sediul Direcției Generale Poliția locală Cluj, str. Iuliu Maniu nr. 16, Cluj-Napoca

Primăria municipiului Cluj-Napoca – sediul Calea Moţilor nr. 3, tel: 0264-596030 (int. 1020, 1022), (www.primariaclujnapoca.ro ) organizează concurs pentru ocuparea, pe durată determinată, a unei funcţii contractuale de execuţie temporar vacantă  inspector de specialitate, grad profesional IA- 1 post temporar vacant la Biroul Relații externe și investitori

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • probă scrisă
 • probă interviu

Concursul se desfășoară în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului:

Nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:

Domeniul fundamental

Ramura de știință

Domeniul de licență

Specializarea

Științe politice

Relații internaționale și studii europene

Relații internaționale și studii europene

Relații internaționale și studii europene

Științe sociale

Științe administrative

Științe administrative

Administrație publică

Științe sociale

Științe economice

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

Vechime în specialitatea studiilor: 3 ani

Cunoştinţe de operare pe calculator: MS Office, Internet, nivel mediu, cunoștințe testate în cadrul probei de interviu

Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere):Engleză- citit – scris – vorbit: nivel avansat, cunoștințe testate în cadrul probei de interviu

Condiţii necesare ocupării posturilor contractuale vacante/temporar vacante:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene și domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are capacitate de muncă și capacitate deplină de exercițiu;

  d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

  g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

  h) nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019: trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism, exploatare a cerşetoriei, de folosire a unui minor în scop de cerşetorie,de folosire a serviciilor unei persoane exploatate, de folosire a prostituţiei infantile, viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor, corupere sexuală a minorilor, racolare a minorilor în scopuri sexuale, hărţuire sexuală, folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual, pornografie infantilă, ultraj contra bunelor moravuri sau incest;

i) contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

Bibliografia / tematica de concurs:

1. Constituția României, republicată;

Tematică: Titlul II, Capitolul II – Drepturile și libertățile fundamentale

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și com pletările ulterioare,

Tematică: Partea III Administrația Publică Locală, Titlul V Autoritățile administrației publice locale, CAP. III Consiliul local, SECŢIUNEA a 3-a Mandatul, rolul şi atribuţiile consiliului local, de la art. 128- la art. 132.

Partea VI Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică locală și evidența personalului plătit din fonduri publice, Titlul III Personalul contractual din au toritățile și instituțiile publice, CAP. III Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia

 1. 3. Protocol instituțional-Emilian Manciur, Editura Comunicare.ro, București, 2002; link: https://www.scribd.com/doc/6416618/Protocol-Institutional

 2. Tematică: integral

4. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

Tematică: integral

Dosarele de concurs se verifică la Serviciul Resurse umane (camera 99, etajul 2, Calea Moților nr. 3) și se depun la registratura instituției sau pot fi transmise de candidaţi prin serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs.

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs;

 b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

 c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

 d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

 e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

 f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

 g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

 h) certificatul de integritate comportamentală;

i) curriculum vitae, model comun european.

 (2) Formularul de înscriere la concurs, model curriculum vitae și modelul orientativ al adeverinţei care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sunt disponibile pe site-ul instituției www.primariaclujnapoca.ro , împreună cu anunțul de concurs.

 (3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

 (4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

 (5) Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale.

În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar sau, după caz, a extrasului de pe cazierul, anterior datei de susţinere a probei scrise sau, după caz, a probei practice.

(6) Certificatul de cazier judiciar, respectiv Certificatul de integritate comportamentală pot fi solicitate și obținute de către candidați online, accesând pagina www.caziere.ro .

 (7) Dosarele de concurs se verifică la Serviciul Resurse umane (camera 99, etajul 2, Calea Moților nr. 3) și se depun la registratura instituției sau pot fi transmise de candidaţi prin serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs.

 (8) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia.

Candidații au obligaţia de a se prezenta la Serviciul Resurse umane cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Documentele prevăzute la literele a), f)-i), se depun în original la dosarul de înscriere la concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de desfăşurare al concursului.

  (9) Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează în format pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă (registratura@primariaclujnapoca.ro ).

  (10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) şi (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.

  (11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Candidații declarați respinși vor depune, prin registratura instituției, personal sau la adresa de email registratura@primariaclujnapoca.ro o cerere prin care vor solicita documentele depuse în original la dosarul de concurs. Pentru ridicarea acestora se vor prezenta la Serviciul Resurse umane, camera 99, etajul 2, Calea Moților nr. 3.

Dosarele de concurs se verifică la Serviciul Resurse umane (camera 99, etajul 2, Calea Moților nr. 3) și se depun la registratura instituției sau pot fi transmise de candidaţi prin serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs.

 1. menţine relaţiile de colaborare cu reprezentanţii oraşelor înfrăţite cu municipiul Cluj-Napoca;
 2. organizarea delegaţiilor în/din străinătate;
 3. întocmirea și actualizarea periodică de baze de date cu ambasade, consulate, orașe înfrățite;
 4. colaborarea cu celelalte compartimente în sfera specificului activităţilor desfăşurate;
 5. asigură traducerea și corespondența în/din limba engleză la diferite evenimente, vizite oficiale;
 6. reprezintă instituţia la diverse evenimente şi manifestări;
 7. evidenţa corespondenţei primite în cadrul compartimentului;
 8. participă la organizarea evenimentelor oficiale prilejuite de derularea unor proiecte internaţionale sau a celor promovate de instituţia Primăriei municipiului;
 9. participă și coordonează activități de tutoriat în cadrul proiectelor cu orașele înfrățite;
 10. colaborează cu orașe înfrățite și instituții partenere în realizarea proiectelor internaționale;
 11. duce la îndeplinire dispoziţiile date de șeful de birou, viceprimari, primar;
 12. contribuie la actualizarea conținutului disponibil la secțiunea „Orașe înfrățite” de pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro