Serviciul Reţele edilitare şi transport

Conducere

Niculiță Nicolae

Șef serviciu
Date de contact
0264 596 030 / 4210; 4477; 4461 serviciulretelesitransport@primariaclujnapoca.ro Str. Moţilor nr. 3, cam. 25, 26
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 24, 25 și 26.

Este subordonat: directorului executiv şi directorului executiv adjunct ai Direcţiei Tehnice, Viceprimarilor și Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea Administratorului public.

reglementarea transportului public local de persoane și în regim taxi;

– reglementarea modului de execuție a lucrărilor la rețelele edilitare, eliberarea autorizațiilor de spargere și urmărirea refacerii străzilor și a zonelor afectate de lucrări;

– acordarea avizelor necesare pentru obținerea autorizațiilor de construire pentru rețele edilitare și pentru amplasarea altor obiective instalații în zona drumului public.

1. Verifică și avizează situațiile de lucrări întocmite de societățile comerciale angajate întocmește contracte, comenzi, caiete de sarcini pentru lucrările specifice.

2. Propune Comisiei municipale de sistematizare a circulației rutiere și pietonale masuri pentru imbunatatirea si desfasurarea transportului local inclusiv in regim taxi.

3. Menține permanent legături cu persoane fizice, juridice, autorități, poliție, societățile de transport, regiile deținătoare de rețele edilitare, etc.

4. Eliberează autorizațiile de spargere pentru executarea de spargeri în zona drumului și domeniului public (investiții rețele, branșamente, racorduri, intervenții accidentale-avarii rețele).

5. Participă la predările de amplasament pentru refaceri și la recepția refacerilor spargerilor efectuate în zona drumului public la terminarea lucrărilor, în perioada de garanție și recepția finală luând sau propunând măsurile de remediere acolo unde acestea se impun.

6. Perfecționează continuu metodologia de urmărire a spargerilor și refacerilor acestora.

7. Participă la stabilirea condițiilor tehnice de executare a lucrărilor de investiții (la rețelele edilitare).

8. Execută controlul permanent asupra modului în care se respectă prevederile autorizației de spargere de către beneficiari și executanții de instalații și/sau refaceri.

9. Ia măsuri de sancționare atunci când se constată încălcarea prevederilor actelor normative în vigoare și aplică amenzile (despăgubirile) ce se impun în conformitate cu dispozițiile șefilor ierarhici.

10. Analizează periodic împreună cu administratorii de rețele edilitare, stadiul și calitatea execuției lucrărilor.

11. Emite avizele necesare eliberării autorizațiilor de construire pentru orice amplasare de instalație edilitara in zona drumului.

12. Avizează traseele, stațiile de îmbarcare/debarcare pentru taximetre, transport local și transport interurban.

13. Actualizarea periodică a traseelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, naţional, feroviar sau aerian de persoane existent, precum şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou şi în regim de taxi, după caz.

14. Înaintează propuneri privind concesionarea şi încheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local de persoane şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din proprietatea publică sau privată a municipiului.

15. Autorizarea transportatorilor pentru realizarea de către aceştia a serviciului de transport public local, respectiv:

– transportul public de persoane prin curse regulate executate cu tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou;

– transportul public local de persoane sau de mărfuri în regim de taxi;

– transportul public local de mărfuri în regim contractual.

16. Contribuie la elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor serviciilor de transport public local, cu consultarea asociaţiilor reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu.

17. Analizează şi verifică documentaţia depusă de persoanele fizice şi juridice în vederea emiterii autorizaţiilor de transport conform prevederilor legale.

18. Stabileşte în colaborare cu reprezentaţii operatorilor de transport traseele principale şi secundare ale serviciului de transport public local, precum şi staţiile publice şi autogările aferente acestora.

19. Identifică şi asigură inventarierea tuturor bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului aflate în exploatarea transportatorilor publici, precum si cele care aparțin de dispozitivul de semnalizare rutieră.

20. Asigură respectarea cadrului legal necesar pentru darea în administrare a bunurilor aflate în exploatarea transportatorilor.

21. Analizează şi verifică documentaţia depusă de persoanele fizice şi juridice în vederea emiterii autorizaţiilor de transport şi a copiilor conforme ale acestora respectiv autorizaţiilor taxi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare.

22. Asigură înscrierea noilor solicitanţi de autorizaţii taxi și ține evidența listelor de aşteptare.

23. Asigură reatribuirea autorizaţiilor taxi anuale, în condițiile în care legislația o permite.

24.Verifică, întocmeşte şi supune spre aprobare documentaţia privind suspendarea, anularea autorizaţiilor taxi, conform legislaţiei in vigoare.

25. Propune organizarea de întâlniri, ori de câte ori este necesar, cu asociaţiile reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu.

26. Colaborează în efectuarea controalelor asupra persoanelor fizice şi juridice, cu toate organele de control autorizate conform legislaţiei în vigoare, în ceea ce priveşte activitatea de transport.

27.Verifică modul în care operatorii de transport îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin în conformitate cu contractele întocmite şi în baza prevederilor legislative în vigoare.

28. Întocmeste si actualizeaza baza de date cuprinzand spargerile si refacerile acestora, strazile municipiului.

29.Verifică, analizează si rezolvă sesizarile și reclamațiile persoanelor fizice și juridice privind competentele ce revin serviciului de pe raza Municipiului Cluj-Napoca.

30. Întocmește și promovează hotărâri la Consiliul local și dispoziții în legatură cu activitațile și competentele serviciului și transpune în practică hotărârile Consiliului local și dispozițiile primarului, în domeniul său de activitate.

Este responsabil de actele întocmite şi de deciziile luate din punct de vedere legislativ, tehnic şi financiar.

1. Face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciului.

2. Propune proiecte de hotărâre de consiliu local referitoare derularea activităţilor serviciului.

3. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu (construcţii, instalaţii, achiziţii publice, administraţie locală, cod rutier, regimul drumurilor, transport local etc.).

Intern:

– relaţii functionale: cu toate serviciile din cadrul primăriei.

– relaţii de control: a stării tehnice a drumurilor inclusiv a mobilierului urban şi a semnalizării rutiere.

– relaţii de reprezentare: participarea în cadrul unor comisii, prin dispoziţii, conform dispozițiilor șefilor ierarhici.

Extern:

– relaţii cu autorităţi şi instituţii publice: deţinatori de reţele edilitare, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, Consiliul Judetean Cluj, Inspectoratul Județean în Construcţii, Curtea de Conturi, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere instituţii publice, etc.

– relaţii cu persoane juridice private: societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, organizaţii, asociaţii reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu, etc.

– relaţii cu organizaţii neguvernamentale: asociaţii, fundaţii, etc.

– relaţii cu persoane fizice: corespondenţa cu cetăţenii.

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK