0

Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, (www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a două funcţii contractuale de execuţie vacante.

Denumirea posturilor şi a compartimentului de muncă:

Îngrijitor clădiri la Serviciul Administrare hale şi pieţe, Direcţia Tehnică – 2 posturi

selecţia dosarelor de concurs ( afişare rezultate)

– proba practică

– interviul

Documentele necesare întocmirii dosarului de concurs sunt cele prevăzute la art.6 din Hotărârea de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului:

Nivelul studiilor: studii generale (învățământ general obligatoriu, conform Legii nr. 1/2011)

Vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară;

 Cunoştinţe de operare pe calculator: nu sunt necesare.

Condiţii necesare ocupării postului/posturilor contractual(e) vacant(e) sunt prevăzute la art.3 din Hotărârea de Guvern nr.286 /2011 pentru aprobarea Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia simplă sau copia legalizată a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copia simplă sau copia legalizată a documentelor care atestă nivelul studiilor;

d) *cazierul judiciar în original sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

n cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, și apoi este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului (proba practică).

e) adeverinţă medicală în original care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae.

Documentele se depun în dosar plic la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, calea Moţilor nr. 3, Serviciul Resurse umane, etaj 2, camera 99.

Actele depuse în copie vor fi prezentate și în original în vederea verificării şi certificării conformității copiilor cu documentele originale, de către secretariatul comisiei de concurs.

Candidații declarați respinși se vor prezenta la camera 99, etajul 2, str. Moților nr. 3 pentru ridicarea dosarelor de concurs (în termen de maximum 12 luni de la data depunerii dosarului).

Anunț concurs

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei practice

Rezultatul interviului

Rezultatul final