Rezultate afișate în 8 martie 2019 09:00
2

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs, în data de 26.02.2019, pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de execuţie vacante la Direcția Generală Poliția Locală:
– polițist local, clasa a III-a, grad profesional asistent (2 posturi) – Serviciul Control Protecția mediului– Direcția Inspecție și Control – Direcția Generală Poliția Locală.

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • proba scrisă
  • interviu.

Data, ora, locul și locația desfășurării probei scrise: 26. 02. 2019, ora 11 la Colegiul Tehnic „Napoca”, str. Taberei, nr. 3, Cluj – Napoca;
Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
Perioada de depunere a dosarelor: 14. 01.2019 – 04. 02.2019.

Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat (polițist local, clasa a III-a, grad profesional asistent)
– cerințe specifice: permis de conducere categoria B;
aviz psihologic;
Vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; (polițist local, clasa a III-a, grad profesional asistent).

Cunoștințe operare calculator – nivel începător – atestat in conditiile legii prin document (diploma/certificat/atestat) potrivit standardului sau nivelului solicitat.

1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Hotărârea de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
6.Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;
8.Hotărârea Consiliului Local nr.191/2009 privind buna gospodărire a muncipiului Cluj – Napoca. (https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/hotarare-de-consiliu/hotararea-191-din-2009/).

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3 , etajul 2, camera 99.

a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );
b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la secțiunea Administrație – Informații publice – concursuri posturi vacante;
c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale prevăzut în anunțul de concurs;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
g) cazierul judiciar*;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;
i)permis conducere categoria B;
j) aviz psihologic.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 59 60 30, int. 1020, int. 5030 fax: 0264-43.02.40, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro), persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier Serviciul Resurse umane.
Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

1. Controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de depozitare, ridicare, transport a deşeurilor menajere şi industriale.
2. Sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică.
3. Participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
4. Identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora.
5. Verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor.
acestora; verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce traversează unitatea administrativ teriotorială, precum şi malurile lacurilor şi a luciilor de ape.
6. Verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor şi domeniului public; verificã respectarea mãsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi, de cãtre firmele abilitate.
7. Verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii, verifică respectarea de către utilizator a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor de utilităţi publice furnizate.
8. Verifică modul de colectare a deşeurilor reciclabile de către firmele de salubritate.
9. Verifică modul de gestionare a deşeurilor reciclabile de către agenţii economici precum şi de către persoanele fizice.
10. Verifică modul de gestionare a deşeurilor medicale de către unităţi sanitare.
11. Verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite; verifică starea punctelor gospodăreşti şi a dotărilor; dispune măsuri pentru remedierea problemelor constatate.
12. Verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor.
13. Verificã respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curãţeniei de cãtre instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curãţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodãreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţioneazã, a trotuarelor, a rigolelor, a cãilor de acces, a parcãrilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi.
14. Verifică depozitările necontrolate de deşeuri; supraveghează zonele afectate de acest fenomen; ia măsuri concrete pentru identificarea şi sancţionarea vinovaţilor.
15. Verifică menţinerea în perfectă stare a panourilor publicitare aflate pe domeniul public sau privat; verifică activitatea de afişaj în locuri neautorizate.
16. Verifică întreţinerea curăţeniei în mijloacele de transport în comun, gări, autogări şi spaţii de îmbarcare–debarcare a călătorilor.
17. Verifică întreţinerea curăţeniei în sălile de spectacole, cinematografe şi pe terenurile aferente acestora, precum şi la terase, pieţe, locuri de agrement, ştranduri, etc.
18. Verifică întreţinerea în stare corespunzătoare a drapelului României şi UE.
19. Verifică respectarea interdicţiei de murdărire a domeniului public sau a mijloacelor de transport în comun.
20. Verifică modul de asigurare a curăţeniei în locurile de desfăşurare a activităţilor distractive, concertelor, adunărilor publice sau alte manifestări publice, în timpul desfăşurării şi după încheierea acestora.
21. Verifică respectarea obligaţiilor ce revin persoanelor fizice şi juridice privind curăţarea mijloacelor de transport la ieşirea din incinta şantierelor precum şi starea organizărilor de şantier.
22. Verifică parcarea autovehiculelor pe spaţii verzi.
23. Verifică respectarea condiţiilor de creştere a animalelor în gospodăriile populaţiei.
24. Verifică protejarea şi conservarea spaţiilor verzi.
25. Verifică deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public şi privat, în ape curgătoare şi în lacuri.
26. Verifică păstrarea curăţeniei în pieţe, târguri şi oboare.
27. Participă la organizarea de activităţi ecologice cu elevi şi studenţi, asociaţii de proprietari şi O.N.G.-uri ecologiste cu scopul de educare a cetăţenilor şi în special a tinerei generaţii în spiritul respectului faţă de curăţenie, faţă de natură şi faţă de mediul înconjurător.
28. Verifică modul de funcţionare a agenţilor economici cu respectarea prevederilor legale de mediu.
29. Efectuează activtăți de ordine și siguranță publică în legatură directă cu atribuțiile de serviciu prin acțiuni care vizează protecția populației împotriva pericolului permanent de poluare a aerului, solului, sonoră, scurgeri sau deversări de substanțe poluante, depozitari ilegale de deșeuri de orice fel, ardere deșeuri, evacuare ape uzate, necolectarea de deșeuri menajere, neîntreținerea curățeniei stradale, neefectuarea de dezinsecției și deratizării în zone cu locuințe colective, unități medicale, piețe, zone de agrement.
30. Participă la patrule de ordine și siguranță publică în dispozitive ordonate cu ocazia unor evenimente publice.
31. Coordonează activitatea persoanelor asistate social care efectuează muncă în folosul comunităţii- activităţi de salubrizare, eliminări de rampe clandestine, etc cand este cazul.
32. Face demersurile necesare şi coordonează activităţile de salubrizare a locuinţelor proprietate de stat sau private în care locatarii nu respectă normele elementare de igienă şi prin modul de administrare produc disconfort şi pericol pentru vecini.
33. Veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră.
34. Efectuează şi alte verificări specifice realizării atribuţiilor în domeniul protecţiei mediului, stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.
35. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor, stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale; ţine evidenţa şi urmăreşete încasarea proceselor verbale de constatare a contravenţiei încheiate . Urmăreşte respectarea măsurilor dispuse şi a teremenelor stabilite prin procesele verbale încheiate.
36. Ia măsuri de rezolvare a problemelor constatate în toate aspectele verificate informează şeful ierarhic asupra rezultatelor verificărilor efectuate şi a măsurilor luate pentru rezolvarea acestora.
37. Face informări scrise privind constatările şi rezultatele verificărilor efectuate precum şi a măsurilor dispuse privind rezolvarea acestora.
38. Face rapoarte zilnice de activitate privind activitatea desfăşurată.
39. Preia de la dispecerat sesizările transmise şi le rezolvă în mod operativ, raportând despre aceasta şefului de serviciu, transmite spre dispecerat modul de rezolvare a problemei.
40. Comunică prin dispecerat problemele constatate pe teren care ţin de competenţa altor servicii pentru a fi transmise spre rezolvare (ex: cerşetori, comerţ ilegal, etc).
41. Conduce autoturismul de serviciu; completează foile de parcurs, alimentează cu combustibil, duce autoturismul la spălat, anunţă şefului ierarhic incidentele şi defecţiunile apărute, duce autovehiculul la reparat când este cazul.
42. Respectă programul de lucru, disciplina şi regulamentul de ordine interioară; poartă uniforma în conformitate cu prevederile legale.
43. Duce la îndeplinire şi alte dispoziţii ale şefilor ierarhici superiori în conformitate cu prevederile legale; participă alături de celealte compartimente ale Poliţiei locale la dispozitivele ordonate de şefii ierarhici cu ocazia unor evenimente.
44. Respectă întocmai procedurile formalizate pe activităţi la nivelul compartimentului de muncă.
45. Salariatul (ocupantul postului) are obligaţia de a se prezenta la sediul instituţiei sau la locul indicat ori de câte ori i se solicită acest lucru de către şeful compartimentului de muncă şi/sau primarul municipiului Cluj-Napoca. Salariatul trebuie să comunice şefului compartimentului de muncă numărul de telefon mobil şi fix la care poate fi apelat la orice oră.
46. Sarcini de serviciu în calitate de conducator auto:
XXVIII. respectă cu strictețe actele normative care reglementează circulația pe drumurile publice;
înainte de a pleca în misiune are obligația să verifice starea tehnică a autovehiculului pe care îl conduce;
atât la plecare cât și la sosirea din cursă verifică starea tehnică a autovehicului, inclusiv anvelopele. După verificare întocmește un proces-verbal de constatare, pe care îl semnează și îl prezintă șefului direct.
efectuează îngrijirea zilnică a autovehiculului;
nu pleacă în misiune în situația în care constată defecțiuni/nereguli ale autovehiculului și își anunță imediat superiorul pentru a se remedia defecțiunile;
preia foaia de parcurs pentru ziua respectivă și predă celui care îl schimbă completată la toate rubricile (după cum indică formularul), bonuri de carburant anexate la foaia de parcurs;
menține starea tehnică corespunzatoare a autovehiculului avut în primire;
parchează autovehiculul la locul stabilit prin foaia de parcurs, respectand regulile de parcare;
comunică imediat șefului direct – telefonic sau prin orice alt mijloc – orice eveniment de circulație în care este implicat;
are obligația să nu schimbe poziția autovehiculului implicat în accident, până la sosirea organelor poliției și să asigure păstrarea urmelor la locul accidentului, dacă acesta a avut ca rezultat moartea, vătămarea integrității corporale sau a sănătății vreunei persoane sau dacă accidentul constituie infracțiune sau s-a produs ca urmare a unei infracțiuni;
nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influența alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc. , care reduc capacitatea de conducere;
utilizează dispozitivele speciale(sonore si luminoase) în intervenție și misiuni ordonate (ex. însoțire la activități sportive, culturale, etc );
în situația în care patrularea este întreruptă pentru deplasarea imediată la un eveniment semnalat sau pentru o activitate cu caracter de urgență, vor fi puse în funcțiune simultan semnalele acustice și luminoase;
folosirea sirenei fără girofar, interzisă;
semnalele mijloacelor speciale de avertizare luminoasă pot fi folosite și fără a fi însoțite de cele sonore;
nu se folosesc semnalele luminoase sau sonore în interes personal.
47. Pe timpul executării serviciului, polițistului local îi este interzis:
– să părăseasca zona sau misiunea stabilită fără aprobarea şefului de serviciu, a ofiţerului de serviciu sau a şefului de dispozitiv/responsabilului de misiune;
– să încredinţeze altor persoane mijloacele tehnice din dotare;
– să poarte discuţii cu cetăţenii în afara de cele impuse de natura serviciului.
48. Poliţistul local are următoarele drepturi, conform Legii 155/2010 republicată:
– să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii: există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;
– să invite la sediul poliţiei locale persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;
– să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravenţională;
– să poarte şi să folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului mijloacele de apărare şi intervenţie din dotare;
– să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;
– să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
– să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală.
49. Poliţistul local este obligat, conform Legii 155/2010 republicată:
– să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor prevăzute de Constituţia României, republicată şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;
– să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;
– să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
– să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;
– să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
– să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de poliţie locală din care face parte;
– să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorială de competenţă, când ia la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care justifică intervenţia sa;
– să se prezinte de îndată la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război;
– să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;
– să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială.
50. Alte atribuții:
Securitatea şi sănătatea în muncă:
XXIX. Salariatul îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul programului de muncă.
XXX. Salariatul a luat cunoştinţă şi se obligă să respecte obligaţiile ce-i revin pe linie de securitate şi sănătate în muncă, aşa cum sunt stabilite prin lege.
Sistemul de management al calităţii:
– salariatul îşi va realiza atribuţiile ce-i revin stabilite prin fişa postului în concordanţă cu cerinţele sistemului de management al calităţii implementat şi certificat, conform legii, existent în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.
Titularul postului răspunde de îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor ce revin postului, cu respectarea strictă a prevederilor legii valabile la data realizării acestora.
Salariatul este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici.
Salariatul are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, în cazul în care le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, salariatul este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală.
Salariatul are îndatorirea să aducă la cunoştinţă situaţiile de acest gen superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia.
Titularul postului a luat la cunoştinţă despre conţinutul Regulamentul intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare, conţinutul raportului de muncă, răspunzând de respectarea prevederilor acestor acte, atât în calitate de salariat, cât şi pentru aplicarea lor în calitate de titular al postului pentru care s-a întocmit prezenta fişă.
Registrul de riscuri – asigură identificarea şi gestionarea riscurilor la nivelul locului de muncă cu actualizare periodică.
Petiţiile din domeniul său de activitate vor fi soluţionate cu respectarea procedurilor aprobate conform anexei la Dispoziţia nr. 3276/03.10.2013 privind aprobarea procedurii instituţionale de soluţionare a petiţiilor.
Semnează pentru întocmit şi redactat documentele pe care le întocmeşte şi redactează, după care le predă şefului de serviciu.
Predă responsabilului cu arhiva din cadrul serviciului documentele întocmite și redactate spre a fi arhivate, conform legii.

Anunț concurs