0
sediul Direcției Generale Poliția locală Cluj, str. Iuliu Maniu nr. 16

Primăria municipiului Cluj-Napoca – sediul Calea Moţilor nr. 3, tel: 0264-596030 (int. 1022), organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă, inspector de specialitate, grad profesional IA- 1 post vacant la Compartimentul vânzări bunuri imobile, Serviciul Administrare spaţii, terenuri, Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  • probă interviu

Concursul se desfășoară în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiţii necesare ocupării posturilor contractuale vacante/temporar vacante:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene și domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă și capacitate deplină de exercițiu;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019: trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism, exploatare a cerşetoriei, de folosire a unui minor în scop de cerşetorie,de folosire a serviciilor unei persoane exploatate, de folosire a prostituţiei infantile, viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor, corupere sexuală a minorilor, racolare a minorilor în scopuri sexuale, hărţuire sexuală, folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual, pornografie infantilă, ultraj contra bunelor moravuri sau incest;

i) contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

Nivelul studiilor: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-una dintre următoarele (în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022—2023):

Domeniul fundamental

Ramura de știință

Domeniul de licență

Științe sociale

Științe juridice

Drept

Științe economice

Administrarea afacerilor

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Contabilitate

Economie

Finanțe

Marketing

Management

Economie şi afaceri internaționale

1. Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

3. Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996;

5. Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

7.2. Tematica de concurs:

1. Constituția României, republicată;

Tematica: Titlul II-Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, Capitolul II –Drepturile și libertățile fundamentale, Capitolul III – Îndatoririle fundamentale;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Tematica: Partea VI Statutul funcționarilor publice, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică locală și evidența personalului plătit din fonduri publice, Titlul III Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice, de la art. 538 la art. 562, Partea a V-a, Secțiunea a 4-a, de la art. 332 până la art. 348 inclusiv; Secțiunea a 5-a de la art. 349 până la art. 353 inclusiv;

3. Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: Capitolul V, de la art. 38 până la art. 49 inclusiv și Capitolul VI, de la art. 51 până la art. 56 inclusiv;

4. Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996;

Tematica: Locuința socială și locuința de necesitate de la art. 20 până la art. 25 și Repartizarea și închirierea locuințelor – art. 30 și art. 37

5. Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: art. 8 și art. 10;

6. Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: art. 15 și 19˄2;

7. Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată;

Tematica: Contractul de locațiune (de la art.1.777 până la art.1.835 inclusiv);

8. Lege nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată;

Tematica: Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept (de la art.1.034 până la art.1.039 inclusiv).

Dosarele de concurs se verifică la Serviciul Resurse umane (camera 99, etajul 2, Calea Moților nr. 3)

a) formular de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, respectiv copie document care să ateste nivelul cunoştinţelor medii de operare pe calculator (Atestat ECDL / foaia matricolă de la facultate /alte documente, atestate valabile);

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală;

i) curriculum vitae, model comun european.

(2) Formularul de înscriere la concurs, model curriculum vitae și modelul orientativ al adeverinţei care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sunt disponibile pe site-ul instituției www.primariaclujnapoca.ro , împreună cu anunțul de concurs.

(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale.

În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar sau, după caz, a extrasului de pe cazierul, anterior datei de susţinere a probei scrise sau, după caz, a probei practice.

(6) Certificatul de cazier judiciar, respectiv Certificatul de integritate comportamentală pot fi solicitate și obținute de către candidați online, accesând pagina www.caziere.ro .

(7) Dosarele de concurs se verifică la Serviciul Resurse umane (camera 99, etajul 2, Calea Moților nr. 3) și se depun la registratura instituției sau pot fi transmise de candidaţi prin serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs.

(8) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia.

Candidații au obligaţia de a se prezenta la Serviciul Resurse umane cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Documentele prevăzute la literele a), f)-i), se depun în original la dosarul de înscriere la concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de desfăşurare al concursului.

(9) Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează în format pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

(10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) şi (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.

(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Candidații declarați respinși vor depune, prin registratura instituției, personal sau la adresa de email registratura@primariaclujnapoca.ro o cerere prin care vor solicita documentele depuse în original la dosarul de concurs. Pentru ridicarea acestora se vor prezenta la Serviciul Resurse umane, camera 99, etajul 2, Calea Moților nr. 3.

Dosarele de concurs se verifică la Serviciul Resurse umane (camera 99, etajul 2, Calea Moților nr. 3) și se depun la registratura instituției sau pot fi transmise de candidaţi prin serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs.

II. 1. Administrarea imobilelor proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca sau a Municipiului Cluj-Napoca, aflate în sectorul de străzi repartizat astfel: ALEEA VIDRARU, TASNAD, SUCEAVA, SINDICATELOR, SEXTIL PUSCARIU, RUCAR, RETEZAT, PADIN, OCTAVIAN PETROVICI, PRIMAVERII, PLOIESTI, PIATRA CRAIULUI, PEANA, PARANG, NEGOIU, CALEA MANASTUR, MEMORANDUMULUI, MEHEDINTI, MECANICILOR, MASINISTILOR (ROMULUS VUIA), MAGAZIEI, ION MESTER, MOLDOVEANU, MOGOSOAIA, ALEEA MICUS, GARBAU, GURGHIU, FIERULUI, EMILE ZOLA, CLABUCET, CONDUCTORILOR, CIUCAS, CIOPLEA, CAMPULUI, ALEEA BUHUSI, BUCIUM, BUCEGI, BARSEI, ARGES, AGRICULTORILOR, GRIGORE ALEXANDRESCU, SAMUEL MICU, CALEA FLORESTI, OCTAVIAN GOGA, ION GHICA, PORTILE DE FIER, J. CURIE I. L. CARAGIALE, IZLAZULUI, LOCUINTE ANL MEHEDINTI, LOCUINTE ANL TABEREI-TASNAD, CALEA FLOREŞTI – alte imobile decât blocul de locuințe sociale și cel de locuințe ANL, BUSTENI

Managementul contractelor aferente imobilelor pe care le deţine în administrare:

– evidenţierea contractelor gestionate precum şi a actelor adiţionale vizând locuinţe/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă/terenuri în baza de date;

– verificarea eligibilităţii solicitanţilor transcrierilor contractelor;

– solicitarea de documente suplimentare pentru soluţionarea corespondenţei, acolo unde este cazul;

– întocmire referat/raport de specialitate, acolo unde este cazul, privind transcrierea contractelor/constatarea încetării contractelor;

– perfectarea şi eliberarea contractelor gestionate, precum şi a actelor adiţionale vizând locuinţe/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă/terenuri.

– urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către beneficiarii imobilelor (procese verbale de constatare bianuale);

– formularea de propuneri de rezilere a contractelor în caz de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale de către beneficiarii imobilelor, ca urmare a constatării (referate/rapoarte de specialitate dacă este cazul, după avizul comisiilor mixte, acolo unde este cazul);

– predarea contractelor gestionate pentru viză control preventiv;

– urmărirea contractelor gestionate pe filiera semnăturilor, aducând la cunoştinţa şefului de serviciu eventuale abateri de la termen, în vederea reglementării;

– formularea propunerilor de prelungire/modificare a contractelor, prin acte adiţionale sau/şi rapoarte de specialitate;

– verificarea suprafeţelor şi a datelor de carte funciară înscrise în contractele pe care le manageriază;

– întocmirea actelor adiţionale privind identificarea în regim de carte funciară a imobilelor care fac obiectul convenţiilor;

– corelarea datelor din contracte cu documentaţiile de întabulare;

– solicitarea compartimentului de specialitate privind efectuarea demersurilor de actualizare a datelor, în cazul în care documentaţiile de întăbulare nu reflectă realitatea din teren;

– păstrarea în condiţiile legii a contractelor vizând bunurile imobile gestionate, precum şi întreaga documentaţie aferentă din sectorul de străzi repartizat, în ordine cronologică a fiecărui document;

– efectuarea demersurilor necesare privind predarea adreselor/sesizărilor/audienţelor/răspunsurilor la audienţe, contractelor care nu mai sunt în derulare, în vederea îndosarierii, arhivării acestora către responsabilul cu arhiva al serviciului, în condiţiile legii.

– transmiterea modului de soluţionare a cererilor privind întocmirea contractelor/actelor adiţionale la contracte/încetarea contractelor/rezilierea acestora către serviciile de specialitate, conform procedurilor interne.

arhivarea documentelor.

2. Administrarea imobilelor libere:

– evidenţierea pe categorii (spaţii, locuinţe, terenuri) a imobilelor libere pe care le administrează;

– întocmirea dosarelor privind datele imobilelor libere pe care le administrează (documentaţie de întăbulare, schiţa imobilului, extras de carte funciară actualizat, dovada nerevendicării imobilelor în baza legilor speciale, dovada inexistenţei vreunui proces pe rolul instanţelor de judecată, plan de amplasamnet, acolo unde este cazul);

– întocmirea notelor interne privind completarea dosarelor cu datele imobilelor libere pe care le administrează;

– evidenţierea şi întocmirea tuturor dosarelor complete privind imobilele libere pe care le deţine în administrare;

– întocmirea şi transmiterea documentaţiilor necesare privind evidenţierea imobilelor libere către persoanele cu astfel de atribuţii;

– întocmirea şi transmiterea documentaţiei necesare privind scoaterea la licitaţie a spaţiilor cu altă destinaţie, libere de sarcini către persoanele cu astfel de atribuţii;

– verificarea periodică a imobilelor libere;

– efectuarea demersurilor privind asigurarea plăţii utilităţilor către furnizori/asociațiile de proprietari/locatari, după caz;

– predarea imobilelor către beneficiarii contractelor/protocoalelor.

3.Managementul problematicii vânzării locuinţelor din fondul locativ de stat/A.N.L.:

– preluarea cererilor de cumpărare a locuinţelor A.N.L., în cazul în care îi sunt repartizate;

– preluarea documentelor necesare instrumentării procedurii de vânzare de la personalul care deţine în administrare imobilul;

– analizarea documentelor privind eligibilitatea solicitanţilor cumpărării imobilelor;

– verificarea documentelor care însoţesc cererea de cumpărare, din punct de vedere al conformității acestora;

– înaintarea cererilor și documentelor depuse de către solicitanți către comisiile numite prin dispoziție a Primarului pentru verificarea și stabilirea îndeplinirii condițiilor de vânzare impuse de lege;

– întocmirea raportului de specialitate privind vânzarea locuințelor ANL către Consiliul local;

– elaborarea contractului de vânzare cumpărare în formă administrativă, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul face dovada plăţii preţului/avansului;

– efectuarea demersurilor privind instituirea unei ipoteci în favoarea Municipiului până la achitarea integrală a preţului de vânzare, în caz de plată a preţului în rate.

– transmiterea contractului de vânzare cumpărare serviciilor de specialitate spre instrumentare;

– păstrarea în condiţiile legii a contractelor de vânzare-cumpărare, precum şi întreaga documentaţie aferentă, în ordine cronologică a fiecărui document;

– efectuarea demersurilor necesare privind predarea contractelor de vânzare cumpărare, în vederea îndosarierii, arhivării acestora către responsabilul cu arhiva al serviciului, în condiţiile legii.

evidenţierea contractelor de vânzare cumpărare precum şi a actelor adiţionale în baza de date;

– perfectarea actelor adiţionale la contractele de vânzare-cumpărare;

formularea propunerilor modificare a contractelor, prin acte adiţionale sau/şi rapoarte de specialitate;

– urmărirea contractelor pe care le manageriază pe filiera semnăturilor, aducând la cunoştinţa şefului de serviciu eventuale abateri de la termen, în vederea reglementării;

– se prezintă în fața notarului public, dacă este desemnată în vederea autentificării contractelor de vânzare cumpărare/acte adiționale, după caz;

– ține legătura cu notarii publici desemnați de beneficiari în vederea autentificării contractelor de vânzare cumpărare/acte adiționale.

4. Orice alte atribuții încredințate de șeful ierarhic superior, în limitele legii, cu respectarea scopului principal al postului.

II. Alte atribuţii:

– respectarea cu stricteţe a programului de lucru şi disciplina muncii;

– asigurarea relaţiei cu publicul;

– acordarea asistenţei şi consultanţei persoanelor fizice sau juridice în limitele prevăzute de lege şi doar în legătură cu atribuţiile postului;

– ridicarea zilnică a corespondenţei repartizate de către şeful serviciului;

– verificarea corespondenţei repartizate;

– analizarea modului de soluţionare a corespondenţei repartizată de către şeful serviciului;

– elaborarea propunerilor de soluţionare a corespondenţei: întocmire act (contract/act adiţional) referate, rapoarte de specialitate, întocmirea materialelor pentru comisiile de specialitate (informări, documente necesare), răspunsuri cu privire la cadrul legal şi modalitatea de soluţionare a cererilor;

efectuarea tuturor demersurilor privind preluarea posesiei imobilelor ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti/dispoziţii ale primarului municipiului Cluj-Napoca (participarea la evacuări prin intermediul executorului judecătoresc/pe cale administrativă, predarea bunurilor mobile ale persoanelor evacuate pe cale administrativă către o persoană autorizată/desemnată);

– transmiterea informaţiilor către persoana cu atribuţii de gestionare a problematicii inventarului imobilelor aflate în administrarea sa;

– actualizarea bazei de date în format electronic;

– transmiterea spre evidenţiere a tuturor dosarelor complete privind imobilele libere pe care le administrează către persoanele cu astfel de atribuţii;

– transmiterea documentaţiilor privind problematicile legate de locuințe/spații cu altă destinație decât cea de locuință, spre evidențiere și întocmire a ordinii de zi a Comisiilor mixte de specialitate;

– transmiterea documentaţiilor privind soluţionarea cererilor de cumpărare a imobilelor locuințe/spații cu altă destinație decât cea de locuință/cabinete medicale către persoanele cu atribuţii de soluţionare a acestora;

– verificarea permanentă a situaţiei juridice a imobilelor pe care le administrează;

– formularea propunerilor de soluţionare a corespondenţei în termen de 10 zile de la repartizarea acesteia;

– prezentarea spre semnare a propunerilor de soluţionare a corespondenţei şefului ierarhic superior în cel mult a 11 – a zi de la repartizarea corespondenţei;

– transmiterea în termenul legal către petenţi a modului de soluţionare a cererilor (expediere/înmânare/comunicare prin mijloace electronice);

– ia măsuri de soluţionare a problemelor ridicate de cetăţeni în audienţe, repartizate de către şeful serviciului;

– însuşirea permanentă şi respectarea legislaţiei specifice, a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum şi a regulamentelor de ordine interioară, precum și a procedurilor operaționale/de sistem;

– pune la dispoziţia consilierilor locali datele solicitate de aceştia, în problemele ce intră în competenţa de soluţionare, cu avizul şefului de serviciu şi a directorului;

– întocmeşte documentaţiile necesare prezentării analizei comisiilor mixte de specialitate propuneri de modificare a statutului imobilelor şi le transmite persoanei cu atribuţii de gestionare a acestei problematici;

– propune şefului de serviciu măsuri în vederea bunei desfăşurări a activităţii a serviciului;

– participă la comisii de licitaţii, alte comisii înfiinţate prin dispoziţii ale primarului municipiului Cluj-Napoca şi din care a fost propus să facă parte de către şeful serviciului;

– participă la Comisia de punere în posesie a imobilelor restituite în baza Legii nr. 112/1995, a Legii nr. 10/2001, a OUG nr. 83/1999 şi a OUG nr. 94/2000 şi îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin în cadrul acesteia;

– operează în sistemul INFOCET întreaga corespondenţă repartizată precum şi documentele interne;

– sarcinile şi atribuţiile ce revin postului pot fi modificate sau completate în funcţie de modificarea cadrului legislativ în domeniu şi ori de câte ori au loc reorganizări ale activităţii instituţiei;

ocupantul postului este obligat să se conformeze dispozițiilor primite de la superiorii ierarhici. Acesta are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziția o formulează în scris, ocupantul postului este obligat să o execute, cu excepția cazului în care aceasta este vădit ilegală, caz în care are îndatorirea să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic sau al persoanei care a emis dispoziţia, în astfel de situaţii;

– formularea propunerilor privind dezvoltarea sistemului de digitalizare;

– gestionarea și asigurarea desfășurării în condiții optime, a procedurii de programare și comunicare online cu cetățeanul, prin intermediul Tichetului albastru (online, telefonic sau la sediul instituției), reglementată prin PS-12 Informarea și comunicarea. Respectarea cu strictețe a prevederilor PS-12 Informarea și comunicarea, precum și a specificațiilor cuprinse în instrucțiunile de lucru pentru Tichetul albastru, comunicate de la Serviciul Strategii de informatizare (Ghidul privind procedura de comunicare pentru Tichetul albastru).

Etapele principale:

1. Urmărirea și gestionarea programărilor de comunicare online cu cetățeanul prin accesarea zilnică a link-ului din Infocet „Vezi programare <platforma de comunicare online>”;

2. Inițierea zilnică a întâlnirii sau a întâlnirilor programate, după caz, utilizând <platforma de comunicare online>, prin accesarea paginii web aferentă acesteia, precum și programarea ședințelor pe care le are în acea zi sau în zilele următoare, prin trimiterea link-ul cetățeanului, ca invitație pentru conectarea pe platforma, pe adresa de email comunicată de către acesta; Actualizarea permanentă a datelor în aplicația de comunicare online, cu privire la zilele în care va lipsi de la muncă (concediu, alte zile libere etc.), pentru a nu se face programari în acele zile;

3. Conectarea la <platforma de comunicare online> la data și ora programată și asigurarea bunei desfășurări a întâlnirii online cu cetățeanul;

4. Asigurarea respectării timpulului maxim alocat pentru o întrevedere, în urma programării online;

5. La conectarea online cu solicitantul: crearea în Infocet a unui document (Tichetul albastru), conex cu cererea inițială și completarea datelor aferente în câmpurile predefinite;

6. La încheierea discuției: finalizarea înregistrării Tichetului albastru, care conține minuta ședinței și concluziile aferente, apoi după generarea automată în Infocet a răspunsului, descarcarea documentului aferent și trimiterea prin email cetățeanului, pe adresa comunicată de către acesta, până cel târziu la terminarea programului de lucru din ziua în curs;

7. Înregistrarea convorbirii prin intermediul <platformei de comunicare online> și la încheierea acesteia, salvarea înregistrării în baza de date aferentă compartimentului, în conformitate cu procedurile documentate/ instrucțiunile/ regulamentele în vigoare;

8. Respectarea cu strictețe a programărilor solicitate și a termenelor stabilite sau a oricăror altor prevederi în vigoare, cu privire la Tichetul albastru, aferente postului.

Alte prevederi:

Securitatea şi sănătatea în muncă:

– salariatul îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul programului de muncă.

– salariatul a luat cunoştinţă şi se obligă să respecte obligaţiile ce-i revin pe linie de securitate şi sănătate în muncă, aşa cum sunt stabilite prin lege

Titularul postului răspunde de îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor ce revin postului, cu respectarea strictă a prevederilor legii valabile la data realizării acestora.

Sarcinile şi atribuţiile ce revin postului pot fi modificate sau completate în funcţie de modificarea cadrului legislativ în domeniu şi ori de câte ori au loc reorganizări ale activităţii instituţiei.

Îndeplinirea atribuţiilor

Salariatul răspunde, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit funcţiei pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce îi sunt delegate.

Salariatul are îndatorirea să îndeplinească dispoziţiile primite de la superiorii ierarhici.

Salariatul are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Salariatul are îndatorirea să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de situaţii.

În cazul în care se constată, în condiţiile legii, legalitatea dispoziţiei primite de la superiorii ierarhici, salariatul răspunde în condiţiile legii.

Titularul postului a luat la cunoştinţă despre conţinutul Regulamentul intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare, conţinutul raportului de muncă, răspunzând de respectarea prevederilor acestor acte, atât în calitate de salariat, cât şi pentru aplicarea lor în calitate de titular al postului pentru care s-a întocmit prezenta fişă.

Registrul de riscuri – asigură identificarea şi gestionarea riscurilor la nivelul locului de muncă cu actualizare periodică.

Semnează pentru întocmit şi/sau redactat documentele pe care le întocmeşte şi/sau redactează după care le predă superiorului ierarhic.

Predă responsabilului cu arhiva din cadrul serviciului/biroului/compartimentului documentele întocmite/redactate spre a fi arhivate, conform legii.