1
sediul Direcției Generale Poliția Locală, str. Iuliu Maniu nr.16, Cluj-Napoca

Primăria municipiului Cluj-Napoca (Calea Moţilor nr. 3, tel. 0264-596030, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs de recrutare, în baza art. IV din O.U.G. nr. 34/2023 – alin.(2) lit. a), în data de 12.10.2023, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post, ID: 339833) vacantă la Compartimentul Control managerial şi managementul calităţii. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Selecţia dosarelor de înscriere – în cadrul căreia comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (rezultatul selecției dosarelor se afișează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor);

– Proba scrisă – care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă;

– Interviul – în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

 • Data afișării anunțului: 11.09.2023;
 • Perioada de depunere a dosarelor: 11.09.2023 – 02.10.2023;

 • Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 12.10.2023, ora 10, la sediul Direcției Generale Poliția Locală, str. Iuliu Maniu nr.16, Cluj-Napoca;

 • Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, pentru candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte.

Condiţiile de participare la concurs:

 Ordonanță de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, art. 465

  Condiţii de ocupare a unei funcţii publice:

  (1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

  g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

  h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

  i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

  j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

  k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 Condiţii de studii şi alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului:

 Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:

Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Cunoştinţe de operare pe calculator:

Cunoştinţe Operare, Procesare de text – MS Word, nivel mediu, se dovedeşte prin probă interviu

– Cunoştinţe Operare, Calcul tabelar – MS Excel, nivel mediu, se dovedeşte prin probă interviu

Bibliografie/Tematica:

1. Constituția României, republicată;

Tematica: Titlul II, Cap. II – Drepturile, libertățile fundamentale;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

Tematica: Titlul I și titlul II ale părții a VI-a

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: Capitolul 1- principii și definiții

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii

5. Ordinul Secretariatul General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice ;

Tematică: Anexa la O.S.G.G. nr 600: Codul controlului intern managerial al entităților publice – IV, lit. b); Standardul 5 – Obiective, Standardul 6 – Planificarea, Standardul 7 – Monitorizarea performanţelor, Standardul 8 – Managementul riscului.

6. SR EN ISO 37001:2017 Sisteme de management anti-mită. Cerinţe cu ghid de utilizare;

Tematică: SR EN ISO 37001:2017 Sisteme de management anti-mită – Cap 7 și 8. – extrasul din standard ISO 37001:2017 este disponibil la sediul Primăriei mun. Cluj – Napoca, Calea Moților nr.3

7. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul I-Dispoziţii generale; Capitolul II-Dispoziţii privind controlul financiar preventiv – Secțiunea I Dispoziţii generale privind controlul financiar preventiv; Capitolul IV-Contravenţii şi sancţiuni.

8. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 38/30.03.2020, privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice;

Tematică: de la art. 2 la art. 6.

9. Cărţi de specialitate, articole de specialitate sau orice altă sursă de informare pentru operare pe calculator

Tematică: Microsoft Word: • Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea şi redenumirea acestuia • Introducerea, modificarea unui text • Introducerea, modificarea unui tabel • Stabilirea dimensiunii paginii • Alegerea fontului, stilului şi mărimii pentru caractere • Alinierea textului şi modificarea spaţiului dintre rânduri • Introducerea antetelor şi notelor de subsol • Numerotarea paginilor.

Microsoft Excel: •Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea şi redenumirea acestuia • Introducerea, modificarea unui text • Introducerea, modificarea unui tabel • Alegerea fontului, stilului şi mărimii pentru caractere • Alinierea textului • Realizarea de calcule.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Cluj-Napoca (www.primariaclujnapoca.ro), candidaţii depun dosarul de concurs.

Dosarul de concurs se verifică la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, Calea Moților nr.3, etajul 2, camera 99.

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 – se obține de la serviciul Centrul de informare pentru cetățeni, în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );

  b) curriculum vitae, modelul comun european – se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la secțiunea Administrație;

  c) actul de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro )

  d) diplome de studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

  e) carnetul de muncă şi a adeverinţa eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; (extras Revisal eliberat de angajator sau de Inspectoratul Teritorial de muncă – I.T.M.)

  f) adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului – pentru candidaţii cu dizabilităţi, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de certificatul de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

g) cazierul judiciar;

  h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Notă:

  - Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

  - Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de certificatul de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

  - Actele cuprinse în dosar, precum şi certificatul de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în original sau copii legalizate conform Legii nr. 9/2023*, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  - Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  - Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Actele prevăzute mai sus se prezintă în original sau copii legalizate în condițiile prevăzute în Legea nr.9/2023*, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

* Conform Legii nr. 9/2023, art.2, alin.4, în cazul în care candidații prezintă copii legalizate acestea vor fi acceptate.

Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, Calea Moților nr. 3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 596030, int. 1020, 1022, 5030, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro), persoana de contact: Dragotă Floareaconsilier, Serviciul Resurse umane.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – Calea Moților nr. 7.

Următoarele formulare pot fi accesate pe pagina de internet a instituției www.primariaclujnapoca.ro – Administrație – Informații publice – Concursuri posturi vacante:

Formularul de înscriere la concurs, Formatul standard al Adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011, Formular declaraţii, Atribuțiile prevăzute în fișa postului.

 1. Verificarea stadiului de implementare a măsurilor aferente sistemului de control intern intern managerial aprobate prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, pe baza Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al instituției și ale procedurilor de sistem aferente SCIM, în vigoare;

 2. Centralizarea propunerilor primite de la compartimente în vederea elaborării Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al instituției, de către funcțiile responsabile;

 3. Urmărirea realizării măsurilor din Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al instituției, prin verificarea lunară a stadiului de realizare a acestora, precum și ori de câte ori este neceasar;

 4. Comunicarea cu responsabilii pentru realizarea măsurilor din Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al instituției și acordarea sprijinului necesar pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite;

 5. Verificarea la termenele scadente, a transmiterii răspunsului de la compartimente, în urma solicitărilor comunicate acestora, cu privire la SCIM și descărcarea documentelor primite de la compartimente (Infocet sau e-mail), organizate pe cerințe și standarde;

 6. Centralizarea la nivelul instituției a informațiilor cuprinse în documentele aferente SCIM, primite de la compartimente sau entități subordonate și elaborarea documentelor prevăzute de OSGG 600/2018 și de procedurile de sistem SCIM în vigoare, pentru toate standardele din Codul controlului intern managerial al entităților publice, mai puțin cele cuprinse în raportările anuale ale conducătorilor compartimentelor de la primul nivel de conducere, privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi monitorizarea performanţelor, precum și informaţiile din chestionarele de autoevaluare, care nu intră în atribuțiile postului;

 7. Elaborarea la nivelul instituției a Chestionarului minimal – Machetei 4, în condițiile solicitate de către Curtea de conturi, după centralizarea informațiilor primite de la compartimente/entități subordonate;

 8. Actualizarea lunară a Listei procedurilor în vigoare la nivelul instituției, pe baza procedurilor comunicate de la compartimente;

 9. Elaborarea lunară a Raportului lunar – propuneri și grad de implementare pentru Compartimentul Control managerial și managementul calității, în vederea transmiterii acestuia către conducătorul instituției;

 10. Încărcarea/actualizarea datelor în aplicația informatică SCIM, după implementarea acesteia în cadrul instituției, și comunicarea cu compartimentele din cadrul instituției în vederea asigurării încărcării/actualizăii datelor în această aplicație, de către persoanele responsabile;

 11. Elaborarea/actualizarea documentelor aferente compartimentului control managerial și managementul calității, solicitate de către alte compartimente de muncă (resurse umane, achiziții, mass-media etc.) sau de către șeful ierarhic superior, la termenele comunicate;

 12. Elaborarea/actualizarea documentelor SCIM aferente compartimentului Control managerial și managementul calității, altele decât procedurile documentate, conform procedurilor de sistem SCIM în vigoare (obiective, riscuri, continuitatea activității etc.);

 13. Verificarea modului de aplicare a cerințelor Sistemului de management anti-mită (SMAM) certificat în cadrul instituției, pe baza prevederilor standardului SR EN ISO 37001:2017, a Politicii Anti-Mită și a procedurilor SMAM în vigoare, la termenele stabilite;

 14. Elaborarea informărilor/ raportărilor cu privire la Sistemul de management anti-mită (SMAM) certificat în cadrul instituției, în vederea pregătirii auditului extern de supraveghere/recertificare sau la apariția unor neconformități, precum și ori de câte ori este neceasar;

 15. Asigurarea aplicării în activităţile desfăşurate, a sarcinilor ce îi revin din prevederile declaraţiilor managementului şi din documentaţia sistemului de management al calităţii specifice activităţii desfăşurate;

 16. Participarea la menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii implementat în primărie, prin respectarea cu strictețe a documentelor specifice, în vigoare și a solicitărilor primite de la funcțiile responsabile cu acest domeniu de activitate;

 17. Participarea la activităţile de instruire, calificare, perfecţionare, atât în domeniul profesional cât şi în domeniul managementului calităţii, organizate de instituţie;

 18. Sesizarea top-managementului a oricărei probleme referitoare la funcţionarea necorespunzătoare a sistemului de management al calităţii;

 19. Asigurarea secretului şi păstrarea confidenţialității în legătură cu informaţiile, faptele sau documentele de care ia cunoştiintă în desfăşurarea activităţii;

 20. Respectarea normelor de conduită şi deontologie în raport cu colaboratorii şi în relaţiile cu alte compartimente sau instituţii.