Sediul Direcției Generale Poliția locală, str. Iuliu Maniu, nr.16, Cluj-Napoca.

Primăria municipiului Cluj-Napoca (Calea Moţilor nr. 3, tel. 0264-596030, www.primariacluj napoca.ro; e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro) organizează examen de promovare în clasă, pentru funcţionarii publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formã de învãţãmânt superior în specialitatea în care îşi desfãşoarã activitatea din cadrul aparatului de specialitate al primarului., conform prevederilor din O.U.G. nr. 57/20219 privind codul admistrativ, cu modificările și completările ulterioare

  • verificarea eligibilităţii candidaților (respectiv a dosarelor de înscriere)
  • probă scrisă
  • interviu

Bibliografia/tematica pentru examenul de promovare în clasă a funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca

I. DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ

DIRECȚIA INSPECȚIE ȘI CONTROL

1. SERVICIUL CONTROL URBANISM ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII:

Bibliografia de examen

1. Constituţia României, republicată,

Tematica: integral

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Tematica: integral

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Tematica: integral.

Bibliografie/tematica de specialitate:

5. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: integral

6. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Tematica: Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții: art.11,art.11^1, art.11^2, art.11^3,

CAP. III Răspunderi şi sancțiuni art.24,art.24^1,art.26,art.27,art.28,art.31,art.32,art.33,

CAP. IV Dispoziții finale şi tranzitorii art.37,

Anexa nr.2-DEFINIREA unor termeni de specialitate utilizați în cuprinsul legii.
2. SERVICIUL INSPECȚIE COMERCIALĂ:

Bibliografia de examen

1. Constituţia României, republicată,

Tematica: integral

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Tematica: integral

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Tematica: integral.

Bibliografie/tematica de specialitate:

5. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: integral

6. H.C.L. nr. 150/2009 privind reglementarea activităților comerciale pe raza municipiului Cluj-Napoca, actualizată;

Tematica: integral

7. Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 republicată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 republicată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare, Capitolele I, II, III, V și VII.

II. DIRECȚIA ORDINE PUBLICĂ ȘI TRAFIC RUTIER

SERVICIUL ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ:

Bibliografia de examen:

1. Constituţia României, republicată, Tematica: integral

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; Tematica: Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Tematica: integral

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Tematica: integral. Bibliografie/tematica de specialitate:

.Bibliografie/tematica de specialitate:

5. Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul III (art. 6-12), Capitolul IV – art. 14, Capitolul V (art. 20-22),Capitolul VI(art. 24-27)

6. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul I – (art. 5-7, art. 11,13,16-20), Capitolul IV ( art. 31-36)

7. Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul 1 (art. 2-5), Capitolul II (art. 6-11)

8. Legea nr. 61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare; (art. 2, art 3, art 7-9).

III. DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE,

SERVICIUL EXECUTARE SILITĂ CREANŢE BUGET LOCAL:

Bibliografia/Tematica de examen:

1. Constituţia României, republicată,

Tematica: integral

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Tematica: integral

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Tematica: integral.

Bibliografie/tematica de specialitate:

5. Legea.nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

Tematica: Titlul III și Titlul VII, capitolul VIII din Legea.nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

6. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Tematica: integral

Funcţionarii publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formã de învãţãmânt superior în specialitatea în care îşi desfãşoarã activitatea, trebuie sã prezinte diploma de licență sau, dupã caz, adeverinţa care sã ateste absolvirea unei forme de învãţãmânt superior precum şi o cerere de înscriere la concursul de promovare în clasã înregistrată la registratura instituţiei în termen de 5 zile de la data afişãrii , respectiv în perioada 06-11.03.2024.

formularul de înscriere pentru examenul de promovare în clasă

-copia după diploma de absolvire sau, dupã caz, adeverinţa care sã ateste absolvirea unei forme de învãţãmânt superior;

Copiile vor fi însoţite de documentele în original (diploma/adeverinţă), în vederea verificării conformității de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Formularul de înscriere pentru promovare se descarcă de pe pagina de internet a instituției www.primariaclujnapoca.ro – ADMINISTRAȚIE- Informații publice-Concursuri pentru ocupare posturi – Funcții publice, Promovare.