3

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală (DASM), serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, angajează pe perioadă determinată de maximum 6 luni, personal contractual de execuție pentru ocuparea a 7 (șapte) posturi de îngrijitor la domiciliu și 3 (trei) posturi de infirmier

vacante la Serviciul Asistența Persoanelor Vârstnice:

– infirmier – 3 posturi vacante la Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu

Selecția potențialilor candidați în vederea angajării se va efectua prin susținerea unui interviu.

Nivelul studiilor :

– studii generale sau studii medii dovedite cu adeverință sau certificat de absolvire, după caz;

– candidații să dețină atestat/certificat de calificare sau echivalent în ocupația de infirmier;

– vechime în ocupația de infirmier necesară ocupării posturilor vacante: nu este necesară.

a) Cererea adresată conducătorului instituţiei publice în a cărui stat de funcții sunt aprobate posturile vacante;

b) Copie act identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior depunerii la dosar, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

d) Cazier judiciar.

e)Atestat/certificat de calificare sau echivalent în ocupațiile de infirmier / îngrijitor bătrâni la domiciliu, îngrijitor bolnavi la domiciliu sau îngrijitor la domiciliu, eliberate de instituțiile abilitate conform legii.

Copiile de pe actele mai sus prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către personalul responsabil din cadrul Serviciului Resurse Umane Salarizare.

Depunerea actelor în vederea angajării cu CIM pe durată determinată de maximum 6 luni pentru ocuparea celor 10 posturi mai sus menționate, se efectuează la sediul DASM din municipiul Cluj-Napoca, aleea Venus, fn, parter, la ghișeul de relații cu publicul al Serviciului Resurse Umane Salarizare sau online cu fișier atașat la adresa de e-mail resum@dasmclujnapoca.ro. Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la numerele de telefon: 0372/794070, persoana de contact: Tămășan Marinela-Monica sau 0732/002185, persoana de contact Stoica Emil.

Perioada de depunere are caracter imediat și se prelungește pe toată perioada stării de urgență declarată prin Decretul nr. 195/16.03.2020 al Președintelui României KLAUS-WERNER IOHANNIS, în situația în care nu se ocupă toate posturile.