A N U N Ț

privind procedura de atribuire în gestiune delegată a executării serviciului de transport

în regim de taxi pentru autovehicule electrice

         Autoritatea de autorizare Primăria Municipiului Cluj-Napoca anunță public demararea procedurii de atribuire a unui număr de 51 autorizații pentru transportul de persoane în regim de taxi pentru autovehicule cu propulsie electrică (autovehicule electrice), în temeiul următoarelor prevederi legale: art. 14^2 alin. 4 – alin. 6 din Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere; art. 17 – art. 18 din Ordinul 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere; art. 2 și art. 3 din HCL 737/2019 privind aprobarea studiului de specialitate în ceea ce privește stabilirea numărului maxim de autorizații de taxi pentru perioada 2020-2025 la nivelul municipiului Cluj-Napoca, a numărului maxim de autorizații de taxi pentru perioada 2020-2025 și a Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Cluj-Napoca; art. 14-17 și art. 28 alin. 5 din Regulamentul privind organizarea și executarea transportului în regim de taxi în mun. Cluj-Napoca aprobat prin HCL 737/2019.

Autorizațiile taxi care urmează a fi atribuite sunt următoarele, pe numere de ordine: 0031, 0068, 0087, 0097, 0148, 0155, 0163, 0189, 0193, 0194, 0225, 0228, 0256, 0259, 0301, 0305, 0306, 0317, 0351, 0357, 0394, 0396, 0404, 0415, 0418, 0452, 0468, 0475, 0478, 0513, 0518, 0889, 1514, 2635, 1469, 2271, 1819, 0569, 2526, 2527, 0585, 0969, 1178, 0383, 0205, 1435, 1049, 2062, 2063, 1255, 1362.

Data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la procedură este 15.02.2021.

Data anunțării rezultatului atribuirii: 02.03.2021.

Data demarării procedurii de eliberare a autorizațiilor taxi atribuite, în acord cu prevederile legale: 05.04.2021.

I. Criteriile de departajare și punctajele care se acordă

a) Vechimea autovehiculului de la data fabricației (data primei înmatriculări) până la anul de referință (anul în care se procesează datele pentru eliberarea autorizației de taxi):

anul de referință – 20 puncte

anul de referință – 1 an – 18 puncte

anul de referință – 2 ani – 16 puncte

anul de referință – 3 ani – 8 puncte

anul de referință – 4 ani – 2 puncte

b) Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro:

autovehicul electric – 100 puncte

c) Volumul portbagajului util și echiparea cu instalație pentru aer condiționat:

clasa mare (peste 600 l) – 6 puncte

clasa medie (între 300 l – 600 l ) – 4 puncte

clasa mică (sub 300 l) – 3 puncte

aer condiționat – 10 puncte

d) Vechimea, în ani, de când transportatorul desfășoară, autorizat, activitate de transport:

– se acordă un punct pentru fiecare an de activitate autorizat, începând cu anul 2010

e) Gradul de protecție a pasagerilor:

peste șase airbaguri – 10 puncte

între patru și cinci airbaguri – 8 puncte

între două și trei airbaguri – 4 puncte

un airbag – 0 puncte

f) Forma de deținere asupra vehiculelor:

– proprietate – 5 puncte

– leasing – 2 puncte

g) Posibilitatea asigurării reale a prezenței autovehiculului în activitate, de minimum opt ore pe zi lucrătoare:

– activitate de peste 8 ore pe zi – 4 puncte

– activitate de minimum 8 ore pe zi – 2 puncte

h) Dotări suplimentare ale vehiculului:

– dispozitiv GPS monitorizare – 5 puncte

– perete despărțitor între conducătorul auto și clienți – 2 puncte

– dispozitiv de plată prin intermediul cardului (POS) – 5 puncte

Elementele prevăzute la lit. C), E) și H), precum și culoarea autovehiculului vor fi certificate ulterior de R.A.R., prin intermediul certificatului de agreare. În cazul în care aceste date nu sunt identice cu cele prezentate în declarația pe propria răspundere, atribuirea autorizației de taxi va fi anulată.

II. Solicitanții cuprinși în lista de așteptare sunt următorii: SC GENMAR TRANS SRL, SC LIVEXPTRESTAX SRL, SC CREXOD AUTO SRL, SC LIVTAX PREST SRL, SC CMC PRACTIC SRL, SC TOTALUS BLACK POINT SRL, SC KING&QUEEN ARMYSTYLE SRL, SC ACO IMPROVEMENT SRL, SC LOGANSWEET SRL, PFA ȘOIM RAREȘ, SC CISROM CORNEL SRL, SC SZW MOTORS SRL, SC MEDPA CARGO SRL, SC EUTALIA TRANS SRL, SC NONO TAXI SRL, SC STIL IMOBIL SRL, SC ASO TRANS SRL, SC FLA TRANS SRL, PFA ANDRECAN GHEORGHE, SC DEVILU SRL, SC REDCAB SRL, SC AMARGO DRIVE SRL, SC AMARGO TAX SRL, SC AMARGO TRANS SRL, SC LCI FAST TAXI SRL, SC TRANS PASCA SARA SRL-D, SC PREMIUM FAST TAX SRL, SC BTA DRIVE CAR SRL, SC BTA SERV DRIVE SRL, SC LYCADO SPEED SRL, SC DOGI TAXI SRL, SC DOGHITA SRL, SC TOP SVEN SRL, SC VILIJ IVAN IMPEX SRL, SC TOP CAR ASB SRL, SC DRAGOȘ&ADINA TAXI SRL, SC ALEGOC SRL, SC CAMAR NEW TEAM SRL, SC MURA TAXI SRL, SC EVI BS SRL, SC DIFFERENT MAYA SRL, SC RADCOS SRL, SC NEOFIX TIM SRL, SC LYSA JOJO SRL, SC TOP 2000 SRL, SC VIOSPED SRL, SC SKINDA CAR SRL, SC DIRECT RENT SRL, SC GRISTVAN TAXI SRL, SC CENAN TAXI 2016 SRL, SC GARUDA DRIVE SRL, SC TCE SERVDIVERS SRL, SC ABC SERVDIVERS SRL, SC DOB BUS SRL, SC DELTA CLUJ SRL, SC ZBOR RAPID SRL, SC BUCUR MOBIL SRL, SC ELLA RIN FAST TAX SRL, SC DRIVE CITY TAXI SRL, SC ACO HOME SERVICES SRL, SC ALB ECO ELECTRIC SRL, SC DONIMAX SRL, PFA VIOREL MIHAI PERȘA, SC HORAZOTAX SRL, SC CSISZTAXI SRL, SC BARFLORINI IMPEX SRL, SC DANCIRUS SRL, SC FOCUS GLOBAL SRL, SC VERITAS AUTO SRL, SC AUTO TIMCAB SRL, SC RUBY ICECREAM SRL, SC BKS PHOENIX SRL, SC BKS TOP SERVICES SRL, SC CENAN&ASSOCIATES SRL, SC SERENE BABY SRL-D, SC JADCAR LOGISTIC SRL, SC RO DIESEL SRL, SC VERZONE MAV SRL, SC MEMO EXPERT TRANS SRL, SC LUK LEASING SRL, SC SEPTIDAN MOTORS SRL, SC ORCA SOMEȘANĂ SRL, SC RALSIM AUTO SRL, SC VANLORENA SRL, SC LORIANA STAR SRL, SC DVR MOTORS SRL, SC PROXITAX SRL, SC FLAVION IMPEX SRL, SC SERV URBAN TOPI SRL, SC BLANCO MOTORS SRL, SC DODRIVER CAR SRL.

III. Documentele care trebuie depuse de către participanții la procedură

1. Cerere de participare la procedura de atribuire, care trebuie să conțină datele de identificare ale transportatorului, adresa de e-mail și numărul de telefon al reprezentantului legal;

2. Declarație pe proprie răspundere că transportatorul deține autorizație de transport valabilă, cu indicarea expresă a anului obținerii acesteia1 și copie de pe autorizația de transport deținută;

3. Declarație pe propria răspundere că transportatorul deține la momentul depunerii cererii de participare la procedură sau va deține, în termen de maximum 6 luni de la anunțării rezultatului atribuirii: autovehicul/autovehicule în proprietate2 sau în temeiul unui contract de leasing3, de culoare albă integral și că vechimea acestuia/acestora nu depășește cinci ani de la data fabricației, cu precizarea expresă a tuturor criteriilor de departajare (specificate la pct. I lit. A)-H) din prezentul anunț) pe care le îndeplinește fiecare autovehicul, în vederea obținerii punctajelor. Dacă transportatorul deține deja în proprietate/în temeiul unui contract de leasing autovehiculul, acesta va depune cartea de identitate a autovehiculului și certificatul de înmatriculare al acestuia.

4. Scrisoare de garanție în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziționat fiecare autovehicul – pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deține în proprietate/în temeiul unui contract de leasing autovehiculele necesare la data depunerii declarației prevăzute la pct. 3. Garanția de participare se poate constitui prin virament bancar în contul RO17TREZ2165006XXX006924 (Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca, CUI 4305857) sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca.

5. Oferta personalizată din partea unui dealer autorizat care specifică prețul autovehiculului ce urmează a fi achiziționat.

IV. Precizări cu privire la modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire

1. Toate documentele depuse vor fi semnate de reprezentantul legal al transportatorului sau de împuternicitul acestuia

Dosarele conținând toate documentele prevăzute la pct. III din prezentul anunț vor fi depuse la registratura Primăriei mun. Cluj-Napoca – Serviciul Centrul de informare pentru cetățeni (Calea Moților nr. 3, Cluj-Napoca). Documentele depuse în copie vor conține mențiunea ”Conform cu originalul” și semnătura reprezentantului legal al transportatorului/a împuternicitului acestuia. Scrisoarea de garanție în original/dovada depunerii în numerar a garanției trebuie depuse o dată cu înregistrarea cererii de participare la procedură.

2. Procedura de atribuire a autorizațiilor de taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi constă în acordarea unor punctaje realizate din îndeplinirea criteriilor de departajare prevăzute la pct. I din prezentul anunț pentru fiecare autovehicul precizat că este deținut sau că va fi deținut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, declarându-se câștigătoare autovehiculele care au obținut punctajele cele mai mari, în ordinea descrescătoare.

3. Garanția de participare urmează a fi restituită:

– dacă operatorul nu se califică pentru obținerea unei autorizații taxi sau

– la momentul eliberării autorizației taxi (dacă s-a calificat pentru obținerea unei autorizații taxi).

 Dacă în termen de 6 luni de la data desfășurării procedurii de atribuire transportatorul autorizat nu solicită eliberarea autorizațiilor taxi pentru autovehiculele declarate deținute sau că vor fi deținute în proprietate ori în temeiul unui contract de leasing, aceste autorizații taxi se retrag și se va reține corespunzător garanția depusă.

4. Atribuirea autorizaţiei taxi sau a copiei conforme se anulează şi nu se mai eliberează în următoarele cazuri:

a) precizările referitoare la autovehiculul prezentat în declaraţia pe propria răspundere nu corespund realităţii;

b) în termen de maximum 6 luni de la atribuire, transportatorul autorizat nu a putut prezenta documentele autovehiculului pentru care a solicitat atribuirea.

5. În cazul în care nu va fi posibilă departajarea autovehiculelor în funcție de criteriile de departajare specificate la pct. I din prezentul anunț, prezenta procedură de atribuire va fi anulată, urmând a fi reluată ulterior modificării criteriilor de departajare.

6. Autoritatea de autorizare are posibilitatea să solicite clarificări transportatorilor care au depus cerere de participare la procedură, caz în care transportatorul va oferi clarificările solicitate/va depune documentele solicitate în regim de urgență. Comunicarea solicitărilor de clarificări și a răspunsurilor la acestea se va face prin e-mail, în vederea respectării termenului stabilit prin art. 26 alin. 1 din Ordinul 356/2007.

7. Operatorii interesați să participe la procedura de atribuire pot să solicite clarificări cu privire la conținutul prezentului anunț în termen de maxim 10 zile de la publicarea acestuia. În cazul în care, în urma solicitării acestor clarificări, vor fi necesare lămuriri suplimentare cu privire la conținutul prezentului anunț, acesta va fi modificat printr-o erată care va fi publicată pe site-ul Primăriei mun. Cluj-Napoca.

8. Cu privire la deficiențele semnalate în procedura de atribuire a autorizațiilor pot fi depuse contestații în termen de 15 zile de la publicarea listei cu autorizațiile taxi atribuite.

PRIMAR,

EMIL BOC

Director executiv, Șef serviciu,

Virgil Poruțiu Nicolae Niculiță

Inspector Emilia Ruge

1Prin anul obținerii autorizației de transport se înțelege anul obținerii pentru prima dată de către transportatorul respectiv a autorizației de transport din partea autorității de autorizare – așadar prima autorizare a transportatorului respectiv (și nu data modificării/preschimbării autorizației de transport).

2Autovehiculul este considerat a fi deținut în proprietate de transportator în momentul în care este înmatriculat pe acesta.

3Cu precizarea expresă dacă transportatorul va deține autovehiculul în termen de la 6 luni de la data anunțării rezultatului atribuirii în proprietate sau în leasing.

4Mandatarea se va face prin procură notarială.