0

Primăria municipiului Cluj-Napoca (Calea Moţilor nr. 3, tel. 0264-596030, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs de recrutare, în baza art. IV din O.U.G. nr. 34/2023 – alin.(2) lit. a), în data de 07.11.2023, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post, ID: 340009) vacantă la Serviciul Administrare căi publice, Direcția Tehnică.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

Selecţia dosarelor de înscriere – în cadrul căreia comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (rezultatul selecției dosarelor se afișează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor);

– Proba scrisă – care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă;

– Interviul – în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

  • Data afișării anunțului: 05.10.2023;
  • Perioada de depunere a dosarelor: 05.10.2023 – 24.10.2023;

  • Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 07.11.2023, ora 10, la sediul Direcției Generale Poliția Locală, str. Iuliu Maniu nr.16, Cluj-Napoca;

  • Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, pentru candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte.

Ordonanță de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, art. 465

  Condiţii de ocupare a unei funcţii publice:

  (1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

  g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

  h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

  i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

  j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

  k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii de studii şi alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului:

 Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:

Domeniul fundamental

Ramura de știință

Domeniul de licență

Specializarea

Științe inginerești

Inginerie civilă

Inginerie civilă

Căi ferate, drumuri și poduri

Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională

Constructii civile, industriale și agricole, Inginerie civilă

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management

Inginerie și management

Inginerie și management în construcții

Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Cunoştinţe de operare pe calculator:

Cunoştinţe Operare, Procesare de text – MS Word, nivel mediu, se dovedeşte prin probă interviu

– Cunoştinţe Operare, Calcul tabelar – MS Excel, nivel mediu, se dovedeşte prin probă interviu

Bibliografie/Tematica:

1. Constituţia României, republicată;

Tematica: Titlul II, Capitolul II – Drepturile și libertățile fundamentale

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: Titlul I și titlul II ale părții a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: Capitolul I – Principii și definiții

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei (capitolul IV)

5. Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: de la articolul 1 până la articolul 23, inclusiv

6. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: de la articolul 1 până la articolul 39, inclusiv

7. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: de la articolul 1 până la articolul 18, inclusiv

8. Cărţi de specialitate, articole de specialitate sau orice altă sursă de informare pentru operare pe calculator – MS Word, MS-Excel

Tematica Microsoft Word: • Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea şi redenumirea acestuia • Introducerea, modificarea unui text • Introducerea, modificarea unui tabel • Stabilirea dimensiunii paginii • Alegerea fontului, stilului şi mărimii pentru caractere • Alinierea textului şi modificarea spaţiului dintre rânduri • Introducerea antetelor şi notelor de subsol • Numerotarea paginilor

Microsoft Excel: Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea și redenumirea acestuia Introducerea, modificarea unui text/număr Introducerea, modificarea unui tabel Alegerea fontului, stilului și mărimii pentru caractere Copierea conținutului unei celule Inserare celule Modificarea lățimii sau înălțimii unei celule Adunarea a două coloane.

Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, Calea Moților nr. 3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 596030, int. 1020, 1022, 5030, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro, persoana de contact: Dragotă Floareaconsilier, Serviciul Resurse umane.

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 – se obține de la serviciul Centrul de informare pentru cetățeni, în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );

  b) curriculum vitae, modelul comun european – se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la secțiunea Administrație;

  c) actul de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro )

  d) diplome de studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

  e) carnetul de muncă şi a adeverinţa eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; (extras Revisal eliberat de angajator sau de Inspectoratul Teritorial de muncă – I.T.M.)

  f) adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului – pentru candidaţii cu dizabilităţi, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de certificatul de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

g) cazierul judiciar;

  h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Notă:

  - Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

  - Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de certificatul de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

  - Actele cuprinse în dosar, precum şi certificatul de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în original sau copii legalizate conform Legii nr.9/2023*, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  - Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  - Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Actele prevăzute mai sus se prezintă în original sau copii legalizate în condițiile prevăzute în Legea nr.9/2023*, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

* Conform Legii nr. 9/2023, art.2, alin.4, în cazul în care candidații prezintă copii legalizate acestea vor fi acceptate.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – Calea Moților nr. 7.

I. Atribuțiile postului:

-gestionează realizarea obiectivului PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI: „Drum TransRegio Feleac TR 35- Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură , după cum urmează :

-Participă în comisiile de licitație aferente obiectivului PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI: „Drum TransRegio Feleac TR 35- Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură , având sarcini de verificare a tuturor documentelor tehnico-economice, răspuns la clarificări, întocmire rapoarte și respectarea oricaror alte sarcini care revin responsabililor tehnici din cadrul comisiei de licitatie

-Urmarește derularea tuturor contractelor aferente obiectivului PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI: „Drum TransRegio Feleac TR 35- Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură pe tot parcursul realizării acestora în conformitate cu normele tehnice în vigoare pentru obiectivele de care răspunde.

-Asigură soluționarea neconformităților, defectelor apărute pe parcursul execuției lucrărilor, precum și a deficiențelor proiectului obiectivului PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI: „Drum TransRegio Feleac TR 35- Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură .

-Asigură realizarea nivelului calitativ stabilit prin proiectare și execuție pe baza reglementărilor tehnice precum și a studiilor și cercetărilor efectuate pentru obiectivul PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI: „Drum TransRegio Feleac TR 35- Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură.

-Asigură și răspunde de efectuarea la termen a recepției lucrărilor de construcții la terminarea acestora și la expirarea perioadei de garanție pentru obiectivul PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI: „Drum TransRegio Feleac TR 35- Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură, conform legislației în vigoare.

Efectuează inspecția preliminară recepției la terminarea lucrărilor obiectivului PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI: „Drum TransRegio Feleac TR 35- Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură, anterior recepției la terminarea lucrărilor,

In termen de 5 zile de la primirea comunicării prevăzute la art. 9 :
a) solicită factorilor prevăzuţi la art. 11 desemnarea de către aceştia a reprezentanţilor în comisia de recepţie la terminarea lucrărilor;
b) stabileşte data, ora şi locul la care se întruneşte şi îşi începe activitatea comisia de recepţie la terminarea lucrărilor;
c) transmite Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. comunicarea executantului către investitor prevăzută la art. 9, referatele pe specialităţi întocmite de proiectant şi de dirigintele/diriginţii de şantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea şi valoarea, fără TVA, a lucrărilor executate supuse recepţiei în vederea eliberării adeverinţei prin care se confirmă plăţile efectuate către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. 2 zile de la data primirii
comunicării prevăzute la art. 9 ( H.G. nr. 273/1994) , solicită proiectantului și dirigintelui/ diriginților de șantier, ca în termen de 3 zile să prezinte documentele prevăzute la art. 10 (1) alin. c.

Examinează:
a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele/acordurile şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente;
b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de lucrări/de execuţie, ale documentaţiei de proiectare, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea cerinţelor fundamentale, conform legii;
c) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări/de execuţie încheiat între investitor şi executant şi în documentaţia anexă la contract, respectiv a lucrărilor aferente parţilor/obiectelor/sectoarelor din/de construcţie în condiţiile prevăzute la art. 4 din H.G. nr. 273/1994 modificată și completată;
Inspecția preliminară recepţiei la terminarea lucrărilor se efectuează în toate cazurile prin examinare nemijlocită a construcţiei.

In termen de 10 zile de la data primirii comunicării prevăzute la art. 9 (H.G. nr. 273/1994) finalizează examinarea construcției și întocmește un „Proces-verbal de inspecție preliminară recepției la terminarea lucrărilor” în care va consemna neregulile constatate (dacă e cazul) și termenul de remediere și face propuneri privind convocarea/sau nu a Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

Va verifica dacă problemele constatate (dacă a fost cazul) au fost remediate anterior convocării comisiei la recepția la terminarea lucrărilor și face propuneri privind convocarea comisiei de recepție.

Efectuează inspecție preliminară recepției finale, lucrărilor aferente obiectivului PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI: „Drum TransRegio Feleac TR 35- Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură .

Examinează:
a) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

b) întocmește referatul proprietarului/administratorului/utilizatorului privind urmărirea comportării în exploatare a construcției, pe perioada de garanție, în conformitate cu obligațiile ce le revin potrivit legi;

c) cartea tehnică a construcției completată;

d) remedierile efectuate ca urmare a viciilor ascunse constatate în perioada de garanție a lucrărilor de construcții, după caz.

Inspecția preliminară recepţiei finale se efectuează în toate cazurile prin examinare nemijlocită a construcţiei.

Propune convocarea Comisiei de recepție finală în cazul în care nu se descoperă existența unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, precum și în cazul în care au fost înlăturate, potrivit prevederilor art. 28 din H.G.R. nr. 273/1994, modificată și completată.

Va verifica dacă problemele constatate au fost remediate anterior convocării comisiei la recepția finală .
In urma verificărilor efectuate, întocmește un Proces-verbal de inspecție preliminară recepției finale, în care se consemnează neregulile constatate și termenul de remediere.

ntocmește și urmărește evoluția contractelor (fizic, valoric, termene, etc.) și a clauzelor contractuale aferente obiectivului PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI: „Drum TransRegio Feleac TR 35- Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură pe parcursul derulării acestora.

-Urmărește constituirea garanției de buna execuție a contractelor, valabilitatea acestora, pentru contractele de: execuție/servicii/furnizare produse pentru obiectivul PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI: „Drum TransRegio Feleac TR 35- Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură .

Preia și analizează corespondenţa repartizată, răspunde și operează în aplicaţia informatică în vederea arhivării acestora pentru obiectivul PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI: „Drum TransRegio Feleac TR 35- Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură .

Gestionarea și asigurarea desfășurării în condiții optime, a procedurii de programare și comunicare online cu cetățeanul, prin intermediul Tichetului albastru (online, telefonic sau la sediul instituției), reglementată prin Procedura de Sistem 12 – Informarea și comunicarea. Respectarea cu strictețe a prevederilor PS-12 Informarea și comunicarea, precum și a specificațiilor cuprinse în instrucțiunile de lucru pentru Tichetul albastru, comunicate de la Serviciul Strategii de informatizare (Ghidul privind procedura de comunicare pentru Tichetul albastru).

-Respectarea cu strictețe a programărilor solicitate și a termenelor stabilite sau a oricăror altor prevederi în vigoare, cu privire la Tichetul albastru, aferente postului.

-Răspunde solicitărilor primite prin aplicația My Cluj integrată platformei -Infocet,

-Respecta prevederile Procedurilor Operaționale specifice activității serviciului precum și alte proceduri operaționale și de sistem implementate la nivelul instituției.

-Verifică și răspunde sesizărilor primite de la cetățeni, agenți economici, instituții, etc, conform prevederilor legale,

-Întocmește referate și proiecte de H.C.L, referitoare la obiectivul PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI: „Drum TransRegio Feleac TR 35- Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură .

-Întocmește caiete de sarcini/note de fundamentare/teme de proiectare pentru obiectivul PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI: „Drum TransRegio Feleac TR 35- Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură pentru servicii de proiectare, supervizare, SSM, consultanta etc, la solicitarea șefilor ierarhici

-Întocmește procesele verbale de predare-primire a documentațiilor de proiectare și a produselor pentru obiectivul PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI: „Drum TransRegio Feleac TR 35- Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură.

-Întocmește referatul pentru desemnarea comisiei de recepție pentru recepția documentațiilor de proiectare/ a produselor pentru obiectivul PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI: „Drum TransRegio Feleac TR 35- Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură.

-Întocmește procesele verbale de recepție a documentațiilor de proiectare și a produselor pentru obiectivul PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI: „Drum TransRegio Feleac TR 35- Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură.

-Participă ca membru în cadrul comisiilor de recepție pentru obiectivul PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI: „Drum TransRegio Feleac TR 35- Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură.

-Întocmește ori de cate ori i se solicită informări, situaţii privind activitatea pe care o efectuează, la solicitarea șefului ierarhic superior;

-Întocmește și aplică programul anual de urmărire a comportării în timp a obiectivului PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI: „Drum TransRegio Feleac TR 35- Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură.

Răspunde de implementarea obiectivului PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI: „Drum TransRegio Feleac TR 35- Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură.

-Răspunde, urmărește și verifică realizarea obiectivului PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI: „Drum TransRegio Feleac TR 35- Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură.

-Preia și execută orice sarcina stabilită de către șefii ierarhici superiori privind obiectivul PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI: „Drum TransRegio Feleac TR 35- Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură.

-Efectuază reviziile tehnice a obiectivului PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI: „Drum TransRegio Feleac TR 35- Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură . și face propuneri de lucrări pe acest obiectiv.

-Colaborează cu Responsabilul de conformare anti-mită, cu privire la furnizorii care necesită evaluare și aplică reglementările PS-48 Calificarea furnizorilor de produse, lucrări și servicii exceptate de la prevederile Legii nr. 98/2016,

– Este responsabil pentru intelegerea si conformarea cu cerintele SMAM aferente postului; participă la instruirile cu privire la SMAM, etică și integritate, conform prevederilor procedurilor documentate și a legislației incidente, în vigoare,

– Completează și semnează Declarația de Conformare la Politica Anti-Mită la angajare/la reluarea activității și ori de câte ori se modifică Politica Anti-Mită a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu PS-09 Managementul funcțiilor sensibile.