Colegiul Tehnic „Napoca”, str. Taberei, nr. 3, Cluj-Napoca

Primăria municipiului Cluj-Napoca (Calea Moţilor nr. 3, tel. 0264-596030, e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro) organizează concurs de recrutare, conform prevederilor art. VII, alin. 3 din O.U.G. nr. 115/2023 și a art. VII, alin. 7/XI/XII din O.U.G. nr.121/2023, în data de 11.06.2024, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuție: poliţist local, clasa III, grad profesional superior – 1 post, ID: 419293) vacantă la Biroul Ordine publică – Zona II, Serviciul Ordine și siguranță publică, Direcția Ordine Publică și Trafic Rutier.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Verificarea eligibilității candidaților în cadrul căreia comisia de concurs verifică eligibilitatea candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, pe baza documentelor conţinute de dosarele de concurs. ( rezultatul verificării eligibilității candidaților se afișează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor);

– Proba scrisă – care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă;

Proba interviului – în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

 • Data afișării anunțului: 10.05.2024;
 • Perioada de depunere a dosarelor: 10.05.202429.05.2024;

 • Data, ora şi locul desfășurării probei scrise: 11.06.2024, ora 11 la Colegiul Tehnic „Napoca”, str. Taberei, nr. 3, Cluj-Napoca;

 • Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisă pentru candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte.

 • Data și ora susținerii interviului se va afișa pe pagina electronică: www.primariaclujnapoca.ro odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Cunoştinţe de operare pe calculator:

Cunoştinţe Operare, Procesare de text – MS Word, nivel mediu, se dovedeşte prin probă interviu

Bibliografie/Tematică:

1. Constituţia României, republicată,

Tematica: integral

2. Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Tematica: integral

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Tematica: integral.

Bibliografie/Tematică de specialitate:

5. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: Capitolul I (art. 1-7, art. 11), Capitolul II ( art.16-17), Capitolul IV ( art. 31-36)

6. Legea nr. 61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: integral

7. Legea nr. 60/1991, republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare

Tematica: integral

8. Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: integral

9. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: integral

10. Cărţi de specialitate, articole de specialitate sau orice altă sursă de informare pentru operare pe calculator – Procesare text – MS Word

Tematica: Microsoft Word: • Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea şi redenumirea acestuia • Introducerea, modificarea unui text • Introducerea, modificarea unui tabel • Stabilirea dimensiunii paginii • Alegerea fontului, stilului şi mărimii pentru caractere • Alinierea textului şi modificarea spaţiului dintre rânduri • Introducerea antetelor şi notelor de subsol • Numerotarea paginilor.

Dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro (documentele vor fi transmise într-un singur fisier, format .pdf.). Dosarelor de concurs transmise de candidaţi la adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro după terminarea programului de lucru al autorităţii sau instituţiei publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen. Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.

Dosarul de concurs conţine, în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare prin raportare la art. VII din O.U.G. nr. 121/2023; (se obține de la serviciul Centrul de informare pentru cetățeni, în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );

b) copia cărţii de identitate;

c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;

d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz;

e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;

i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

Pentru funcţiile publice de conducere, dosarul de concurs include şi copia diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau a diplomei echivalente conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Conform dispoziţiilor art. VII alin. (15) din O.U.G. nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin. (7) din Anexa 10 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din Anexa 10 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – Calea Moților nr. 7.

1. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă și urmărește respectarea măsurilor dispuse în cele 7 zone delimitate;

2. pe timpul executării activităților de control acces și menținerea ordinii publice, își va concentra atenția pentru a supraveghea toată zona din consemn și intervine operativ pentru luarea măsurilor legale în caz de producere a unor agresiuni, scandaluri sau alte manifestări prin care se tulbură ordinea și linistea publică sau se lezează demnitatea funcționarilor aflați în incinta primăriei;

3. asigură ordinea şi liniştea pe timpul audiențelor organizate sau când se primesc delegații sau oficialități în sediul Primariei municipiului Cluj-Napoca;

4. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind ordinea şi liniştea publică în incinta Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

5. asigură punerea în execuţie a legilor şi a celorlalte acte normative care intră în competenţa Poliţiei Locale în toate cele 7 zone delimitate;

6. reprezintă interesele autorităţii sau instituţiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, în limita competenţelor;

7. constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

8. constată contravenţii și aplică sancţiuni contravenţionale pentru încalcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii și liniştii publice, curaţenia stradală, comerţ stradal, protecţia mediului înconjurător, circulaţia mijloacelor hipo;

9. intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgență 112, pe principiul cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine, în funcție de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenței teritoriale;

10. asigură ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ-teritoriale în cele 7 zone delimitate, aprobat în condiţiile legii;

11. asigură elaborarea documentelor pentru informarea zilnică a primarului cu privire la problemele care reclamă soluţionarea la nivelul serviciilor primăriei; asigură ordinea şi liniştea publică în zona de responsabilitate, previne şi combate încălcarea regulilor de convieţuire socială;

12. însoţeşte şi asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale sau acţiuni specifice;

13. asigură ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, asigură măsuri de ordine pe autobuzele școlare și pe traseele de deplasare ale acestora, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

14. patrulează la vedere și acționează în zona adiacentă a unităţii de învățământ pentru: – protejarea personalului didactic și a elevilor; menţinerea unui climat corespunzător de ordine publică şi bună desfăşurare a procesului de învățământ; prevenirea distrugerilor în perimetrul și al patrimoniului unităţii de învățământ; la prezentarea în unitatea școlară se informează despre activităţile ce se desfăşoară sau cele aflate în curs de derulare precum și eventualele probleme nou apărute; nu permite accesul personalului neautorizat, elevilor din alte instituţii de învățământ; – identifică împreună cu profesorul de serviciu, elevii care crează probleme în recreații precum și persoanele care sunt predispuse la comiterea de fapte antisociale în incinta sau în apropierea unităţii școlare și care prin acțiunile lor, perturbă procesul instructiv-educativ;

15. previne distrugerea amenajărilor existente în parcuri (furtul sau degradarea jardinierelor, mobilierului sau pieselor de joacă, a altor amenajări precum şi a arborilor ornamentali), constată şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în parcuri, zone de agrement, zona rezidenţială şi pietonală;

16. răspunde la sesizările populaţiei şi adreselor instituţiilor care intră în raza de competenţă; constată contravenţii şi aplică sacţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, precum şi pentru faptele ce afectează climatul social;

17. participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

18. acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

19. acționează în zona de competență stabilită prin planul de ordine și siguranță publică al unitații administrative teritoriale pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru menținerea ordinii și liniștii publice sau curățeniei localității;

20. execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;

21. participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

22. cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare, a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;

23. asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;

24. acordă, pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat stucturilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;

25. participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; (participă la executarea măsurilor stabilite în situații de urgență);

26. conduc la sediul poliției locale/structurii Poliției Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

27. intervine în sprijinul personalului Poliției Locale, ori de câte ori este nevoie sau este solicitat, pentru rezolvarea unor probleme în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

28. în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin, pentru asigurarea ordinii publice, în zona aflată în responsabilitate trebuie să cunoască limitele și particularităţile acesteia, specificul activităţilor ce se desfăşoară în anumite instituţii, străzile, pieţele, parcurile și alte locuri propice comiterii de contravenții, infracţiuni și alte fapte antisociale;

29. execută activităţi de patrulare pedestră, cu auto și cu alte mijloace aflate în dotarea Poliției Locale, în intinerariul de patrulare aflat în responsabilitate;

30. se află la orele stabilite, în punctele fixate în variantele de patrulare, dacă nu sunt cauze care pot impiedica această misiune;

31. acţionează și participă la acţiuni organizate pentru combaterea faptelor antisociale;

32. îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege – execută și alte misiuni, ordonate de către conducerea Poliţiei Locale și se deplasează la reclamațiile primite prin dispeceratul Poliției Locale sau ale ofițerului de serviciu D.G.P.L.;

33. Sprijină Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj în acţiunile de combatere a absenteismului şcolar;

34. Coordonează și îndrumă polițiștii locali aflați pe funcția de debutanți pe întreaga perioadă de desfășurare a stagiului;

35. Coordonează punctual diferite activități, acțiuni și măsuri de ordine și siguranță publică desfășurate de patrulele de polițiști locali, aflate în teren;

36. Participă la ședințele cu asociațiile de proprietari/locatari în probleme ce privesc domeniul de activitate;

37. Va sesiza dispeceratul Direcţiei Generale Poliţia Locală cu privire la următoarele probleme constatate în teren, legate de: mobilier stradal, carosabil, semnalizare rutieră, trotuare, iluminat public, spaţii verzi, salubritate, care intră în competenţa altor servicii din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

38. În timpul executării serviciului are obligația de a verifica parcurile și zonele de agrement, constată și aplică sancțiuni contravenționale persoanelor care montează hamace pe tulpinile arborilor fără a avea sisteme de protecție, producând distrugerea acestora;

39. Gestionarea și asigurarea desfășurării în condiții optime, a procedurii de programare și comunicare online cu cetățeanul, prin intermediul Tichetului albastru (online, telefonic sau la sediul instituției), reglementată prin PS-12 Informarea și comunicarea. Respectarea cu strictețe a prevederilor PS-12 Informarea și comunicarea, precum și a specificațiilor cuprinse în instrucțiunile de lucru pentru Tichetul albastru, comunicate de la Serviciul Strategii de informatizare (Ghidul privind procedura de comunicare pentru Tichetul albastru).

Etapele principale :

1. Urmărirea și gestionarea programărilor de comunicare online cu cetățeanul prin accesarea zilnică a link-ului din Infocet „Vezi programare <platforma de comunicare online>”;

2. Inițierea zilnică a întâlnirii sau a întâlnirilor programate, după caz, utilizând <platforma de comunicare online>, prin accesarea paginii web aferentă acesteia, precum și programarea ședințelor pe care le are în acea zi sau în zilele următoare, prin trimiterea link-ul cetățeanului, ca invitație pentru conectarea pe platforma, pe adresa de email comunicată de către acesta; Actualizarea permanentă a datelor în aplicația de comunicare online, cu privire la zilele în care va lipsi de la muncă (concediu, alte zile libere etc.), pentru a nu se face programari în acele zile;

3. Conectarea la <platforma de comunicare online> la data și ora programată și asigurarea bunei desfășurări a întâlnirii online cu cetățeanul;

4. Asigurarea respectării timpulului maxim alocat pentru o întrevedere, în urma programării online;

5. La conectarea online cu solicitantul: crearea în Infocet a unui document (Tichetul albastru), conex cu cererea inițială și completarea datelor aferente în câmpurile predefinite.

6. La încheierea discuției: finalizarea înregistrării Tichetului albastru, care conține minuta ședinței și concluziile aferente, apoi după generarea automată în Infocet a răspunsului, descarcarea documentului aferent și trimiterea prin email cetățeanului, pe adresa comunicată de către acesta, până cel târziu la terminarea programului de lucru din ziua în curs;

7. Înregistrarea convorbirii prin intermediul <platformei de comunicare online> și la încheierea acesteia, salvarea înregistrării în baza de date aferentă compartimentului, în conformitate cu procedurile documentate/ instrucțiunile/ regulamentele în vigoare;

8. Respectarea cu strictețe a programărilor solicitate și a termenelor stabilite sau a oricăror altor prevederi în vigoare, cu privire la Tichetul albastru, aferente postului.

40. Constată contravenții și aplică sancțiuni cu privire la Regulamentul privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în regim self-service, pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca aprobat prin H.C.L. nr. 790/03.11.2020, iar în ceea ce privește măsura tehnico-administrativă de ridicare a trotinetelor electrice de către polițiștii locali din cadrul Direcției de Ordine Publică și Trafic Rutier/ Serviciul Ordine și Siguranță Publică / Birourile de Ordine Publică zona 1-7, pentru o perioada de un an de zile începând cu data semnării prezentei.

Întocmeşte materiale şi analize de sinteză, informări;

– Întocmeşte referate de specialitate solicitate de către şeful de birou/serviciu sau de către conducere;

– Respectă programul de lucru, disciplina, regulamentul de ordine interioară cu privire la prezenţa la serviciu, folosirea eficientă a timpului de muncă, fumat, consumul de băuturi alcoolice şi contractul colectiv de muncă.

Sarcini de serviciu în calitate de polițist local:

Pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu conduce autoturismele din dotarea Poliției Locale și execută misiuni de patrulare cu autoturismele din dotare;

– respectă cu stricteţe actele normative care reglementează circulaţia pe drumurile publice;

– înainte de a pleca în misiune are obligaţia să verifice starea tehnică a autovehiculului pe care îl conduce;

– atât la plecare cât şi la sosirea din cursă verifică starea tehnică a autovehicului, inclusiv anvelopele. După verificare întocmeşte un proces-verbal de constatare, pe care îl semnează şi îl prezintă şefului direct;

– efectuează îngrijirea zilnică a autovehiculului;

– nu pleacă în misiune dacă constată defecţiuni/nereguli ale autovehiculului şi îşi anunţă imediat superiorul pentru a se remedia defecţiunile;

– preia foaia de parcurs pentru ziua respectivă şi predă celui care îl schimbă completată la toate rubricile (după cum indică formularul), bonuri de carburant anexate la foaia de parcurs;

– menţine starea tehnică corespunzătoare a autovehiculului avut în primire;

– parchează autovehiculul la locul stabilit prin foaia de parcurs, respectând regulile de parcare;

– comunică imediat şefului direct – telefonic sau prin orice alt mijloc – orice eveniment de circulaţie în care este implicat;

– are obligaţia să nu schimbe poziţia autovehiculului implicat în accident, pană la sosirea organelor poliţiei şi să asigure păstrarea urmelor la locul accidentului, dacă acesta a avut ca rezultat moartea, vătămarea integrităţii corporale sau a sănatăţii vreunei persoane sau dacă accidentul constituie infracţiune sau s-a produs ca urmare a unei infracţiuni;

– nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenţa alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc., care reduc capacitatea de conducere;

– utilizează dispozitivele speciale (sonore şi luminoase) în intervenţie şi misiuni ordonate;

– în situaţia în care patrularea este întreruptă pentru deplasarea imediată la un eveniment semnalat sau pentru o activitate cu caracter de urgență, vor fi puse în funcţiune simultan semnalele acustice şi luminoase;

– folosirea sirenei fară girofar este interzisă;

– semnalele mijloacelor speciale de avertizare luminoasă pot fi folosite şi fară a fi însoțite de cele sonore;

– nu se folosesc semnalele luminoase sau sonore în interes personal.

În timpul serviciului:

 1. – ţine permanent legătura cu dispeceratul Poliţiei Locale, cu celelalte echipaje/patrule și poliţiştii locali din dispozitivul zilnic, prin stație radio, telefon sau contact direct precum și cu ofițerul de serviciu;

 2. – ţine legătura cu patrulele de poliție și jandarmeriei când desfășoară activități în sistem integrat;

 3. – în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente și predau făptuitorul structurii Poliției Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

 4. – manifestă receptivitate, calm și amabilitate în ascultarea celor relatate de către martori, persoane legitimate sau cetațenii care ridică anumite probleme, în vederea rezolvării cazurilor, solicită sprijin șefului O.P. sau echipajului mobil de intervenție sau dacă se depășește competenţa Poliţiei Locale va proceda la sesizarea organelor cu atribuții;

 5. – prezintă raport scris în fiecare zi la ieşirea din serviciu, consemnând toate evenimentele şi procesele verbale de constatare a contravenţiei încheiate;

– purtarea echipamentului specific este obligatorie (uniformă, baston de cauciuc, spray lacrimogen, staţie de emisie-recepţie, telefon de serviciu) cu excepţia cazurilor în care şeful serviciului dispune altfel;

 1. – propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii în domeniul în care răspunde;

 2. – răspunde sesizărilor populaţiei privind liniștea și ordinea publică;

 3. – dă dispoziţii obligatorii în scris persoanelor fizice sau juridice controlate, în vederea înlăturării deficienţelor constatate;

 4. – constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale date în competenţă;

 5. – îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin legi sau hotărâri ale consiliului local;

 6. – informează şeful de birou/serviciu despre toate constatările din controalele efectuate;

 7. – se adresează politicos reprezentanților mass-media, iar pentru problemele solicitate îi îndrumă către biroul Mass-Media al instituției și îl informează pe șeful direct de îndată care transmite datele persoanei nominalizate din cadrul direcției;

Pe timpul executării serviciului, polițistului local îi este interzis:

– să părăsească zona de siguranţă publică sau misiunea stabilită, fără aprobarea şefului de serviciu, șefului de birou, ofițerului de serviciu şi şefului de dispozitiv, responsabilului de misiune;

– să încredințeze altor persoane, mijloacele tehnice din dotare;

Poliţistul local este obligat conform Legii nr. 155/2010:

– să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

– să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;

– să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

– să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;

să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;

să respecte procedurile de lucru ale serviciului, direcţiei;

– să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de poliţie locală din care face parte;

– să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorială de competenţă, când ia la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care justifică intervenţia sa;

– să se prezinte de îndată la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război;

– să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;

– să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială.

Salariatul (ocupantul postului) are obligaţia de a se prezenta la sediul instituţiei sau la locul indicat ori de câte ori i se solicită acest lucru de către şeful compartimentului de muncă şi/sau primarul municipiului Cluj-Napoca.