Rezultate afișate în 22 februarie 2019 09:30
1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, 0264 59 60 30, int. 1020, 5030, site: www.primariaclujnapoca.ro; e-mail:resurseumane@primariaclujnapoca.ro) organizează concurs, în data de 14.02.2019, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor funcţii publice de execuţie vacante la Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii:
Serviciul Administrare spații, terenuri:
consilier , clasa a I-a, grad profesional principal – (1 post)

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  • interviu

Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 14. 02. 2019, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3;
Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
Perioada de depunere a dosarelor: 07. 01.2019 – 28.01.2019.

Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: -științe economice, științe administrative, științe juridice-drept; – (consilier, clasa a I-a, grad profesional superior și consilier , clasa a I-a, grad profesional principal) – Serviciul Administrare Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – (consilier, clasa a I-a, grad profesional superior -Serviciul Evidență patrimoniu și cadastru) ;
Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani (consilier, clasa a I-a, grad profesional principal );
Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – dovedite cu documente emise în condițiile legii, care să ateste deținerea competențelor specifice, potrivit nivelului solicitat.

1. Constituția României, republicată;
2. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5. Legea privind locuințele, nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996;
7. Legea nr.112/1995, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, actualizată;
8. Legea nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică , cu modificările şi completările ulterioare;
10. Codul Civil (Legea nr.287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare), Contractul de locațiune (art.1777-1835 inclusiv), Contractul de vânzare cumpărare;
11. Codul de procedură civilă (Legea nr.134/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare), Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept (art.1034-1039)

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99.

a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );
b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;
c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
g) cazierul judiciar*;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

I. Managementul cererilor privind atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat
– preluarea şi evidenţerea în format electronic a cererilor privind înscrierea pe lista de priorităţi în vederea obţinerii unei locuinţe din fondul locative de stat;
– verificarea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 şi a regulamentelor în vigoare, aprobate de către deliberativul local a documentelor din dosarele depuse pentru obţinerea locuinţelor;
– evidenţierea dosarelor incomplete şi luarea măsurilor necesare completării acestora (comunicarea cu beneficiarii acestora în măsura în care cererile au fost depuse cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului de depunere);
– analizarea eligibilităţii solicitanţilor;
– analizarea tuturor documentelor depuse de către solicitanţi;
– operarea informaţiilor ce decurg din documentele depuse de către solicitanţi;
– efectuarea în teren a anchetelor sociale, dacă consideră că este cazul (confruntarea înscrisurilor din dosar cu situaţia din teren);
– întocmirea fişelor de punctaj în conformitate cu legislaţia în vigoare şi propunerea dosarelor spre verificare şi aprobare Comisiei mixte de repartizare a locuinţelor;
– asigurarea obţinerii tuturor vizelor serviciilor de specialitate pentru fiecare solicitant în parte;
– pregătirea şi prezentarea materialelor în şedinţele Comisiei mixte de repartizare a locuinţelor din fondurile statului;
– întocmirea listei anuale provizorii/finalede priorităţi pentru obţinerea unei locuinţe ca urmare a definitivării analizei dosarelor şi a documentelor;
– întocmirea referatului de specialitate şi a proiectului de hotărâre privind aprobarea listei anuale provizorii/finale de priorităţi pentru obţinerea unei locuinţe;
– transmiterea spre afişare a listei anuale provizorii/finale de priorităţi pentru obţinerea unei locuinţe către direcţia de specialitate;
– preluarea contestaţiilor formulate împotriva listei provizorii de priorităţi;
– pregătirea documentaţiilor privind contestaţiile formulate împotriva listei provizorii de priorităţi şi transmiterea acestora comisiei de specialitate;
– asigurarea secretariatului Comisiei mixte de repartizare a locuinţelor din fondurile statului/Comisiei de contestaţie, pentru şedinţele în care este înscrisă pe ordinea de zi analiza dosarelor privind obţinerea unei locuinţe;
– instrumentarea problematicii de atribuire a locuinţelor;
– întocmirea şi transmiterea răspunsurilor către solicitanţi/contestatori;
– păstrarea în condiţiile legii a adreselor/sesizărilor/audienţelor/răspunsurilor la audienţe/cererilor şi a documentelor justificative privind obţinerea unei locuinţe;
– efectuarea demersurilor necesare privind predarea adreselor/sesizărilor/audienţelor/răspunsurilor la audienţe/cererilor şi a documentelor justificative privind obţinerea unei locuinţe, care nu mai sunt în derulare, în vederea îndosarierii, arhivării acestora către responsabilul cu arhiva al serviciului, în condiţiile legii;
II. Managementul cererilor privind atribuirea unei locuinţe ANL:
– preluarea şi evidenţerea în format electronic a cererilor privind înscrierea pe lista de priorităţi în vederea obţinerii unei locuinţeANL;
– verificarea documentelor din dosarele depuse pentru obţinerea locuinţelor;
– evidenţierea dosarelor incomplete şi luarea măsurilor necesare completării acestora (comunicarea cu beneficiarii acestora în măsura în care cererile au fost depuse cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului de depunere);
– analizarea eligibilităţii solicitanţilor;
– analizarea tuturor documentelor depuse de către solicitanţi;
– operarea informaţiilor ce decurg din documentele depuse de către solicitanţi;
– întocmirea fişelor de punctaj în conformitate cu legislaţia în vigoare şi propunerea dosarelor spre verificare şi aprobare comisiei de specialitate;
– pregătirea şi prezentarea materialelor în şedinţele comisiei de specialitate;
– întocmirea listei anuale provizorii/finalede priorităţi pentru obţinerea unei locuinţe ca urmare a definitivării analizei dosarelor şi a documentelor;
– întocmirea referatului de specialitate şi a proiectului de hotărâre privind aprobarea listei anuale provizorii/finale de priorităţi pentru obţinerea unei locuinţe;
– transmiterea spre afişare a listei anuale provizorii/finale de priorităţi pentru obţinerea unei locuinţe către direcţia de specialitate;
– preluarea contestaţiilor formulate împotriva listei provizorii de priorităţi;
– pregătirea documentaţiilor privind contestaţiile formulate împotriva listei provizorii de priorităţi şi transmiterea acestora comisiei de specialitate;
– asigurarea secretariatului Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unei locuinţe realizate din fonduri ANL, pentru şedinţele în care este înscrisă pe ordinea de zi analiza dosarelor privind obţinerea unei locuinţe şi are în grijă registrele privind procesele verbale ale comisiei;
– întocmirea şi transmiterea răspunsurilor către solicitanţi/contestatori;
– păstrarea în condiţiile legii a adreselor/sesizărilor/audienţelor/răspunsurilor la audienţe/cererilor şi a documentelor justificative privind obţinerea unei locuinţe;
– instrumentarea problematicii de atribuire a locuinţelor;
– efectuarea demersurilor necesare privind predarea adreselor/sesizărilor/audienţelor/răspunsurilor la audienţe/cererilor şi a documentelor justificative privind obţinerea unei locuinţe, care nu mai sunt în derulare, în vederea îndosarierii, arhivării acestora către responsabilul cu arhiva al serviciului, în condiţiile legii;
– arhivarea documentelor în condiţiile legii.
Alte atribuţii:
– respectarea cu stricteţe a programului de lucru şi disciplina muncii;
– asigurarea relaţiei cu publicul;
– acordarea asistenţei şi consultanţei persoanelor fizice sau juridice în limitele prevăzute de lege şi doar în legătură cu atribuţiile postului;
– ridicarea zilnică a corespondenţei repartizate de către şeful serviciului şi completarea rubricilor specifice din registrul de corespondenţă;
– verificarea corespondenţei repartizate;
– analizarea modului de soluţionare a corespondenţei repartizată de către şeful serviciului;
– elaborarea propunerilor de soluţionare a corespondenţei: – întocmire act (contract/act adiţional)
– Referate
– Întocmirea materialelor pentru comisiile de specialitate (informări, documente necesare)
– Proiecte de hotărâri însoţite de referatul de specialitate
– răspunsuri cu privire la cadrul legal şi modalitatea de soluţionare a cererilor;
– formularea propunerilor de soluţionare a corespondenţei în termen de 10 zile de la repartizarea acesteia;
– prezentarea spre semnare a propunerilor de soluţionare a corespondenţei şefului ierarhic superior în cel mult a 11 – a zi de la repartizarea corespondenţei;
– transmiterea în termenul legal către petenţi a modului de soluţionare a cererilor (expediere/înmânare);
– întocmirea şi actualizarea inventarului tuturor imobilelor construcţii/terenuri care fac obiectul contractelor pe care le administrează;
– participare la formarea bazei de date în format electronic privind imobilele proprietatea Statului Român prin introducerea tuturor datelor pe care le deţin sau le-a deţinut/ sau de care are/a avut cunoştinţă;
– ia măsuri de soluţionare a problemelor ridicate de cetăţeni în audienţe, repartizate de către şeful serviciului;
– însuşirea permanentă şi respectarea legislaţiei specifice, a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum şi a regulamentelor de ordine interioară;
– pune la dispoziţia consilierilor locali datele solicitate de aceştia, în problemele ce intră în competenţa de soluţionare, cu avizul şefului de serviciu şi a directorului;
– întocmeşte documentaţiile necesare prezentării analizei comisiilor de specialitate;
– propune şefului de serviciu măsuri în vederea bunei desfăşurări a activităţii a serviciului;
– participă la comisii de licitaţii, alte comisii înfiinţate prin dispoziţii ale primarului municipiului Cluj-Napoca şi din care a fost propus să facă parte de către şeful serviciului;
– participă la Comisia de punere în posesie a imobilelor restituite în baza Legii nr. 112/1995, a Legii nr. 10/2001, a OUG nr. 83/1999 şi a OUG nr. 94/2000 şi îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin în cadrul acesteia;
– operează în sistemul INFOCET întreaga corespondenţă repartizată precum şi documentele interne;
– sarcinile şi atribuţiile ce revin postului pot fi modificate sau completate în funcţie de modificarea cadrului legislativ în domeniu şi ori de câte ori au loc reorganizări ale activităţii instituţiei.
– ocupantul postului este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici. Acesta are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, în cazul în care le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, ocupantul postului este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală, caz în care are îndatorirea să aducă la cunoştinţa superiorului ierarhic sau a persoanei care a emis dispoziţia situaţiile de acest gen.
– Securitatea şi sănătatea în muncă:
– salariatul îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul programului de muncă.
– salariatul a luat cunoştinţă şi se obligă să respecte obligaţiile ce-i revin pe linie de securitate şi sănătate în muncă, aşa cum sunt stabilite prin lege
Sistemul de management al calităţii:
– salariatul îşi va realiza atribuţiile ce-i revin stabilite prin fişa postului în concordanţă cu cerinţele sistemului de management al calităţii implementat şi certificat, conform legii, existent în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.
– Titularul postului răspunde de îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor ce revin postului, cu respectarea strictă a prevederilor legii valabile la data realizării acestora.
– Sarcinile şi atribuţiile ce revin postului pot fi modificate sau completate în funcţie de modificarea cadrului legislativ în domeniu şi ori de câte ori au loc reorganizări ale activităţii instituţiei.
– Salariatul este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici.
– Salariatul, are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, în cazul în care le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, salariatul este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală.
– Salariatul, are îndatorirea să aducă la cunoştinţă situaţiile de acest gen superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia.
– Titularul postului a luat la cunoştinţă despre conţinutul Regulamentul intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare, conţinutul raportului de muncă, răspunzând de respectarea prevederilor acestor acte, atât în calitate de salariat, cât şi pentru aplicarea lor în calitate de titular al postului pentru care s-a întocmit prezenta fişă.
– Registrul de riscuri – asigură identificarea şi gestionarea riscurilor la nivelul locului de muncă cu actualizare periodică.
– Petiţiile din domeniul său de activitate vor fi soluţionate cu respectarea procedurilor aprobate conform anexei la Dispoziţia nr. 3276/03.10.2013 privind aprobarea procedurii instituţionale de soluţionare a petiţiilor.
– Semnează pentru întocmit documentele pe care le întocmeşte, după care le predă şefului serviciului.
– Predă responsabilului cu arhiva din cadrul serviciului documentele întocmite/redactate spre a fi arhivate, conform legii.
– îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de către şeful serviciului.