Rezultate afișate în 11 martie 2019 09:00
1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, 0264 59 60 30, int. 1020, 5030, site: www.primariaclujnapoca.ro; e-mail:resurseumane@primariaclujnapoca.ro) organizează concurs, în data de 28.02.2019, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcţii publice de execuţie vacantă la Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii:
consilier juridic, clasa a I-a, grad profesional asistent (1 post) la Biroul Evidența străzi din municipiul Cluj-Napoca.

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  • interviu.

Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 28.02.2019, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3;
Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
Perioada de depunere a dosarelor: 14. 01.2019 – 04. 02.2019.

Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniul: științe juridice; (consilier juridic, clasa a I-a, grad profesional asistent);
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an; (consilier juridic, clasa a I-a, grad profesional asistent)
Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – atestat prin document, emis în condițiile legii, potrivit standardului sau nivelului solicitat.

1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5. Legea nr. 7/1996, republicată, cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordin nr.700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
7. Codul civil (Legea nr.287/2009), republicat, Titlul VI – Proprietatea publică; Tilul VII – Cartea Funciară.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99.

a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );
b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;
c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
g) cazierul judiciar*;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

Întocmirea referatelor de specialitate şi a proiectelor de hotărâri pentru şedinţele Consiliului local, referitoare la activităţile specifice biroului în vederea realizării scopului pentru care a fost constituit.
Furnizarea datelor privind situaţia juridică a imobilelor (terenuri cu destinaţia de străzi ), imobile care aparţin proprietăţii publice a municipiului Cluj-Napoca, celorlalte compartimente din cadrul primăriei, persoanelor juridice şi fizice, altor autorităţi si instituţii, cu excepţia aspectelor legate de revendicări în baza legilor fondului funciar si a Legii nr. 10/2001.
Efectuarea demersurilor necesare pentru promovarea acţiunilor judecătoreşti privind reconstituirea, conservarea dreptului de proprietate al municipiului Cluj-Napoca asupra imobilelor (terenuri cu destinaţia de străzi) – imobilele neevidenţiate în cartea funciară şi cele pentru care nu este operat în cartea funciară modul de preluare la statul roman, în vederea întabularii;
Efectuează demersurile necesare preluarii terenurilor afectate de servitute de utilitate publică, potrivit PUG, intrate în patrimoniul municipiului prin donaţie sau renunţare a drept.
Efectuează demersurile necesare și verifică încadrarea străzilor care fac obiectul ofertelor de donație în PUG/PUZ/PUD în vederea promovării proiectelor de hotărîre de consiliu local de acceptare a ofertelor de donaţie a terenurilor afectate de servitute de utilitate publică sau a străzilor deja constituite.
Efectuează demersurile necesare și verifică încadrarea străzilor care fac obiectul renunțărilor la dreptul de proprietate în PUG/PUZ/PUD în vederea promovării proiectelor de hotărîre de consiliu local de aprobare a înscrierii în domeniul privat a imobilelor-teren afectate de servitute de utilitate publică sau a străzilor deja constituite.
Solicita si prelucreaza informatii de la compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Priamrului municipiuluiCluj-Napoca, date incidente in vederea intocmirii proiectelor de hotarare de consiliu local, referate, de formulare a raspunsurilor la petitii, cereri, informari, etc.

Transmiterea către Direcţia economică a imobilelor care intră în proprietatea autorităţii locale, în vederea introducerii acestora în inventar şi în evidenţele contabile.
Constituirea bazei de date privind imobilele -terenuri cu destinaţie de străzi- aflate/preluate în patrimoniul municipiului, pe care o actualizeaza;
Verifica documentele depuse si întocmeste referate pentru emiterea de avize/acorduri în calitate de reprezentant al municipiului Cluj-Napoca pentru lucrările de construire efectuate asupra imobilelor cu destinaţie de străzi.
Obţinerea de la arhiva Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară a actelor şi planurilor în baza cărora s-au făcut înscrierile în cărţile funciare.
Obţinerea de copii simple sau legalizate ale cărţilor funciare pentru imobilele care au fost sau sunt în proprietatea Statului Român.
Întocmirea informărilor şi referatelor privind activitatea specifică biroului.
Desfăşurarea activităţilor de relaţii cu publicul, în domeniul specific de activitate al biroului.
Arhivarea documentelor ( note interne, petiţii persoane fizice şi juridice, sentinţe judecătoreşti, HCL, acte normative).
Expediază corespondenţa proprie privind lucrarile solutionate, in cadrul primărie şi în afara instituţiei;
Ţine evidenţa actelor soluţionate, a adreselor şi registrelor speciale.
prezentele atributii nu sunt limitative, putand fi completate si cu alte dispozitii emise de angajator;

5. Alte atribuţii:
– respectarea cu stricteţe a programului de lucru şi disciplina muncii;
– asigurarea relaţiei cu publicul;
– acordarea asistenţei şi consultanţei persoanelor fizice sau juridice în limitele prevăzute de lege şi doar în legătură cu atribuţiile postului;
– ridicarea zilnică a corespondenţei repartizate de către şeful serviciului şi completarea rubricilor specifice din registrul de corespondenţă;
– verificarea corespondenţei repartizate;
– analizarea modului de soluţionare a corespondenţei repartizată de către şeful serviciului;
– elaborarea propunerilor de soluţionare a corespondenţei:
– întocmire act
– Referate
– Întocmirea materialelor pentru comisiile de specialitate (informări, documente necesare)
– Proiecte de hotărâri însoţite de referatul de specialitate
– răspunsuri cu privire la cadrul legal şi modalitatea de soluţionare a cererilor;
– formularea propunerilor de soluţionare a corespondenţei în termen de 10 zile de la repartizarea acesteia;
– prezentarea spre semnare a propunerilor de soluţionare a corespondenţei şefului ierarhic superior în cel mult a 11 – a zi de la repartizarea corespondenţei;
– transmiterea în termenul legal către petenţi a modului de soluţionare a cererilor (expediere/înmânare);
– întocmirea şi actualizarea inventarului tuturor imobilelor care au destinația de străzi.
– Intocmeste documentatii cadastrale pentru inscrierea strazilor in Carte funciara
– participare la formarea bazei de date în format electronic privind imobilele proprietatea Statului Român prin introducerea tuturor datelor pe care le deţin sau le-a deţinut/ sau de care are/a avut cunoştinţă;
– ia măsuri de soluţionare a problemelor ridicate de cetăţeni în audienţe, repartizate de către şeful ierrahic superior;
– însuşirea permanentă şi respectarea legislaţiei specifice, a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum şi a regulamentelor de ordine interioară;
– pune la dispoziţia consilierilor locali datele solicitate de aceştia, în problemele ce intră în competenţa de soluţionare, cu avizul şefului de serviciu şi a directorului;
– întocmeşte documentaţiile necesare prezentării analizei comisiilor de specialitate;
– propune şefului de birou măsuri în vederea bunei desfăşurări a activităţii a serviciului;
– operează în sistemul INFOCET întreaga corespondenţă repartizată precum şi documentele interne;
– sarcinile şi atribuţiile ce revin postului pot fi modificate sau completate în funcţie de modificarea cadrului legislativ în domeniu şi ori de câte ori au loc reorganizări ale activităţii instituţiei.
– ocupantul postului este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici. Acesta are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, în cazul în care le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, ocupantul postului este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală, caz în care are îndatorirea să aducă la cunoştinţa superiorului ierarhic sau a persoanei care a emis dispoziţia situaţiile de acest gen.
– îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de către şeful biroului.
6. RĂSPUNDERI:
– răspunde de calitatea lucrărilor efectuate şi de folosirea integrală a timpului de muncă;
– răspunde de legalitatea actelor întocmite;
– răspunde de exactitatea şi corectitudinea tuturor datelor şi informaţiilor înscrise în toate actele pe care le întocmeşte, atât cu privire la identificarea persoanelor fizice/juridice precum si a datelor de identificare a imobilelor, etc.
– răspunde de netransmiterea răspunsurilor către petenţi în afara termenului legal de soluţionare a petiţiilor;
– răspunde de neridicarea zilnică a corespondenţei şi a efectelor produse de acest aspect;
– răspunde de modul de soluţionare/nesoluţionare a corespondenţei repartizată, precum şi de propunerile de soluţionare a acesteia;
– răspunde de prezentarea eronată a situaţiei juridice a imobilelor -teren cu destinația de străzi asau a celor afectate de utilitate publică;
– răspunde de exactitatea şi corectitudinea datelor pe care le deţin sau le-a deţinut/ sau de care are/a avut cunoştinţă pe care le introduce în baza de date în format electronic privind imobilele care fac parte din patrimoniul municipiului;
4. răspunde de neîndeplinirea corespunzătoare a tuturor sarcinilor de serviciu.
5. neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa ori intarzierea in indeplinirea atributiilor stabilite, nerespectarea limitelor de competenta, atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila sau penala dupa caz.

Anunț concurs