0

Primăria municipiului Cluj-Napoca – sediul Calea Moţilor nr. 3, tel: 0264-596030 (int. 1022), organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă (post unic),  legător manual- 1 post vacant unic la Serviciul Autoritate tutelară, arhivă

 Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă practică
  • probă interviu

Concursul se desfășoară în conformitate cu:

Hotărârea de Guvern nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Art. IV, alin (1), lit. b) și alin (2), lit a) din O.U.G. nr. 34 din 12 mai 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene și domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are capacitate de muncă și capacitate deplină de exercițiu;

  d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

  g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

  h) nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019: trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism, exploatare a cerşetoriei, de folosire a unui minor în scop de cerşetorie,de folosire a serviciilor unei persoane exploatate, de folosire a prostituţiei infantile, viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor, corupere sexuală a minorilor, racolare a minorilor în scopuri sexuale, hărţuire sexuală, folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual, pornografie infantilă, ultraj contra bunelor moravuri sau incest;

i) contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

Dosarele de concurs se verifică la Serviciul Resurse umane (camera 99, etajul 2, Calea Moților nr. 3) și se depun la registratura instituției sau pot fi transmise de candidaţi prin serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs.

 a) formular de înscriere la concurs;

 b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

 c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

 d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;

e) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

g) certificatul de integritate comportamentală;

h) curriculum vitae, model comun european.

 (2) Formularul de înscriere la concurs și model curriculum vitae sunt disponibile pe site-ul instituției www.primariaclujnapoca.ro , împreună cu anunțul de concurs.

 (3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

 (4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

 (5) Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale.

În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar sau, după caz, a extrasului de pe cazierul, anterior datei de susţinere a probei practice.

(6) Certificatul de cazier judiciar, respectiv Certificatul de integritate comportamentală pot fi solicitate și obținute de către candidați online, accesând pagina www.caziere.ro .

 (7) Dosarele de concurs se verifică la Serviciul Resurse umane (camera 99, etajul 2, Calea Moților nr. 3) și se depun la registratura instituției sau pot fi transmise de candidaţi prin serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs.

 (8) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia.

Candidații au obligaţia de a se prezenta la Serviciul Resurse umane cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei practice, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Documentele prevăzute la literele a), e), f), g), h) se depun în original la dosarul de înscriere la concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de desfăşurare al concursului.

 (9) Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează în format pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

 (10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) şi (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.

 (11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Candidații declarați respinși vor depune, prin registratura instituției, personal sau la adresa de email registratura@primariaclujnapoca.ro o cerere prin care vor solicita documentele depuse în original la dosarul de concurs. Pentru ridicarea acestora se vor prezenta la Serviciul Resurse umane, camera 99, etajul 2, Calea Moților nr. 3.

Dosarele de concurs se verifică la Serviciul Resurse umane (camera 99, etajul 2, Calea Moților nr. 3) și se depun la registratura instituției sau pot fi transmise de candidaţi prin serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs.

1. preia de la persoanele responsabile cu arhiva, documentele sau actele care urmează a fi legate, în baza unui borderou de predare-primire

2.leagă (cu mașina de găurit ) documentele pregătite în dosare

3.pentru documentele cu caracter permanent , verifică dacă filele din dosare sunt numerotate.

4.inventariază documentele legate și ajută la aranjarea lor pe rafturi

5.ține evidența actelor (documentațiilor) legate

6.raportează șefului de serviciu stadiul lucrărilor periodic, sau în cazurile urgente, zilnic

7.răspunde de calitatea lucrărilor efectuate, de rezolvarea lor în termenul dispus de șeful ierarhic

9. menține ordinea si asigură curațenia la locul de muncă;

10. asigură și răspunde de menținerea în stare de funcționare a aparatelor/instrumentelor și de utilizarea lor conform instrucțiunilor

11.îndeplinește sarcinile și dispozițiile trasate de șeful de serviciu și organele ierarhic superioare și răspunde de ducerea la îndeplinire a acestora

12.propune măsuri de îmbunatatire din sectorul sau de activitate

13.răspunde de calitatea lucrărilor efectuate , respectarea termenelor, folosirea eficientă a timpului de lucru, respectarea programului de muncă, a regulamentului intern, a contractului colectiv de muncă și a angajamentului de loialitate și fidelitate

14.strează secretul profesional și confidențialitatea lucrărilor

15.asigură și răspunde de respectarea regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor în spațiile de arhivă