0

Primăria municipiului Cluj-Napoca (Calea Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs de recrutare, în data de 27.10.2021, pentru ocuparea, pe durată determinată a funcţiei publice de execuție, temporar vacantă: referent, clasa a -III-a, grad profesional principal (1 post – id. 441015) la Compartimentul vânzări bunuri imobile, Serviciul Administrare spaţii, terenuri, Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

– selecţia dosarelor de înscriere, în cadrul căreia comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;

– proba scrisă, care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă;

– interviul, în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

  • Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 27.10.2021, ora 10, la Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”, Piața Lucian Blaga, nr.1-3, Cluj-Napoca;

  • Perioada de depunere a dosarelor: 08.10.2021 – 15.10.2021;

  • Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, probă la care pot participa doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

Ordonanță de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, art. 465

  Condiţii de ocupare a unei funcţii publice:

  (1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

  g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

  h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

  i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

  j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

  k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:

Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

 Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu – dovedite cu document, emis în condițiile legii, potrivit standardului solicitat.

Bibliografie:

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000 (*actualizată*)privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996;

7.Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Hotărârea Guvernului nr. 962/ 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Codul Civil (Legea nr. 287/2009, republicată) – Contractul de locațiune (art.1.777 – art.1.835);

10. Lege nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată – Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept (art.1.033 – art.1.038).

Tematică:

1. Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul I și titlul II ale părții a VI-a;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000 (*actualizată*)privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996;

7.Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Hotărârea Guvernului nr. 962/ 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Codul Civil (Legea nr. 287/2009, republicată) – Contractul de locațiune (art.1.777 – art.1.835);

10. Lege nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată – Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept (art.1.033 – art.1.038).

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, Calea Moților nr.3 , etajul 2, camera 99.

În vederea participării la concurs, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Cluj-Napoca (www.primariaclujnapoca.ro), candidaţii depun dosarul de concurs.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, Calea Moților nr.3 , etajul 2, camera 99 şi va conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 – se obține de la serviciul Centrul de informare pentru cetățeni, în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );

  b) curriculum vitae, modelul comun european – se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea Administrație;

  c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro )

  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări precum și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;

  e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; (extras Revisal eliberat de angajator sau de Inspectoratul Teritorial de muncă – I.T.M.)

  f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului – pentru candidaţii cu dizabilităţi, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

g) cazierul judiciar;

  h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Nota:

  - Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

  - Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

  - Copiile de pe actele cuprinse în dosar, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  - Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  - Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, Calea Moților nr.3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 59 60 30, int. 1020, int. 5030 fax: 0264-43.02.40, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro), persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier Serviciul Resurse umane.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – Calea Moților nr. 7.

La depunerea dosarului de concurs se va aloca un număr de înregistrare fiecărui candidat, număr ce va fi folosit la indentificarea acestuia la afișarea rezultatelor la probele de concurs.

Următoarele formulare pot fi accesate pe pagina de internet a instituției www.primariaclujnapoca.ro – Administrație – Informații publice – Concursuri posturi vacante:

Formularul de înscriere la concurs, Formatul standard al Adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011, Formular declaraţii, Atribuțiile prevăzute în fișa postului.

  1. Administrarea imobilelor:

1. Managementul problematicii vânzării locuinţelor din fondul locativ de stat/A.N.L.:

– preluarea cererilor de cumpărare a locuinţelor din fondul locativ de stat/A.N.L.;

– preluarea documentelor necesare instrumentării procedurii de vânzare de la personalul care deţine în administrare imobilul;

– verificarea eligibilităţii solicitanţilor cumpărării imobilelor;

– verificarea documentelor care însoţesc cererea de cumpărare;

– verificarea îndeplinirii condiţiilor de vânzare impuse de lege;

– asigurarea completării fişei imobilului, în vederea obţinerii tuturor vizelor serviciilor implicate.

– acolo unde este cazul, transmiterea raportului de evaluare compartimentului de specialitate pentru verificare şi formularea în scris a unui punct de vedere;

– convocarea Comisiei de vânzare în vederea verificării şi analizării solicitărilor şi a documentaţiilor depuse;

– întocmirea raportului de specialitate privind însuşirea raportului de evaluare de către Consiliul local, respectiv aprobarea vânzării;

– întocmirea contractului de vânzare cumpărare în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul face dovada plăţii preţului/avansului;

– efectuarea demersurilor privind instituirea unei ipoteci în favoarea Municipiului până la achitarea integrală a preţului de vânzare, în caz de plată a preţului în rate;

– transmiterea contractului de vânzare cumpărare serviciilor de specialitate spre instrumentare;

– păstrarea în condiţiile legii a contractelor de vânzare-cumpărare, precum şi întreaga documentaţie aferentă, în ordine cronologică a fiecărui document;

– efectuarea demersurilor necesare privind predarea contractelor de vânzare cumpărare, în vederea îndosarierii, arhivării acestora către responsabilul cu arhiva al serviciului, în condiţiile legii;

evidenţierea contractelor de vânzare cumpărare precum şi a actelor adiţionale vizând locuinţe/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în baza de date;

– perfectarea actelor adiţionale la contractele de vânzare-cumpărare;

– urmărirea contractelor pe care le manageriază pe filiera semnăturilor, aducând la cunoştinţa şefului de serviciu eventuale abateri de la termen, în vederea reglementării.

formularea propunerilor modificare a contractelor, prin acte adiţionale sau/şi rapoartelor de specialitate;

– verificarea suprafeţelor şi a datelor de carte funciară înscrise în contractele pe care le manageriază;

– corelarea datelor din contracte cu documentaţiile de întabulare/datele de carte funciară;

– solicitarea compartimentului de specialitate privind efectuarea demersurilor de actualizare a datelor în cazul în care documentaţiile de întăbulare nu reflectă realitatea din teren;

– gestionarea ordinii de zi a Comisiei tehnice de vânzare a locuinţelor din fondul locativ de stat/ANL;

– asigură secretariatul Comisiei tehnice de vânzare a locuinţelor din fondul locativ de stat/ANL;

– are în grijă și răspunde de registrele cuprinzând procesele verbale ale comisiilor mai sus precizate.

2. Managementul contractelor aferente imobilelor pe care le deţine în administrare:

– evidenţierea contractelor de închiriere/asociere/comodat precum şi a actelor adiţionale vizând locuinţe/spaţii cu altădestinaţie decât cea de locuinţă/terenuri în baza de date;

– verificarea eligibilităţii solicianţilor transcrierilor contractelor;

– solicitarea de documente suplimentare pentru soluţionarea corespondenţei, acolo unde este cazul;

– întocmire rapoarte de specialitate/referate, acolo unde este cazul, privind transcrierea contractelor/încetarea contractelor;

– perfectarea şi eliberarea contractelor de închiriere/asociere/comodat/vânzări terenuri curţi, precum şi a actelor adiţionale vizând locuinţe/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă/terenuri.

– urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către beneficiarii imobilelor (procese verbale de constatare cel puţin bianuale);

– propuneri de rezilere a contractelor în caz de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale de către beneficiarii imobilelor, ca urmare a constatării (referate/proiecte de hotărâri dacă este cazul, după avizul comisiilor de specialitate, acolo unde este cazul);

– predarea contractelor de închiriere/asociere/comodat pentru viză control preventiv;

– urmărirea contractelor pe care le deţine în administrare pe filiera semnăturilor, aducând la cunoştinţa şefului de serviciu eventuale abateri de la termen, în vederea reglementării;

– formularea propunerilor de prelungire/modificare a contractelor, prin acte adiţionale sau/şi rapoarte de specialitate;

– verificarea suprafeţelor şi a datelor de carte funciară înscrise în contractele pe care le manageriază;

– întocmirea actelor adiţionale privind identificarea în regim de carte funciară a imobilelor care fac obiectul convenţiilor;

– corelarea datelor din contracte cu documentaţiile de întabulare;

– solicitarea compartimentului de specialitate privind efectuarea demersurilor de actualizare a datelor, în cazul în care documentaţiile de întăbulare nu reflectă realitatea din teren;

– păstrarea în condiţiile legii a contractelor de închiriere/asociere/comodat/vânzare a terenurilor curţi, precum şi întreaga documentaţie aferentă din sectorul de străzi repartizat, în ordine cronologică a fiecărui document;

– efectuarea demersurilor necesare privind predarea adreselor/sesizărilor/audienţelor/răspunsurilor la audienţe, contractelor de închiriere/asociere/comodat care nu mai sunt în derulare, în vederea îndosarierii, arhivării acestora către responsabilul cu arhiva al serviciului, în condiţiile legii.

– transmiterea modului de soluţionare a cererilor privind întocmirea contractelor/actelor adiţionale la contracte/încetarea contractelor/rezilierea acestora către serviciile de specialitate;

3. Administrarea imobilelor libere:

– evidenţierea pe categorii (spaţii, locuinţe, terenuri) a imobilelor libere pe care le administrează;

– întocmirea dosarelor privind datele imobilelor libere pe care le administrează (documentaţie de întăbulare, schiţa imobilului, extras de carte funciară actualizat, dovada nerevendicării imobilelor în baza legilor speciale, dovada inexistenţei vreunui proces pe rolul instanţelor de judecată, plan de amplasamnet, acolo unde este cazul);

– întocmirea notelor interne privind completarea dosarelor cu datele imobilelor libere pe care le administrează;

– evidenţierea şi întocmirea tuturor dosarelor complete privind imobilele libere pe care le deţine în administrare;

– întocmirea şi transmiterea documentaţiilor necesare privind evidenţierea imobilelor libere către persoanele cu astfel de atribuţii;

– întocmirea şi transmiterea documentaţiei necesare privind scoaterea la licitaţie a spaţiilor cu altă destinaţie, libere de sarcini către persoanele cu astfel de atribuţii;

– verificarea periodică a imobilelor libere;

– efectuarea demersurilor privind asigurarea plăţii utilităţilor către furnizori.

– predarea imobilelor către beneficiarii contractelor.

  1. Arhivarea documentelor

-gestionează activitatea de arhivare a documentelor, în conformitate cu prevederile legale în materie.

II. Alte atribuţii:

– respectarea cu stricteţe a programului de lucru şi disciplina muncii;

– asigurarea relaţiei cu publicul;

– acordarea asistenţei şi consultanţei persoanelor fizice sau juridice în limitele prevăzute de lege şi doar în legătură cu atribuţiile postului;

– ridicarea zilnică a corespondenţei repartizate de către şeful serviciului şi completarea rubricilor specifice din registrul de corespondenţă;

– verificarea corespondenţei repartizate;

– analizarea modului de soluţionare a corespondenţei repartizată de către şeful serviciului;

– elaborarea propunerilor de soluţionare a corespondenţei:

– întocmire act (contract/act adiţional)

– Referate

– Întocmirea materialelor pentru comisiile de specialitate (informări, documente necesare)

– Proiecte de hotărâri însoţite de referatul de specialitate

– răspunsuri cu privire la cadrul legal şi modalitatea de soluţionare a cererilor;

efectuarea tuturor demersurilor privind preluarea posesiei imobilelor ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti/dispoziţii ale primarului municipiului Cluj-Napoca (participarea la evacuări prin intermediul executorului judecătoresc/pe cale administrativă, predarea bunurilor mobile ale persoanelor evacuate pe cale administrativă către o persoană autorizată/desemnată);

– transmiterea informaţiilor către persoana cu atribuţii de gestionare a problematicii inventarului imobilelor aflate în administrarea sa, până la definitivarea bazei de date în format electronic;

– transmiterea spre evidenţiere a tuturor dosarelor complete privind imobilele libere pe care le administrează către persoanelecu astfel de atribuţii;

– transmiterea documentaţiilor privind problematicile legate de locuinţe sociale/ANL (dacă este cazul), inclusiv schimb de locuinţe/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, spre evidenţiere şi întocmire a ordinii de zi a Comisiei mixte pentru repartizarea locuinţelor/Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unor locuinţe realizate din fonduri A.N.L./Comisiei mixte pentru spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, către persoanele cu astfel de atribuţii;

– transmiterea documentaţiilor privind soluţionarea cererilor de cumpărare a imobilelor locuinţe/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă/cabinete medicale către persoanele cu atribuţii de soluţionare a acestora;

verificarea permanenta a situaţiei juridice a imobilelor pe care le administrează;

– formularea propunerilor de soluţionare a corespondenţei în termen de 10 zile de la repartizarea acesteia;

– prezentarea spre semnare a propunerilor de soluţionare a corespondenţei şefului ierarhic superior în cel mult a 11 – a zi de la repartizarea corespondenţei;

– transmiterea în termenul legal către petenţi a modului de soluţionare a cererilor (expediere/înmânare);

– întocmirea şi actualizarea inventarului tuturor imobilelor construcţii/terenuri pe care le administrează;

– participare la formarea bazei de date în format electronic privind imobilele proprietatea/administrarea autorității locale prin introducerea tuturor datelor pe care le deţin sau le-a deţinut/ sau de care are/a avut cunoştinţă;

– ia măsuri de soluţionare a problemelor ridicate de cetăţeni în audienţe, repartizate de către şeful serviciului;

– însuşirea permanentă şi respectarea legislaţiei specifice, a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum şi a regulamentelor de ordine interioară;

– pune la dispoziţia consilierilor locali datele solicitate de aceştia, în problemele ce intră în competenţa de soluţionare, cu avizul şefului de serviciu şi a directorului;

– întocmeşte documentaţiile necesare prezentării analizei comisiilor de specialitate propuneri de modificare a statutului imobilelor şi le transmite persoanei cu atribuţii de gestionare a acestei problematici;

– propune şefului de serviciu măsuri în vederea bunei desfăşurări a activităţii a serviciului;

– participă la comisii de licitaţii, alte comisii înfiinţate prin dispoziţii ale primarului municipiului Cluj-Napoca şi din care a fost propus să facă parte de către şeful serviciului;

– participă la Comisia de punere în posesie a imobilelor restituite în baza Legii nr. 112/1995, a Legii nr. 10/2001, a OUG nr. 83/1999 şi a OUG nr. 94/2000 şi îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin în cadrul acesteia;

– preluarea şi evidenţierea tuturor dosarelor complete privind locuinţele libere de la toţi cei din cadrul Serviciului administrare Spaţii, Terenuri, care deţin în administrare astfel de imobile;

– transmiterea documentaţiilor necesare privind locuinţele libere către persoana care gestionează ordinea de zi a comisiei de specialitate;

– operează în sistemul INFOCET întreaga corespondenţă repartizată precum şi documentele interne;

– sarcinile şi atribuţiile ce revin postului pot fi modificate sau completate în funcţie de modificarea cadrului legislativ în domeniu şi ori de câte ori au loc reorganizări ale activităţii instituţiei.

– ocupantul postului este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici. Acesta are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, în cazul în care le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, ocupantul postului este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală, caz în care are îndatorirea să aducă la cunoştinţa superiorului ierarhic sau a persoanei care a emis dispoziţia situaţiile de acest gen.

„Gestionarea și asigurarea desfășurării în condiții optime, a procedurii de programare și comunicare online cu cetățeanul, prin intermediul Tichetului albastru (online, telefonic sau la sediul instituției), reglementată prin PS-12 Informarea și comunicarea. Respectarea cu strictețe a prevederilor PS-12 Informarea și comunicarea, precum și a specificațiilor cuprinse în instrucțiunile de lucru pentru Tichetul albastru, comunicate de la Serviciul Strategii de informatizare (Ghidul privind procedura de comunicare pentru Tichetul albastru).

Etapele principale :

1. Urmărirea și gestionarea programărilor de comunicare online cu cetățeanul prin accesarea zilnică a link-ului din Infocet „Vezi programare <platforma de comunicare online>”;

2. Inițierea zilnică a întâlnirii sau a întâlnirilor programate, după caz, utilizând <platforma de comunicare online>, prin accesarea paginii web aferentă acesteia, precum și programarea ședințelor pe care le are în acea zi sau în zilele următoare, prin trimiterea link-ul cetățeanului, ca invitație pentru conectarea pe platforma, pe adresa de email comunicată de către acesta; Actualizarea permanentă a datelor în aplicația de comunicare online, cu privire la zilele în care va lipsi de la muncă (concediu, alte zile libere etc.), pentru a nu se face programari în acele zile;

3. Conectarea la <platforma de comunicare online> la data și ora programată și asigurarea bunei desfășurări a întâlnirii online cu cetățeanul;

4. Asigurarea respectării timpulului maxim alocat pentru o întrevedere, în urma programării online;

5. La conectarea online cu solicitantul: crearea în Infocet a unui document (Tichetul albastru), conex cu cererea inițială și completarea datelor aferente în câmpurile predefinite.

6.La încheierea discuției: finalizarea înregistrării Tichetului albastru, care conține minuta ședinței și concluziile aferente, apoi după generarea automată în Infocet a răspunsului, descarcarea documentului aferent și trimiterea prin email cetățeanului, pe adresa comunicată de către acesta, până cel târziu la terminarea programului de lucru din ziua în curs;

7. Înregistrarea convorbirii prin intermediul <platformei de comunicare online> și la încheierea acesteia, salvarea înregistrării în baza de date aferentă compartimentului, în conformitate cu procedurile documentate/ instrucțiunile/ regulamentele în vigoare;

8. Respectarea cu strictețe a programărilor solicitate și a termenelor stabilite sau a oricăror altor prevederi în vigoare, cu privire la Tichetul albastru, aferente postului.Alte prevederi:

Securitatea şi sănătatea în muncă:

– salariatul îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul programului de muncă.

– salariatul a luat cunoştinţă şi se obligă să respecte obligaţiile ce-i revin pe linie de securitate şi sănătate în muncă, aşa cum sunt stabilite prin lege

– Titularul postului răspunde de îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor ce revin postului, cu respectarea strictă a prevederilor legii valabile la data realizării acestora.

– Sarcinile şi atribuţiile ce revin postului pot fi modificate sau completate în funcţie de modificarea cadrului legislativ în domeniu şi ori de câte ori au loc reorganizări ale activităţii instituţiei.

O.U.G. nr.57/2019 – ART. 437

Îndeplinirea atribuţiilor

– Funcţionarul public răspunde, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin din funcţia publică pe care o deţine, precum şi a atribuţiilor ce îi sunt delegate.

– Funcţionarul public are îndatorirea să îndeplinească dispoziţiile primite de la superiorii ierarhici.

– Funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Funcţionarul public are îndatorirea să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de situaţii.

– În cazul în care se constată, în condiţiile legii, legalitatea dispoziţiei prevăzute la alin. (3), funcţionarul public răspunde în condiţiile legii.

– Titularul postului a luat la cunoştinţă despre conţinutul Regulamentul intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare, conţinutul raportului de muncă, răspunzând de respectarea prevederilor acestor acte, atât în calitate de salariat, cât şi pentru aplicarea lor în calitate de titular al postului pentru care s-a întocmit prezenta fişă.

– Registrul de riscuri – asigură identificarea şi gestionarea riscurilor la nivelul locului de muncă cu actualizare periodică.

– Petiţiile din domeniul său de activitate vor fi soluţionate cu respectarea procedurilor aprobate conform anexei la Dispoziţia nr. 3276/03.10.2013 privind aprobarea procedurii instituţionale de soluţionare a petiţiilor.

– Îndeplinește orice atribuții repartizate de șefii ierarhici superiori.

– Semnează pentru întocmit şi/sau redactat documentele pe care le întocmeşte şi/sau redactează după care le predă superiorului ierarhic.

– Predă responsabilului cu arhiva din cadrul serviciului/biroului/compartimentului documentele întocmite/redactate spre a fi arhivate, conform legii.

Anunț concurs

Rezultat selecție dosare

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul contestației la proba interviu

Rezultatul final