Rezultate afișate în 8 aprilie 2019 11:00
1

Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează concurs, în data de 02.04.2019, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă la Direcția Impozite și taxe locale:
– inspector, clasa a I-a, grad profesional superior (1 post) – Biroul Inspecție fiscală – Direcția Impozite și taxe locale;

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  •  interviu.

Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 02.04.2019, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3;
Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
Perioada de depunere a dosarelor: 01.03.2019 – 20.03.2019.

Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: domeniul fundamental: științe sociale, ramura de știință: științe economice,
Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – dovedite cu document, emis în condițiile legii, care să ateste deținerea competențelor specifice, potrivit standardului solicitat.

1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99.

a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );
b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;
c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
g) cazierul judiciar*;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 59 60 30, int. 1020, int. 5030 fax: 0264-43.02.40, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro), persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier Serviciul Resurse umane.
Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

I. Prevederi specifice
Urmăreste si răspunde de înregistrare fiscală, gestiunea şi monitorizarea declarațiilor fiscale, stabilirea şi colectarea taxelor şi impozitelor administrate de către Directia de impozite şi taxe locale;
Verifică şi înregistrează documentele preluate de la contribuabil;
Verifică documentelele din dosarul fiscal al contribuabilului, în vederea stabilirii obligaţiei fiscale ce îi revine acestuia;
Asigură activitatea de asistenţă a contribuabilului;
Operează în evidenţa informatică declaraţia contribuabilului, prin înscrierea tuturor elementelor de identificare a contribuabilului şi a bunului impozabil/taxabil, în vederea stabilirii/emiterii deciziei de impunere;
Verifică realitatea si concordanța informațiilor din baza de date cu cele din documentele justificative prezentate;
Editeaza/reeditează deciziile de impunere şi urmăreşte comunicarea lor;
Identifică contribuabilii care se sustrag sarcinilor fiscale specifice și stabilește din oficiu obligaţiile de plată;
Aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, emite/înregistrează/comunică procesul verbal de contravenţie;
Ia măsuri pentru valorificarea datelor primite de la alte compartimente ale instituţei sau de la alte instituții;
Verifică și gestionează dosarele fiscale repartizate (conţinut, documente justificative, raport, calcul);
Constată realitatea şi concordanța datelor din declaraţiile contribuabilului cu informaţiile din teren şi din aplicaţia informatică;
Asigură luarea măsurilor necesare creşterii gradului de conformare voluntară a contribuabililor;
Desfăşoară activitatea de identificare a contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile fiscale;
Desfăşoară activitatea de colectare a creanţelor fiscale prin plata voluntară și alte modalităţi prevăzute de lege – compensare, restituire, dare în plată, anulare, prescripție;
Modifică datele din aplicaţia informatică în conformitate cu documentele justificative prezentate de contribuabil;
Asigură colaborarea cu alte compartimente ale instituţiei, cu autorităţi ale administraţiei publice locale, cu instituţii publice, organizații şi alte persoane juridice şi fizice, în condiţiile legii;
Emite certificate fiscale şi verifică îndeplinirea condiţiilor pentru emitere;
Verifică întreruperea termenul de prescripţie;
Întocmeşte rapoarte lunare cu privire la constatările/operaţiunile efectuate;
Întocmeşte răspunsuri la cereri și petiții şi răspunde pentru soluţionarea legală şi la termen a acestora;
Analizează şi evaluează informaţiile fiscale, în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse;
Dispune măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la legislaţia fiscale;
Examineză documentele aflate la dosarul fiscal al contribuabilului și efectuează corecțiile necesare în aplicația informatică;
Reverifică evidența fiscală dintr-o anumită perioadă ca urmare a unor date suplimentare necunoscute la data efectuării înregistrărilor și operează modificările necesare;
Întocmește decizii de impunere și le comunică potrivit reglementărilor legale, când intervine modificarea unor obligațiilor fiscale ale contribuabililor;
Operează în aplicaţia informatică rezultatele inspecțiilor fiscale;
Efectuează controale inopinate asupra unor contribuabili, când deţine informații suplimentare privind materia impozabilă;
Urmăreşte încasarea impozitelor şi taxelor locale conform declaraţiilor fiscale și deciziilor de impunere (titluri de creanţă);
Identifică în teren contribuabilii rău platnici şi face demersuri pentru încasarea obligaţiilor fiscale ale acestora;
Înştiinţează contribuabilul cu privire la creanţele datorate bugetului local;
Transmite titlurile de creanţă (neîncasate) pentru începerea executării silite;
Identifică imobilele din proprietatea publică sau privată a unității administrativ-teritoriale date în folosință, administrare, concesionare sau închiriere persoanelor fizice, în vederea stabilirii corecte a veniturilor bugetului local;
Ține evidenţa solicitărilor/comunicărilor formulate de instanţele de judecată sau de către Serviciul Juridic-Contencios și asigură punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti.
Răspunde de păstrarea confidenţialităţii, conform legii, a informaţiilor fiscale deţinute.
II. Prevederi generale
Cunoaște şi respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul Intern, Normele de Protecţia Muncii, Normele de Prevenire şi Stingere a Incendiilor, Codul de etică şi alte norme și regulamente interne;
Cunoaște și respectă prevederile Statutului funcționarului public în ceea ce privește drepturile și obligațiile salariaților, conţinutul raportului de serviciu;
Soluționează petiţiile din domeniul său de activitate cu respectarea prevederilor dispoziţiei primarului privind aprobarea procedurii instituţionale de soluţionare a petiţiilor (nr. 3276/03.10.2013);
Răspunde de pregătirea procesului de inventariere şi arhivare a documentelor cuprinse în nomenclatorul arhivistic şi predarea acestora la arhiva curentă;
Semnează pentru întocmit şi/sau redactat documentele pe care le întocmeşte şi/sau redactează după care le predă superiorului ierarhic.
* Securitatea şi sănătatea în muncă:
– îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul programului de muncă;
– a luat cunoştinţă şi se obligă să respecte obligaţiile ce-i revin pe linie de securitate şi sănătate în muncă, aşa cum sunt stabilite prin lege.
* Sistemul de management al calităţii:
– realizează atribuţiile ce-i revin în concordanţă cu cerinţele sistemului de management al calităţii existent în cadrul instituției;
– cunoaște şi aplică în activităţile desfăşurate sarcinile ce îi revin din prevederile declaraţiilor managementului şi din documentaţia sistemului de management al calităţii;
– participă la menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii implementat în primărie;
– participă la activităţile de instruire, calificare, perfecţionare, atât în domeniul profesional cât şi în domeniul managementului calităţii, organizate de instituţie;
– sesizează top-managementului şi/sau RMC orice problemă referitoare la funcţionarea necorespunzătoare a sistemului de management al calităţii.
Atribuţiile şi sarcinile prevăzute nu au caracter limitativ, conducerea autorităţii executive, a direcţiei, sau a serviciului putând stabili şi alte sarcini. Sarcinile şi atribuţiile ce revin postului pot fi modificate sau completate în funcţie de modificarea cadrului legislativ în domeniu şi ori de câte ori au loc reorganizări ale activităţii instituţiei.
Salariatul este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici. Salariatul are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, în cazul în care le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, salariatul este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală. Salariatul are îndatorirea să aducă la cunoştinţă situaţiile de acest gen superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia.

Anunț concurs