DISPOZIŢIE
privind constatarea trecerii în proprietatea municipiului Cluj-Napoca, libere de orice sarcini,
a unor vehicule declarate fără stăpân ridicate de pe domeniul public, transportate
și depozitate la locul special amenajat de la sediul RADP Cluj-Napoca
Primarul Municipiului Cluj-Napoca;
Examinând referatul nr. 974679/485/07.12.2023 al Direcției Generale Poliția Locală, prin care se propune constatarea trecerii în proprietatea municipiului Cluj-Napoca a unor vehicule declarate fără stăpân ridicate de pe domeniul public, transportate și depozitate la locul special amenajat de la sediul RADP Cluj-Napoca;
Reţinând prevederile art. 8 din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 9 alin. (1) și (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 aprobate prin Hotărârea nr. 152/2023;
În conformitate cu dispozițiile art. 7 lit. l) din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având și avizul Direcției Juridice;
În temeiul art. 155, art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 199 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art. 1 (1) Se constată trecerea în proprietatea municipiului Cluj-Napoca, libere de orice sarcini, a următoarelor vehicule fără stăpân ridicate de pe domeniul public, transportate și depozitate la locul special amenajat de la sediul RADP Cluj-Napoca, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
(2) Vehiculele fără stăpân menționate la alin. (1) vor fi valorificate prin vânzare, în condițiile legii, ori predate unei unități de colectare și valorificare a deșeurilor, în funcție de starea acestora.
Art. 2 Prezenta dispoziție va fi publicată într-un ziar local și va fi afișată la avizierul instituției, Cal. Moților, nr. 3.
PRIMAR,
EMIL BOC
Contrasemnează,
Secretar General,
Jr. Aurora Roșca
ANEXĂ
Daewoo Matiz, albastru,FN,Pepiniera Becaș
Skoda,vișinie, FN, Pepiniera Becaș
Audi, negru, E 458 L,Strada Nădășel nr.29