0
sediul Direcției Generale Poliția Locală, str. Iuliu Maniu nr.16

Primăria municipiului Cluj-Napoca (Calea Moţilor nr. 3, tel. 0264-596 030 int.1020; email: resurseumane@primariaclujnapoca.ro) organizează concurs de recrutare, în data de 14.06.2023, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal ( 1 post, ID:440961) vacantă la Biroul Eficiență Energetică și Iluminat Public, Direcția Tehnică.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

 • Selecţia dosarelor de înscriere
 • Proba scrisă
 • Interviul
 • Data afișării anunțului: 03.05.2023;
 • Perioada de depunere a dosarelor: 03.05.2023 – 22.05.2023;

 • Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 14.06.2023, ora 10, la sediul Direcției Generale Poliția Locală, str. Iuliu Maniu nr.16, Cluj-Napoca;

 • Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, pentru candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte.

Ordonanță de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, art. 465

  Condiţii de ocupare a unei funcţii publice:

  (1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

  g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

  h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

  i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

  j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

  k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii de studii şi alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului:

 Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:

Domeniul fundamental

Ramura de știință

Domeniul de licență

Matematică și științe ale naturii

Matematică

Matematică

Informatică

Informatică

Fizică

Fizică

Chimie și inginerie chimică

Chimie

Inginerie chimică

Științe inginerești

Inginerie Civilă

Inginerie Civilă

Ingineria instalațiilor

Inginerie electrică, electronică și telecomunicații

Inginerie Electrică

Inginerie Energetică

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor

Ingineria autovehiculelor

Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Ingineria sistemelor

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management

Inginerie mecanică

Inginerie industrială

Ştiinţe inginereşti aplicate

Ingineria materialelor

Ingineria mediului

Inginerie şi management

4.2.Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

4.3.Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu – Procesare de text-MS Word, Calcul tabelar-MS Excelcunoștințele vor fi testate în cadrul probei interviu.

1.Constituția României, republicată;

Tematică: Titlul II, Capitolul II Drepturile si libertatile fundamentale

2.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Tematică: Titlul I și titlul II ale părții a VI-a

3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematică: Capitolul I- principii și definiții

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

Tematică: Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii

5. Hotararea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

Tematică: Capitolul II Nota conceptuala si tema de proiectare, Capitolul III Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice

6. Legea nr. 230/2006 a serviciului de Iluminat Public, cu modificările și completările ulterioare;

Tematică: CAP. III, Organizarea și functionarea serviciului de iluminat public, CAP. IV Operatorii si utilizatorii

7. Ordinul 86 din 20 martie 2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de iluminat public, Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

Tematică: Capitolul III Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de iluminat public

8. Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;

Tematică: CAP. II Consumul energetic eficient în clădiri, CAP. VI Eficienţa în alimentare cu energie, Anexa 10 LISTA MINIMĂ de elemente care trebuie incluse în contractele sau în caietele de sarcini asociate privind performanţa energetică încheiate cu sectorul public

9. Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Tematică: CAP. V Promovarea energiei electrice produse din resurse regenerabile de energie şi în cogenerare de înaltă eficienţă

10. Cărţi de specialitate, articole de specialitate sau orice altă sursă de informare pentru operare pe calculator

Tematica: Microsoft Word: • Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea şi redenumirea acestuia • Introducerea, modificarea unui text • Introducerea, modificarea unui tabel • Stabilirea dimensiunii paginii • Alegerea fontului, stilului şi mărimii pentru caractere • Alinierea textului şi modificarea spaţiului dintre rânduri • Introducerea antetelor şi notelor de subsol • Numerotarea paginilor.

Microsoft Excel: •Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea şi redenumirea acestuia • Introducerea, modificarea unui text • Introducerea, modificarea unui tabel • Alegerea fontului, stilului şi mărimii pentru caractere • Alinierea textului • Realizarea de calcule

Dosarul de concurs se verifică la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, Calea Moților nr.3 , etajul 2, camera 99

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 – se obține de la serviciul Centrul de informare pentru cetățeni, în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );

  b) curriculum vitae, modelul comun european – se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro , la sectiunea Administrație;

  c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro )

  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

  e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; (extras Revisal eliberat de angajator sau de Inspectoratul Teritorial de muncă – I.T.M.)

  f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului – pentru candidaţii cu dizabilităţi, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

g) cazierul judiciar;

  h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Notă:

  - Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

  - Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

  - Copiile de pe actele cuprinse în dosar, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  - Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  - Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, Calea Moților nr.3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 596030, int. 1020, int. 5030, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro ), persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier, Serviciul Resurse umane.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – Calea Moților nr. 7.

 1. Răspunde de punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative

 2. Răspunde de elaborarea proiectelor de acte normative și a altor reglementări specifice autorității sau instituției publice, precum și asigurarea avizării acestora

 3. Răspunde de elaborarea proiectelor, politicilor și a strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor și statisticilor necesare realizării și implementării politicilor publice, precum și a documentației necesare executării legilor, în vederea realizării competenței autorității sau instituției publice

 4. Răspunde de reprezentarea intereselor autorității sau institutiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din țara și străinătate, în limita competențelor stabilite de conducătorul autorității sau instituției publice

 5. Răspunde de realizarea de activități în conformitate cu strategia de informatizare a administrației publice

 6. Răspunde și elaborează programe privind iluminatul public, întreținere, modernizare și extinderea acestuia

 7. Răspunde si controlează modul de funcționare, întreținere a iluminatului public, verifică situatiile de lucrari si facturile primite, procesele verbale de recepție întocmite și le înaintează pentru plata lucrărilor corespunzator efectuate

 8. Răspunde și înaintează pentru plată facturile de energie efectiv consumată

 9. Răspunde și supraveghează modul de funcționare a iluminatului ornamental festiv și a iluminării obiectivelor de importanță turistică și de artă

 10. Răspunde și întocmește documentațiile pentru licitații și participă la ședintele de licitație publică pentru achiziționarea corpurilor de iluminat, a panourilor fotovoltaice, a statiilor de încărcare autovehicule electrice si pentru executarea lucrărilor de montaj

 11. Răspunde și asigură legătura cu agenții economici de interes național precum și cu agenții economici desemnați câștigători ai licitațiilor publice;

 12. Răspunde și asigură pregătirea documentațiilor în vederea arhivării acestora

 13. Răspunde și preia sarcinile unui coleg de birou atunci când acesta este în concediu

 14. Răspunde de calitatea lucrărilor executate, de realizarea acestora în termenele stabilite de legislația în vigoare sau de dispozițiile șefilor ierarhici superiori

 15. Răspunde și controlează lucrările de montare și buna functionare a iluminatului ornamental festiv

 16. Răspunde și sesizează orice aspecte care privesc activitățile primăriei în zonele în care are lucrări, comunicând compartimentelor din cadrul primăriei deficiențele constatate

 17. Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate, de rezolvarea lor în teren și în conformitate cu prevederile legale

 18. Răspunde și informează în permanent șeful ierarhic superior asupra oricăror dispoziții primite fără cunoștința șefului ierarhic superior indiferent de sursa acestora, el nefiind în măsura să ia decizii în lipsa șefului sau înlocuitorului acestuia

 19. Răspunde și face propuneri de îmbunătățire a activității pe care o coordonează, ori de cate ori situația o impune sau consideră că este necesar acest lucru

 20. Răspunde și îndeplinește orice sarcini primește de la șefii superiori cu obligația informării șefului ierarhic superior privind aceste sarcini

 21. Răspunde și îndeplinește orice altă sarcină primită de la șeful ierarhic superior, dată conform legii, sarcină ce va face obiectul unei anexe la prezenta fișă postului

 22. Are obligația de a respecta și pune în aplicare prevederile legislative atât centrale cât și locale indiferent de apartenența acesteia (HCL, Dispoziție Primar, Director, Șef serviciu)

 23. Răspunde și are obligația de a menționa zilnic în registrul de deplasări pe teren, ora plecării, locul deplasării (detailat pentru a putea fi contactat, sau verificat), ora revenirii, modul de realizare a activității, ori de câte ori efectuează deplasări pe teren pe parcursul unei zile

 24. Răspunde și participă la orice acțiune dispusă de șeful ierarhic, de conducerea instituției sau a locuitorilor municipiului

 25. Răspunde ori de câte ori în activitatea de teren constată aspecte care nu sunt conforme cu legislația în vigoare, chiar daca nu aparțin de competențele serviciului, la revenirea de pe teren le va aduce la cunoștință șefului de serviciu

 26. Răspunde și întocmește propuneri de angajare de cheltuieli și ordonanțări la plată pentru situațiile de lucrări la activitățile prestate de agenții economici cu care sunt încheiate contracte

 27. Răspunde și întocmește documentațiile necesare atribuirii contractelor de achiziție publică, pentru serviciile și lucrările derulate prin Biroul Eficiență Energetică si Iluminat Public, în conformitate cu legislația în vigoare

 28. Contribuie la implementarea proiectelor privind dezvoltarea și eficientizarea sistemului de alimentare cu energei termica

 29. Contribuie la implementarea proiectelor privind creșterea aportului de energie regenerabilă la nivelul clădirilor publice și sistemului local de alimentare cu energie termica

 30. Identifica linii de finanțare nerambursabilă pentru creșterea eficienței energetice, întocmește cereri de finanțare, pregătește documentele necesare, depune proiecte și se ocupă de implementarea acestora în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate

 31. Participă la elaborarea de programe și strategii care să contribuie la decarbonizarea serviciului de iluminat stradal, festiv și arhitectural, precum și la creșterea aportului de energie regenerabilă la nivelul obiectivelor publice.

 32. Urmărirea și gestionarea programărilor de comunicare online cu cetățeanul prin accesarea zilnică a link-ului din Infocet „Vezi programare <platforma de comunicare online>”;

 33. Inițierea zilnică a întâlnirii sau a întâlnirilor programate, după caz, utilizând <platforma de comunicare online>, prin accesarea paginii web aferentă acesteia, precum și programarea ședințelor pe care le are în acea zi sau în zilele următoare, prin trimiterea link-ul cetățeanului, ca invitație pentru conectarea pe platforma, pe adresa de email comunicată de către acesta; Actualizarea permanentă a datelor în aplicația de comunicare online, cu privire la zilele în care va lipsi de la muncă (concediu, alte zile libere etc.), pentru a nu se face programari în acele zile;

 34. Conectarea la <platforma de comunicare online> la data și ora programată și asigurarea bunei desfășurări a întâlnirii online cu cetățeanul;

 35. Asigurarea respectării timpulului maxim alocat pentru o întrevedere, în urma programării online;

 36. La conectarea online cu solicitantul: crearea în Infocet a unui document (Tichetul albastru), conex cu cererea inițială și completarea datelor aferente în câmpurile predefinite.

37. La încheierea discuției: finalizarea înregistrării Tichetului albastru, care conține minuta ședinței și concluziile aferente, apoi după generarea automată în Infocet a răspunsului, descarcarea documentului aferent și trimiterea prin email cetățeanului, pe adresa comunicată de către acesta, până cel târziu la terminarea programului de lucru din ziua în curs;

38. Înregistrarea convorbirii prin intermediul <platformei de comunicare online> și la încheierea acesteia, salvarea înregistrării în baza de date aferentă compartimentului, în conformitate cu procedurile documentate/ instrucțiunile/ regulamentele în vigoare;

39. Respectarea cu strictețe a programărilor solicitate și a termenelor stabilite sau a oricăror altor prevederi în vigoare, cu privire la Tichetul albastru, aferente postului.

40. Atributiile enumerate la punctele 1-39 se pot desfasura in regim de munca la domiciliu, conform legii.