2

Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează concurs, în data de 04.06.2019, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, vacante la Direcţia Juridică:
– consilier juridic, clasa a I-a, grad profesional asistent (2 posturi) la Serviciul Contencios

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  • interviu.

Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 04. 06 .2019, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3;
Perioada de depunere a dosarelor: 02. 05. 2019 – 21.05.2019;
Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice, specializarea drept;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice ;
Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – cunoștințe dovedite prin documente emise în condițiile legii.

2.Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5.Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
8.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3 (intrarea str. Petru Maior, nr.2), etajul 2, camera 99.

a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );
b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;
c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
g) cazierul judiciar*;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 59 60 30, int. 1020, int. 5030 fax: 0264-43.02.40, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro), persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier Serviciul Resurse umane.
Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

1. Instrumenteaza dosarele repartizate, spre solutionare, de catre seful ierarhic superior, sens în care:
a) studiaza temeinic cauzele in care asista sau reprezinta interesele primarului, municipiului ori ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, repartizate de seful Serviciului contencios;
b) analizeaza oportunitatea si legalitatea redactarii de cereri de chemare in judecata, pe baza referatelor aprobate de primar, intocmite de directiile/serviciile/birourile din cadrul Consiliului local, la care sunt anexate toate scriptele necesare promovarii acestora;
c) formuleaza intampinari in dosarele in care primarul, municipiul, respectiv Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este citat in calitate de parat, repartizate, spre instrumentare, de catre seful serviciului;
d) invoca exceptii, formuleaza cereri, propune probe, depune concluzii scrise, note de sedinta, etc., ori de cate ori considera necesar acest lucru sau instanta de judecata dispune in acest sens;
e) analizeaza oportunitatea si legalitatea exercitarii cailor de atac impotriva hotararilor pronuntate in dosarele pe care le instrumenteaza si, in cazul in care se impune, exercita caile de atac prevazute de lege. In caz contrar, intocmeste un referat motivat, cu propunerea de neexercitare a cailor de atac, care urmeaza a fi aprobat de primarul municipiului Cluj-Napoca.
f ) analizeaza oportunitatea si legalitatea exercitarii cailor extraordinare de atac împotriva hotararilor pronuntate in dosarele pe care le instrumenteaza;
g) asigura reprezentarea primarului, municipiului si Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, la termenele de judecata stabilite de instante (in masura in care acest lucru este posibil), pentru solutionarea dosarelor cu a caror instrumentare a fost incredintat;
h) raspunde de definitivarea proceselor si comunicarea acestora directiilor/serviciilor/birourilor interesate din cadrul Primăriei, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la comunicarea hotărârilor judecătorești;
i) dupa solutionarea definitivă a dosarelor pe care le-a instrumentat este obligat sa le predea, spre arhivare, personalului cu atributii in acest sens, în termen de cel mult 10 zile calendaristice;
2. Raspunde de realizarea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in termen a lucrarilor repartizate de catre conducerea Primariei, respectiv primar, viceprimari, secretar sau solicitate de catre alte institutii, ori de catre directiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului, astfel incat sa sporeasca increderea in instituia Primariei si a celor care o reprezinta, prin pastrarea secretului de serviciu, a confidentialitatii informatiilor sau documentelor de care ia cunostinta in exercitarea functiei;
3. Ține evidenta termenelor de judecata a cauzelor aflate pe rolul instantelor de judecata in care municipiul/primarul/consiliul local este parte;
4. Raspunde de modul de solutionare a corespondentei repartizata de catre seful serviciului. Dupa solutionarea acesteia, ia masuri pentru completarea rubricilor specifice din registrul de corespondenta;
5. Raspunde de calitatea si legalitatea lucrarilor efectuate si a actelor intocmite, precum si de folosirea eficienta a timpului de lucru;
6. Asigura relatiile cu publicul si acorda consultanta juridica cetatenilor in dosarele in care acestia sunt parte, alaturi de autoritatea publică;
7. Respecta strict programul de lucru si regulamentul de ordine interna aprobat de conducerea Primariei;
8. Pastreaza secretul profesional si confidentialitatea lucrarilor;
9. Prezinta in fiecare zi de vineri, ora 14:30, raportul saptamanal de activitate;
10. Respecta procedurile operationale aprobate de catre primarul municipiului Cluj-Napoca, Statutul consilierului juridic si Codul deontologic al consilierului juridic;
11. Prezentele atributii nu sunt limitative, putand fi completate si cu alte dispozitii emise de angajator.
12. Neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa ori intarzierea in indeplinirea atributiilor stabilite, nerespectarea limitelor de competenta, atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila sau penala dupa caz.
II. Alte prevederi:
Securitatea şi sănătatea în muncă:
4. salariatul îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul programului de muncă.
salariatul a luat cunoştinţă şi se obligă să respecte obligaţiile ce-i revin pe linie de securitate şi sănătate în muncă, aşa cum sunt stabilite prin lege;
Sistemul de management al calităţii:
salariatul îşi va realiza atribuţiile ce-i revin stabilite prin fişa postului în concordanţă cu cerinţele sistemului de management al calităţii implementat şi certificat, conform legii, existent în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.
Titularul postului răspunde de îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor ce revin postului, cu respectarea strictă a prevederilor legii valabile la data realizării acestora. Sarcinile şi atribuţile ce revin postului pot fi modificate sau completate în funcţie de modificarea cadrului legislativ în domeniu şi ori de câte ori au loc reorganizări ale activităţii instituţiei.
Salariatul este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici.
Salariatul are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, în cazul în care le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, salariatul este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală.
Salariatul are îndatorirea să aducă la cunoştinţă situaţiile de acest gen superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia.
Titularul postului a luat la cunoştinţă despre conţinutul Regulamentul intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare, conţinutul raportului de muncă, răspunzând de respectarea prevederilor acestor acte, atât în calitate de salariat, cât şi pentru aplicarea lor în calitate de titular al postului pentru care s-a întocmit prezenta fişă.
Registrul de riscuri – asigură identificarea şi gestionarea riscurilor la nivelul locului de muncă cu actualizare periodică.
Petiţiile din domeniul său de activitate vor fi soluţionate cu respectarea procedurilor aprobate conform anexei la Dispoziţia nr. 3276/03.10.2013 privind aprobarea procedurii instituţionale de soluţionare a petiţiilor.
Semnează pentru întocmit şi/sau redactat documentele pe care le întocmeşte şi/sau redactează după care le predă superiorului ierarhic.
Predă responsabilului cu arhiva din cadrul serviciului/biroului/compartimentului documentele întocmite/redactate spre a fi arhivate, conform legii.

Anunț concurs