă de 10% din valoarea totală a finanţării, sub forma contribuţiei în numerar şi/ sau în natură; aportul în natură se cuantifică prin documente justificative.

(4) Cofinanţarea din surse atrase se poate constitui din sponsorizări, parteneriate, alte finanţări etc., pentru care beneficiarul va încheia contracte în condiţiile legii.

(5) Sursele de finanţare în natură ale beneficiarului pot fi: cuantificări în lei ale contravalorii spaţiilor utilizate (birouri, spaţii pentru evenimente culturale), ale echipamentelor de birou şi de scenă (echipamente de sunet, lumini, videoproiecţie, altele similare), respectiv ale transportului participanţilor şi ale echipamentelor.

Art. 38. Cererea de finanţare este însoţită de toate anexele menţionate în prezentul regulament. Documentaţiile de solicitare a finanţării vor fi comunicate de urgenţă, pe măsura înregistrării, Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive.

Comisia nu va accepta documentaţiile înregistrate după termenul limită corespunzător sesiunii de finanţare.

Art. 39. Documentaţia de solicitare a finanţării este analizată de membrii comisiei de evaluare şi selecţionare în termenul stabilit prin anunţul de participare şi va fi notată potrivit criteriilor de evaluare.

Art. 40. Comisia de analiză și selecție a proiectelor înaintează procesul verbal de evaluare şi selecţie a proiectelor câştigătoare a procedurii de selecţie Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive în vederea întocmirii proiectelor de hotărâre de consiliu local privind alocarea sumelor din bugetul local.

Art. 41. În termen de 30 zile de la data încheierii selecţiei, Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive comunică în scris aplicanţilor și prin intermediul site-ului www.primariaclujnapoca.ro, rezultatul selecţiei, precum şi fondurile propuse a fi alocate.

Art. 42. Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării pe baza următoarei grile de evaluare:

TABEL GRILE DE EVALUARE

Art. 43. Contractul se încheie între Municipiul Cluj-Napoca şi solicitantul selecţionat. În cazul proiectelor domeniului menţionat în articolul 5, alineatul 2, litera h „social”, contractul se încheie între Municipiul Cluj-Napoca şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, pe de o parte, şi solicitant, pe de altă parte. Contractele se încheie în termen de maxim 30 de zile de la data comunicării rezultatului sesiunii de selecţie a proiectelor pe site-ul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, prin presa locală şi/sau prin corespondenţă.

Art. 44. La contract, se vor anexa bugetul de venituri şi cheltuieli, bugetul narativ al programului/proiectului, declarația de angajament și declarația de imparțialiate. În cazul acordării finanțării nerambursabile în tranșe se va atașa și graficul de finanțare.

Art. 45. Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanţare nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în perioada desfășurării contractului.

Art. 46. Categoriile de cheltuieli eligibile şi neeligibile sunt cuprinse în Anexa 4 la prezentul regulament. Beneficiarul are obligaţia de a respecta dispoziţiile referitoare la achiziţiile publice, conform Legii nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice.

Art. 47. Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finanţare nerambursabilă ca plăţile către beneficiar să se facă în tranşe, în raport cu faza proiectului şi cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului.

Art. 48. Finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranşei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare şi a documentelor justificative.

Art. 49. (1)Finanțările nerambursabile se acordă în tranșe, prin virament bancar, din bugetul Autorității finanțatoare în contul beneficiarului, pe bază de factură emisă pentru fiecare tranșă.

(2) Cuantumul și eșalonarea tranșelor se fac în baza unui grafic de finanțare, în funcție de etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice și/sau durata și evoluția în timp a activităților cuprinse în oferta culturală evaluată, și se prevăd în contractul de finanțare. (3) Prima tranșă se acordă la semnarea contractului de finanțare. Următoarele tranșe se acordă în baza documentelor justificative privind tranșa anterioară, prezentate de beneficiarul finanțării nerambursabile.

(4) Tranșele nu pot depăși 30% din valoarea finanțării alocate de autoritatea finanțatoare. Ultima tranșă nu poate fi mai mică de 15% din totalul finanțării și va fi virată după validarea raportului final conform art. 37, alin 2. și alin 3. din Legea 350/2005.

(5) Justificarea fiecărei tranșe acordate în baza unui contract de finanțare nerambursabilă se acceptă numai în măsura în care cheltuielile sunt eligibile și au fost efectuate în perioada executării contractului.

Art. 50. Pe parcursul derulării contractului, solicitanţii care au primit finanţare au obligaţia să prezinte Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive, din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, respectiv Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, documentele pentru următoarele raportări (după caz):

 • decontări intermediare: vor putea fi depuse de către solicitant pe parcursul derulării proiectului (dacă este cazul);

 • decontare finală: depusă în termen de maxim 30 de zile de la încheierea proiectului, dar nu mai târziu de data de 5 decembrie şi va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprinzând atât contribuția beneficiarului cât şi contribuţia autorității finanțatoare.

 • decontarea tranșelor (avansului): vor fi decontate în conformitate cu art. 49.

În vederea decontării sumelor alocate, beneficiarii vor urmări respectarea Anexei 11 – Ghidul de realizare a decontului pentru finanțarea nerambursabilă.

Acestea vor fi depuse la Serviciul Centrul de Informare pentru cetăţeni- înregistrare documente, la sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, situată pe str. Moţilor nr. 7, cu adresa de înaintare întocmită conform Anexei 5 la regulament. Beneficiarii contractelor au obligaţia de a elibera factură fiscală către autoritatea finanţatoare pentru încasarea sumelor prevăzute în contract.

Art. 51. Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract nu vor obţine decontarea tranşei finale şi vor urma procedurile specifice.

Art. 52. Autoritatea finanțatoare va stabili durata contractelor de finanţare astfel încât să asigure derularea procesului de finanţare a contractului în anul calendaristic în care s-a acordat finanţarea.

Art. 53. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta documentele justificative în copie cu menţiunea “în conformitate cu originalul”, având alături semnătura reprezentantului legal al organizației finanțate. Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanţă cu perioada desfăşurării proiectului.

Art. 54. Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului de finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior validării raportului final, dar nu mai târziu de 3 luni de la data validării.

Art. 55. Contractele de finanţare nerambursabile vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Serviciului Audit din cadrul Primăriei şi a Curţii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice.

Art. 56. Regimul de gestionare a sumelor finanţate şi controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate/auditorii independenţi/comisii de evaluare. Dosarul complet conţinând raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

Art. 57. (1) Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă faptul că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.

(2) Contractul poate fi reziliat conform prevederilor alin. (1) în următoarele cazuri:

a) necomunicarea în scris Autorităţii Finanţatoare, în termen de 30 de zile, în cazul în care se află în stare de incapacitate de plată, dizolvare sau a oricărei modificări intervenite în documentele sale de constituire;

b) neîntocmirea şi nepredarea Autorităţii Finanţatoare a rapoartelor de activitate, narative şi financiare, conform Regulamentului privind procedura de acordare a sprijinului financiar;

c) cheltuirea oricărei sume primite ca finanţare de la Autoritatea Finanţatoare în temeiul prezentului contract de către Beneficiar în alte scopuri decât pentru activitățile finanțate prin contractul de finanțare;

d) neprezentarea, la solicitarea Autorităţii Finanţatoare, spre verificare, a documentelor justificative în original;

Art. 58. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanţării este obligat ca în termen de 30 zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public.

Art. 59. Pentru sumele ce urmează a fi restituite ca urmare a rezilierii contractului, beneficiarii finanţării datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.

Art. 60.(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecţie sau derularea contractelor de finanţare se va transmite de către solicitanţii finanţării sub formă de document scris.

(2)Orice document scris trebuie înregistrat în momentul predării la Serviciul Centrul de Informare pentru cetăţeni înregistrare documente, la sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, situată pe str. Moţilor nr. 7, în atenţia Serviciului Management proiecte, sociale, culturale și sportive.

Art. 61. Prezentul regulament se completează cu prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și cu reglementările în vigoare, incidente în funcție de specificul proiectului.

Art. 62. Încetarea contractului prin acordul părților.

Contractul de finanțare nerambursabilă poate înceta prin acordul părților.

Art. 63. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanţărilor nerambursabile acordate din bugetul local de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Art. 64. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament:

 • Anexa 1 – Cerere de finanţare
 • Anexa 2 – Declaraţie persoane juridice sau fizice
 • Anexa 3 – Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli și bugetul narativ
 • Anexa 4 – Cheltuieli eligibile şi neeligibile
 • Anexa 5 – Adresa de înaintare a raportului
 • Anexa 6 – Formular pentru raportare proiect
 • Anexa 7 – Declaraţie de imparțialitate în vederea selectării ofertelor
 • Anexa 8 – Declarație a președintelui organizației sau persoana fizică beneficiară
 • Anexa 9 – Contract de finantare
 • Anexa 10 – Declarație de imparțialitate de membrilor comisiei de analiză
 • Anexa 11 – Ghid privind decontarea cheltuielilor