1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs de promovare, în data de 09.05.2018, pentru ocuparea
pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor publice de conducere vacante:

 • șef birou la Biroul Fluidizare trafic rutier – Serviciul Control Trafic rutier – Direcția Ordine
  Publică și trafic rutier – Direcția Generală Poliția Locală.
 • selecţia dosarelor de înscriere,
 • probă scrisă,
 • interviu.

Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 09. 05. 2018, ora 11,00, la sediul Primăriei
municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3 (intrarea str. Petru Maior nr. 2);
Perioada de depunere a dosarelor: 04.04. 2018 – 23. 04.2018.

Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:

 •  să fie absolvenţi de studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei
  publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 •  să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului, şi anume studii universitare
  de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 •  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 2 ani;
  să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – vor fi prezentate certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale

1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5. Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
7. Ordonanța nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumuri publice, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
9. Hotărârea de Guvern nr.1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. 195/2002,
privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
10. Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;
11. Legea nr. 61/1991, republicată, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

Dosarul de concurs se verifică de secretarul comisiei de concurs (cam. 99, et. II) și se depune la Registratura Primăriei municipiului Cluj- Napoca.

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 ( se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în
format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției ( www.primariaclujnapoca.ro);
b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G.
nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea Informatii publice – concursuri ocupare posturi vacante;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul administrativ.
Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

1. – asigură punerea în execuţie a legilor şi a celorlalte acte normative care intră în competenţa Poliţiei Locale
– asigură permanenţa operativă – ofiţer de serviciu pe direcţie
– conduce şi organizează dispozitivele ordonate de ordine şi siguranţă publică realizate cu ocazia diferitelor manifestări sau evenimente publice, culturale, sportive, religioase, etc .
2. poartă uniformă la acţiuni ordonate (manifestaţii acţiuni de ordine publică, etc.), ceremonii,
întâlniri oficiale.
3. participă efectiv şi conduce acţiuni specifice serviciului alături de ceielalţi poliţişti locali ori de câte ori este cazul
4. reprezintă interesele autorităţii sau instituţiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, în limita competenţelor ( Se stabilesc pe baza activităţilor care presupun exercitarea perogativelor de putere publică în concordanţă cu specificul funcţiei publice corespunzătoare postului.)
5. asigură executarea hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca şi a Dispoziţiilor Primarului, prin care se însărcinează Serviciul Control Trafic Rutier, Biroul Fluidizare trafic rutier-485.1
6. stabileşte sarcinile fiecărui salariat din cadrul biroului, prin întocmirea fişei postului, care va fi supusă aprobării conducerii prin intermediul Direcţiei Generale Poliţiei Locale;
7.organizeazã, planificã, conduce şi controleazã activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în verificarea în domeniul circulaţiei pe drumurile publice şi participă operativ pe teren la acţiuni din sfera de atribuţii a biroului pe care îl conduce;
8.asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre subordonaţi a prevederilor legale ce reglementeazã activitatea compartimentului pe care îl coordonează, în colaborare cu consilierii juridici ai Direcţiei Generale Poliţia Locală;
9. asigurã pregãtirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilitã şi asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementeazã activitatea biroului;
10.ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
11.stabileşte mãsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului şi rãspunde de modul de îndeplinire a acestora;
12.gestioneazã şi asigurã circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
13.informeazã de îndatã conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;
14.stabileşte şi analizeazã zilnic/lunar/anual activitatea personalului din subordine şi a celorlalte compartimente atunci când este ofiţer de serviciu pe direcţie;
15.desfãşoarã activitãţi pentru ca întregul personal sã execute corespunzãtor sarcinile ce îi revin, sã aibã o
comportare civilizatã, sã respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzãtoare;
16.întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului de serviciu, precum şi raportul săptămânal cu activitatea angajaţilor biroului;
17.întocmeşte materiale de sinteză şi analiză, referate de specialitate la solicitarea şefului de serviciu şi directorului executiv/directorului general al Direcţiei Generale Poliţia Locală şi răspunde la sesizările populaţiei şi adreselor instituţiilor care intră în raza de competenţă;
18. verifică operativ pe teren unele sesizări şi reclamaţii ale cetăţenilor şi agenţilor economici de pe raza municipiului Cluj-Napoca şi participă operativ pe teren la acţiuni din sfera de atribuţii a biroului pe care îl conduce;
20. urmăreşte modul în care se asigură buna funcţionare a Biroul Fluidizare trafic rutier-Serviciul Control trafic rutier din cadrul Direcţiei Generale Poliţia Locală a Municipiului Cluj Napoca;
21. stabileşte şi organizează cooperarea cu alte organe de control abilitate în sfera atribuţiilor de serviciu sau execută alte însărcinări, în limita competenţelor pe cale ierarhică;
21. se preocupă de soluţionarea problemelor subalternilor din serviciu în limitele de competenţă;
22. propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii în domeniul în care răspunde;
23. urmăreşte şi asigură respectarea programului de lucru, disciplina, regulamentul de ordine interioară şi contractul colectiv de muncă;
24. În conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 şi HG 1332/2010, conducãtorul Biroul Fluidizare trafic rutier se subordoneazã şefului de serviciu, directorului general şi directorilor executivi ai Direcţiei
Generale Poliţia Locală şi are urmãtoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilitãţile încredinţate:
a) asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a
efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicule exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de lege în domeniul circulației pe drumurile publice;
b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor, a marcajelor rutiere și asigurarea fluenței traficului rutier cu ocazia efectuarii unor lucrari de modernizare și reparații ale arterelor de circulație și aplicarea de marcaje rutiere;
c) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă de impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
d) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniul public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
e) conlucrează cu organismele de specialitate ale primăriei, în vederea stabilirii executării de măsuri care să asigure creșterea gradului de siguranță a circulației rutiere pe drumurile publice din municipiul ClujNapoca;
f) desfășoară activități de prevenire și educație rutieră pe segmentul specific de activitate, cu precădere în unitățile de învățământ;
g) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea,staționare și parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune ridicarea autovehiculelor staționate neregulamentar, conform legii;
h) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducări de mopede și vehicule cu tracțiune animală;
i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențioală, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare
adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoane cu handicap.
j) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre personalul din subordine a prevederilor legislaţiei rutiere;
k) asigurã instruirea zilnicã a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţã şi periodic instruieşte personalul din subordine cu privire la cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie şi, cu precãdere, cu privire la modul de poziţionare pe partea carosabilã şi la semnalele pe care trebuie sã le adreseze participanţilor la trafic;
l) ia mãsuri pentru ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin poliţiştii locali care executã activitãţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice sã poarte uniforma specificã cu înscrisuri şi însemne distinctive, conform prevederilor legale;
m) ţine evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de personalul din subordine şi monitorizeazã punerea în executare a amenzilor contravenţionale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;
n) organizeazã şi executã controale asupra activitãţii desfãşurate de efectivele din subordine;
o) analizeazã lunar activitatea desfãşuratã de personalul din subordine în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
p) ia mãsuri pentru ca personalul din subordine sã execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, sã aibã un comportament civilizat, sã respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, dupã caz, sancţiuni corespunzãtoare;
r) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului de serviciu şi directorului
executiv/directorului executiv adjunct al Direcţiei Poliţia Locală;
25.Verifică personalul privind relaţia cu publicul şi a obligaţiilor ce le revin:
-Să dea dovadă de disciplină atât în relaţiile cu cetăţenii, cât şi în cadrul instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea;
-Să fie calm, politicos şi respectuos pe întreaga perioadă de realizare a relaţiei cu publicul;
-Să manifeste o atitudine pozitivă şi răbdare în relaţia cu cetăţeanul;
-Să folosească un limbaj adecvat şi corect din punct de vedere gramatical;
-Să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor relevante obţinute de la cetăţean;
-Să formuleze răspunsuri legale, complete şi corecte şi să se asigure că acestea sunt înţelese de cetăţean;
-Să îndrume cetăţeanul către serviciul de specialitate în vederea obţinerii de informaţii detaliate care depăşesc competenţele structurii de asistenţă;
-Să întrerupă activitatea cu publicul numai în situaţia folosirii de către cetăţean a unui limbaj trivial, a formulării de ameninţări la adresa sa ori a utilizării de către cetăţean a violenţei verbale şi fizice.
26.Verifică activitatea desfăşurată de personalul din subordine şi dispune:
– perfecţionarea cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor necesare desfăşurării activităţii în relaţia cu publicul, inclusiv a modului de purtare a unei convorbiri telefonice;
– propune măsuri diciplinare, conform legii, pentru persoanele care nu-şi respectă obligaţiile stabilite prin fişa postului, inclusiv măsuri de schimbare din funcţie.
27.Verifică modul de respectare şi aplicare a procedurilor de lucru specifice Direcţiei Generale Poliţia
Locală, Serviciul Control Trafic Rutier
28. Înlocuieşte şeful Serviciului Control trafic rutier pe perioada CO, BO, delegaţii
29. Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale date în competenţă;
30.În conformitate cu măsurile necesare pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial conform cerintelor O.S.G.G. 400/2016* cu modificările și completările ulterioare, atribuţiile prevăzute înFişa postului se completează după cum urmează:
27). coordonează dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii pe care o
conduce;
28). stabilesc obiectivele specifice structurii din care fac parte în cooncordanţă cu obiectivele generale
ale instituţiei şi le comunică angajaţilor
29). monitorizează gradul de realizare a obiectivelor specifice stabilite
30). iniţiaza acţiuni de monitorizare în vederea evaluării gradului de implementare a sistemului de
control intern/managerial prin completarea chestionarului de autoevaluare
31). transmit comisiei rezultatele obţinute (chestionarul de autoevaluare) pentru stabilirea gradului de
implementare a SCIM la nivel de entitate
32). avizează calendarele de elaborare proceduri
33). avizează procedurile elaborate de către personalul din subordine
34). identifică şi stabilesc inventarul funcţiilor sensibile la nivelul structurii pe care o conduc si stabilesc
plan de rotatie/elemente de control si transmit comisiei rezultatele în vederea centralizării
35). stabilesc si comunică responsabilităţile aferente postului pe care îl ocupă ce pot/nu pot fi delegate
36). identifică situaţiile generatoare de întreruperi ale activităţii şi propun măsuri pentru diminuarea riscurilor
37). centralizează măsurile propuse pentru diminuarea riscurilor la nivelul structurii pe care o conduc şi le trimit spre avizare conducerii participă la toate sedintele Comisiei din care fac parte
31. Salariatul (ocupantul postului) are obligaţia de a se prezenta la sediul instituţiei sau la locul indicat ori de câte ori i se solicită acest lucru de către şeful compartimentului de muncă şi/sau primarul municipiului Cluj-Napoca. Salariatul trebuie să comunice şefului compartimentului de muncă, precum şi Biroului Resurse Umane numărul de telefon mobil şi fix la care poate fi apelat la orice oră. Salariatul poate părăsi municipiul Cluj-Napoca numai după înştiinţarea şi cu încuviinţarea scrisă a şefului compartimentului de muncă.