2

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs, în data de 06.02.2018, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice de execuţie inspector, clasa a I-a, grad profesional asistent (2 posturi) vacante la Serviciul Autorizări construcții, Direcţia Generală de Urbanism – Direcția Urbanism.

 

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • probă scrisă
 • interviu.

Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 06. 02. 2018, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3 (intrarea str. Petru Maior nr. 2);

Perioada de depunere a dosarelor: 05. 01.2018 – 25. 01.2018.

 • Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.
 • Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:
  • arhitectură, urbanism, inginerie civilă – specializarea construcții civile, industriale și agricole, căi ferate, drumuri și poduri, inginerie civilă, inginerie urbană și dezvoltare regională;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an ;
 • Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – vor fi prezentate certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale.
 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3 (intrarea str. Petru Maior, nr.2), etajul 2, camera 99.

 • formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției ( www.primariaclujnapoca.ro);
 • curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;
 • copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
 • cazierul judiciar*;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data
şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii:

funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

 • aplica Legea nr.50/1991 – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata; Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul actualizata, Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, precum si toate HCL, HG,OUG, si ordinele emise de ministere;
 • studiază Regulamentul general de urbanism aprobat cu H.G.nr.525/1996 (republicat în M.O.nr.856/ 27.11.2002), Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) aferent Planului Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca (P.U.G.) şi regulamentele locale aferente documentaţiilor de urbanism (P.U.Z.) aprobate conform legii;
 • primeste actele repartizate de catre seful de servici prin intermediul secretarei directiei pe baza de semnatura;
 • studiaza documentatiile repartizate, intocmeste adrese de completare in termen de 5 zile de la data inregistrarii (daca este cazul) si elaborează autorizatii de construire, autorizatii de desfiintare, efectueaza receptia la terminarea lucrarilor autorizate prin verificarea la fata locului si semnarea procesului verbal de receptie, intocmeste adeverinte de confirmare a desfiintarii constructiilor, certificate de atestare a edificarii constructiilor, raspunde la note interne, raspunde la instantele de judecata, raspunde la adrese, participa la trasarea terenului cedat pentru regularizarea drumului si stabilirea cotei +- 0,00 a noilor constructii autorizate in zonele de extindere, calculeaza si instiinteaza beneficiarii in privinta regularizarii taxei de autorizare la expirarea acesteia. Verifica, analizeaza, intocmeste si promoveaza spre aprobare acte administrative, doar d.p.d.v.tehnic, fara a avea atributii in stabilirea situatiei juridice (neavand pregatirea juridica profesionala adecvata);
 • se preocupa de completarea la zi a bazei de date a serviciului si este responsabil de redactarea actelor in programul Infocet cu completarea tuturor campurilor, operarea anuntului de incepere lucrari si a prelungirii termenului de valabilitate AC, atasarea fisierelor redactate in word;
 • inregistreaza actele iesite de la semnat in registrele de evidenta aferente si stampileaza (in cazul autorizatiilor de construire/desfiintare) piesele desenate din ambele exemplare de documentatie tehnica;
 • completeaza registrul AC la rubrica “observatii” cu toate informatiile legate de autorizatie si anume: data inceperii lucrarilor, prelungirea valabilitatii, valoarea taxei de regularizare si chitanta cu care se face dovada achitarii ei, numarul procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor/stadiu fizic, anularea autorizatiei printr-o decizie a Instantelor de judecata (unde este cazul), existenta unei noi autorizatii de continuare lucrari cu/fara modificare de solutie;
 • preda actele Centrului CIC, pe baza de borderou, spre ridicare de catre beneficiari;
 • in cazul documentatiilor depuse pentru continuare lucrari cu/fara modificare de solutie si a celor pentru receptionarea lucrarilor, verifica existenta unor litigii pe rol la Serviciile juridic si control urbanism (prin semnarea cererilor de catre inspectorii desemnati);
 • ataseaza la dosarul de autorizare anuntul de incepere lucrari si eventuale sentinte judecatoresti;
 • la finalizarea lucrarilor de constructii autorizate se procedeaza la regularizarea taxei de autorizare si receptionarea lucrarilor executate conform procedurii operationale aprobate si anume: verificare in teren, semnare pv receptie si atribuire nr./data din programul Infocet, transmitere informatizata pv la Directia de taxe si impozite in vederea impunerii, calcularea taxei de regularizare pe baza Deciziei de impunere sau declaratia din contabilitate (pentru firme) si incasarea taxei;
 • raspunde de calitatea lucrarilor efectuate, de rezolvarea lor in termenul prevazut de lege sau in termenul dispus de un sef ierarhic;
 • finalizeaza toate actele primite spre rezolvare, in cazul in care solicita plecarea in concediul de odihna, in delegatie sau va lipsi din alte motive;
 • colaboreaza cu seful de serviciu si cu colegii de serviciu si din alte compartimente, cand este nevoie, pentru finalizarea lucrarilor curente şi a urgentelor;
 • respecta disciplina la locul de munca şi prevederile Regulamentului intern;
 • efectueaza deplasari pe teren la obiectivul supus aprobarii, fara a avea competenta de verificare a situatiei juridice a vecinatatilor;
 • acorda relatii publicului, conform programului aprobat de Dl Primar;
 • tine evidenta cererilor si documentatiilor primite spre rezovare intr-un registru personal, asigura ca pentru toate actele emise sa fie achitata taxa prevazută de lege si procedeaza la pregatirea si arhivarea cererilor, a documentatiilor rezolvate, in conformitate cu Nomenclatorul arhivistic aprobat cu Dispozitia nr.4135/11.09.2002;
 • executa si alte sarcini de serviciu primite de la seful de serviciu sau de la sefii ierarhici superiori.