Colegiul Tehnic „Napoca”, str. Taberei, nr. 3, Cluj-Napoca

Primăria municipiului Cluj-Napoca (Calea Moţilor nr. 3, tel. 0264-596030,  e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro) organizează concurs de recrutare, conform prevederilor art. VII, alin. 3 din O.U.G. nr. 115/2023 și a art. VII, alin. 7/XI/XII din O.U.G. nr.121/2023, în data de 15.05.2024, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiilor publice de execuție:

polițist local, clasa I, grad profesional superior (1 post, ID: 340318);

polițist local, clasa III, grad profesional principal (1 post, ID: 340335) vacante la Serviciul Control Trafic Rutier, Direcția Ordine Publică și Trafic Rutier, Direcția Generală Poliția Locală.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

  • Verificarea eligibilității candidaților în cadrul căreia comisia de concurs verifică eligibilitatea candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, pe baza documentelor conţinute de dosarele de concurs. ( rezultatul verificării eligibilității candidaților se afișează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor);
  • Proba scrisă – care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă;
  • Proba interviului – în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
  • Data afișării anunțului: 03.04.2024;
  • Perioada de depunere a dosarelor: 03.04.202422.04.2024;

  • Data, ora şi locul desfășurării probei scrise: 15.05.2024, ora 11 la Colegiul Tehnic „Napoca”, str. Taberei, nr. 3, Cluj-Napoca;

  • Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisă pentru candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte.

  • Data și ora susținerii interviului se va afișa pe pagina electronică: www.primariaclujnapoca.ro odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Condiţii de studii şi alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului:

3.1. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (polițist local, clasa I, grad profesional superior);

– cerință specifică: permis de conducere, categoria „B”;

3.2. Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat (polițist local, clasa III, grad profesional principal)

– cerință specifică: permis de conducere, categoria „B”;

3.3.Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (polițist local, clasa I, grad profesional superior);

3.4.Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (polițist local, clasa III, grad profesional principal);

3.5.Cunoştinţe de operare pe calculator:

Cunoştinţe Operare, Procesare de text – MS Word, nivel mediu, se dovedeşte prin probă interviu

Bibliografie/Tematică:

1. Constituţia României, republicată,

Tematica: integral

2. Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Tematica: integral

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Tematica: integral.

Bibliografie/Tematică de specialitate:

5. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: Capitolul I (art. 1-7, art. 11), Capitolul II ( art.16-17), Capitolul IV ( art. 31-36)

6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: Capitolul I – art. 6

7. Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr 195 /2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Tematica: Capitolul I (art. 2-5), Capitolul IV (art. 46-64, art. 76, art. 89), Capitolul V (art. 142-144, art. 160. art. 161, art. 167).

8. Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: integral

9. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: integral

10. Cărţi de specialitate, articole de specialitate sau orice altă sursă de informare pentru operare pe calculator – Procesare text – MS Word

Tematica: Microsoft Word: • Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea şi redenumirea acestuia • Introducerea, modificarea unui text • Introducerea, modificarea unui tabel • Stabilirea dimensiunii paginii • Alegerea fontului, stilului şi mărimii pentru caractere • Alinierea textului şi modificarea spaţiului dintre rânduri • Introducerea antetelor şi notelor de subsol • Numerotarea paginilor.

Dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro (documentele vor fi transmise într-un singur fisier, format .pdf.).

a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare prin raportare la art. VII din O.U.G. nr. 121/2023; (se obține de la serviciul Centrul de informare pentru cetățeni, în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției 

b) copia cărţii de identitate;

c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;

d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz; (extras Revisal eliberat de angajator sau de Inspectoratul Teritorial de muncă – I.T.M.)

e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;

i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

Pentru funcţiile publice de conducere, dosarul de concurs include şi copia diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau a diplomei echivalente conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Conform dispoziţiilor art. VII alin. (15) din O.U.G. nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin. (7) din Anexa 10 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din Anexa 10 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro (documentele vor fi transmise într-un singur fisier, format .pdf.). Dosarelor de concurs transmise de candidaţi la adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro după terminarea programului de lucru al autorităţii sau instituţiei publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen. Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.

Fiecărui dosar de concurs i se atribuie un număr de înregistrare de la registratura autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, care se utilizează pentru comunicarea rezultatelor probelor concursului de recrutare.

Precizări privind transmiterea în format electronic a documentelor necesare înscrierii:

– documentele care necesită a fi completate vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior vor fi scanate în format .pdf, împreună cu celelalte documente din dosarul de recrutare, într-un singur document și nu în mai multe documente distincte și transmise în format electronic, ca atașament pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect, integral și să fie lizibile);

– e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (exemplu: Ionescu Ion – Dosar de recrutare concurs ………..).

– în situațiile în care volumul documentului .pdf, care reunește toate documentele aferente dosarului de recrutare, depășește capacitatea maximă suportată de e-mail pentru transmitere în format electronic (5 MB), candidatul va putea transmite un al doilea e-mail doar cu restul documentelor pe care nu le-a putut trimite inițial, menționând, în clar, datele sale de identificare și specificând faptul că aduce o completare unui e-mail transmis anterior;

– candidații au obligația să verifice înaintea transmiterii conținutul fișierului .pdf scanat, faptul că acesta conține toate documentele, acestea sunt lizibile și că fiecare document este scanat integral, respectiv: diplomele solicitate în anunț trebuie scanate și depuse față/verso, iar acestea trebuie să fie însoțite de anexele aferente.

Atenție! Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite.

Notă:

  - Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

  - Actele cuprinse în dosar, se prezintă în original sau copii legalizate conform Legii nr. 9/2023*, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, Calea Moților nr.3, etajul 2, camera 99. (pentru candidații care se prezintă fizic la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca)

   - Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Actele prevăzute mai sus se prezintă în original sau copii legalizate în condițiile prevăzute în Legea nr.9/2023*, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

* Conform Legii nr. 9/2023, art.2, alin.4, în cazul în care candidații prezintă copii legalizate acestea vor fi acceptate.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs, actele necesare înscrierii, bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, unde acestea sunt afişate, pe pagina electronică a Primăriei municipiului Cluj- Napoca, precum şi la Serviciul Resurse Umane, Calea Moților nr. 3, etajul 2, camera 99, telefon: 0264 596030, int. 1020, 1022, 5030. Persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier, secretarul comisiei de concurs, e mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro).

Informaţiile se menţin la locul de publicare până la finalizarea concursului conform legii.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – Calea Moților nr. 7.

Polițist local, clasa I, grad profesional superior:

1.Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

2.Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

3.Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală; 4.Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederiilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cuhandicap;

5.Asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicule, exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de actele normative în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice, capacitatea de a conduce autovehiculul în condiţii deosebite şi aglomeraţie urbană;

6.Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor, a marcajelor rutiere şi asigurarea fluenţei traficului rutier cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie şi aplicarea de marcaje rutiere;

7.Participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor, fenomenelor naturale cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene pe drumurile publice;

8.Participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

9.Cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în vederea asigurării măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

10.Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

11.Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

12.Cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehicului ridicat, ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public;

13.Conlucrează cu organismele de specialitate ale Primăriei, în vederea stabilirii executării de măsuri care să asigure creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere pe drumurile publice din municipiul Cluj-Napoca;

14.Aplică prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

15.Verifică autorizaţiile de traseu, respectiv funcţionarea mijloacelor de transport călători pentru prevenirea existenţei altor mijloace de transport decât cele neautorizate;

16.Desfăşoară activităţi de prevenire şi educaţie rutieră pe segmentul lor de activitate, cu precădere în unităţile de învăţământ;

17.Efectuează semnale adresate participanţilor la trafic, potrivit dispoziţiilor legale care reglementează circulaţia pe drumurile publice;

18.Acţionează împreună cu Poliţia Naţională, Jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvarea şi evacuarea persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, accidente, epidemii, calamităţiile naturale şi catastrofe, la limitarea şi înlăturarea urmărilor unor astfel de evenimente;

19.Intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgență 112, pe principiul cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine, în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale;

20.Conduce la sediul poliției locale/structurii Poliției Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

21.Îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege – execută și alte misiuni, ordonate de către conducerea Poliției locale și se deplasează la reclamațiile primite prin Dispeceratul Poliției locale;

22.Va avea acces la baza de date privind evidența persoanei și cea privind vehiculele înmatriculate în Sistemul Informatic Național de Evidență;

23.Intocmește rapoarte zilnice şi săptămânale ale activităţilor desfăşurate;

24.Participă la măsurile speciale de menţinere a siguranţei şi liniştii publice în situaţii deosebite;

25.Preia sesizările şi informează dispeceratul/şeful cu referire la soluţionarea acestora;

26.Aduce propuneri de rezolvare a aspectelor constatate şi soluţionare în termenul prevăzut de legislaţie în vigoare;

27.Execută activități de patrulare pedestră și cu auto, în itinerariul aflat în responsabilitate;

28.Asigură întreţinerea şi funcţionarea în condiţii optime ale autovehicului pe care îl conduce;

29.Verifică starea vehiculului pe care îl conduce la preluarea și predarea acestuia, specificându-se

defecțiunile în procesul-verbal de predare-primire auto;

30.Intocmește foaia de parcurs;

31.Respectă reglementările privind circulaţia pe drumurile publice şi obligaţiile conducătorului de auto;

32.Să nu părăsească itinerarul de patrulare stabilit şi să folosească autovehiculul numai pentru executarea serviciului;

33.Respectă şi pune în aplicare toate prevederile Legii 155/2010, HG 1332/2010 şi HCL 85/ 2011;

34.Pe timpul parcurgerii itinerarului patrula auto menţine legătura direct sau prin staţia de emisie-recepţie cu poliţiştii aflaţi în serviciu, pentru realizarea schimbului de informaţii şi acordarea sprijinului necesar, dacă este cazul;

35.Coordonează și îndrumă polițiștii locali aflați pe funcția de debutanți pe întreaga perioadă de desfășurare a stagiului;

36.Va sesiza dispeceratul Direcției Generale Poliția Locală cu privire la următoarele probleme constatate în teren, legate de: mobilier stradal, carosabil, semnalizare rutieră, trotuare, iluminat public, spații verzi, salubritate, care intră în competența altor servicii din cadrul Primăriei mun. Cluj-Napoca;

37. Începând cu data de 11.09.2018, va asigura măsuri de fluidizare a traficului rutier și pietonal în zona stațiilor special amenajate pt. autobuzele școlare

38.Răspunde la sesizările populaţiei şi adreselor instituţiilor care intră în raza de competenţă;

39.Gestionarea și asigurarea desfășurării în condiții optime, a procedurii de programare și comunicare online cu cetățeanul, prin intermediul Tichetului albastru (online, telefonic sau la sediul instituției), reglementată prin PS-12 Informarea și comunicarea. Respectarea cu strictețe a prevederilor PS-12 Informarea și comunicarea, precum și a specificațiilor cuprinse în instrucțiunile de lucru pentru Tichetul albastru, comunicate de la Serviciul Strategii de informatizare (Ghidul privind procedura de comunicare pentru Tichetul albastru).

Etapele principale :

1. Urmărirea și gestionarea programărilor de comunicare online cu cetățeanul prin accesarea zilnică a link-ului din Infocet „Vezi programare <platforma de comunicare online>”;

2. Inițierea zilnică a întâlnirii sau a întâlnirilor programate, după caz, utilizând <platforma de comunicare online>, prin accesarea paginii web aferentă acesteia, precum și programarea ședințelor pe care le are în acea zi sau în zilele următoare, prin trimiterea link-ul cetățeanului, ca invitație pentru conectarea pe platforma, pe adresa de email comunicată de către acesta; Actualizarea permanentă a datelor în aplicația de comunicare online, cu privire la zilele în care va lipsi de la muncă (concediu, alte zile libere etc.), pentru a nu se face programari în acele zile;

3. Conectarea la <platforma de comunicare online> la data și ora programată și asigurarea bunei desfășurări a întâlnirii online cu cetățeanul;

4. Asigurarea respectării timpulului maxim alocat pentru o întrevedere, în urma programării online;

5. La conectarea online cu solicitantul: crearea în Infocet a unui document (Tichetul albastru), conex cu cererea inițială și completarea datelor aferente în câmpurile predefinite.

6. La încheierea discuției: finalizarea înregistrării Tichetului albastru, care conține minuta ședinței și concluziile aferente, apoi după generarea automată în Infocet a răspunsului, descarcarea documentului aferent și trimiterea prin email cetățeanului, pe adresa comunicată de către acesta, până cel târziu la terminarea programului de lucru din ziua în curs;

7. Înregistrarea convorbirii prin intermediul <platformei de comunicare online> și la încheierea acesteia, salvarea înregistrării în baza de date aferentă compartimentului, în conformitate cu procedurile documentate/ instrucțiunile/ regulamentele în vigoare;

8. Respectarea cu strictețe a programărilor solicitate și a termenelor stabilite sau a oricăror altor prevederi în vigoare, cu privire la Tichetul albastru, aferente postului.

40.Constată contravenții și aplică sancțiuni la Regulamentul privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în regim self-service, pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca aprobat prin HCL 790/03.11.2020.

– Întocmeşte materiale şi analize de sinteză, informări;

– Întocmeşte referate de specialitate solicitate de către şeful de serviciu sau de către conducere;

– Respectă programul de lucru, disciplina, regulamentul de ordine interioară cu privire la prezenţa la serviciu, folosirea eficientă a timpului de muncă, fumat, consumul de băuturi alcoolice şi contractul colectiv de muncă.

– Capacitatea de a desfășura în mod curent, la solicitarea superiorilor ierarhici, activități suplimentare activității zilnice desfășurate (întocmire documente, verificare sesizări, coordonare activități, etc.)

– Capacitatea de a-și organiza timpul propriu de lucru, după caz și al celorlalți, pentru îndeplinirea eficientă a atribuțiilor de serviciu.

– Capacitatea de a desfășura activități pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu fără a solicita coordonare, cu excepția cazurilor în care activitățile implică luarea unor decizii care depășesc limitele de competență.

Sarcini de serviciu în calitate de polițist local:

Pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu conduce autoturismele din dotarea Poliției locale și execută misiuni de patrulare cu autoturismele din dotare;

– respecta cu stricteţe actele normative care reglementează circulaţia pe drumurile publice;

– înainte de a pleca în misiune are obligaţia să verifice starea tehnică a autovehiculului pe care îl conduce;

– atât la plecare cât şi la sosirea din cursă verifică starea tehnică a autovehicului, inclusiv anvelopele. Dupa verificare întocmeşte un proces verbal de constatare, pe care îl semnează şi îl prezintă şefului direct;

– efectuează îngrijirea zilnică a autovehiculului;

– nu pleacă în misiune dacă constată defecţiuni/nereguli ale autovehiculului şi îşi anunţă imediat superiorul pentru a se remedia defecţiunile;

– preia foaia de parcurs pentru ziua respectiva şi preda celui care îl schimbă completată la toate rubricile (după cum indică formularul), bonuri de carburant anexate la foaia de parcurs.

– menţine starea tehnica corespunzătoare a autovehiculului avut în primire;

– parchează autovehiculul la locul stabilit prin foaia de parcurs, respectând regulile de parcare;

– comunică imediat şefului direct – telefonic sau prin orice alt mijloc – orice eveniment de circulaţie în care este implicat;

– are obligaţia să nu schimbe poziţia autovehiculului implicat în accident, pană la sosirea organelor poliţiei şi să asigure păstrarea urmelor la locul accidentului, daca acesta a avut ca rezultat moartea, vătămarea integrităţii corporale sau a sanatăţii vreunei persoane sau dacă accidentul constituie infracţiune sau s-a produs ca urmare a unei infracţiuni;

– nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenţa alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc., care reduc capacitatea de conducere;

– utilizează dispozitivele speciale (sonore şi luminoase) în intervenţie şi misiuni ordonate

– în situaţia în care patrularea este întreruptă pentru deplasarea imediată la un eveniment semnalat sau pentru o activitate cu caracter de urgentă,vor fi puse în funcţiune simultan semnalele acustice şi luminoase;

– folosirea sirenei fară girofar, interzisă;

– semnalele mijloacelor speciale de avertizare luminoasă pot fi folosite şi fară a fi însotite de cele sonore;

– nu se folosesc semnalele luminoase sau sonore în interes personal

În timpul serviciului:

-ţine permanent legatura cu dispeceratul Poliţiei Locale, cu celelalte echipaje/patrule şi poliţiştii locali din dispozitivul zilnic, prin staţie radio, telefon sau contact direct precum şi cu ofiţerul de serviciu;

– ţine legatura cu patrulele de politie şi jandarmeriei când desfăşoara activităţii în sistem integrat;

– în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează faptuitorul, iau masuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau faptuitorul structurii Poliţiei Romane competente teritorial, pe baza de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

– manifestă receptivitate, calm şi amabilitate în ascultarea celor relatate de către, martori, persoane legitimate sau cetaţenii care ridică anumite probleme, în vederea rezolvării cazurilor, solicită sprijin şefului direct sau echipajului mobil de intervenţie sau dacă se depăşeşte competenţa Poliţiei Locale va proceda la sesizarea organelor cu atribuţii;

– prezintă raport scris şi fişă de eveniment în fiecare zi la ieşirea din serviciu, consemnând toate evenimentele şi procesle verbale de constatare a contravenţiei încheiate şi actele de constatare şi le preda poliţistului local nominalizat cu preluarea documentelor;

– purtarea echipamentului specific este obligatorie (uniformă, baston de cauciuc, spray lacrimogen şi staţie de emisie-recepţie) cu excepţia cazurilor în care şeful serviciului dispune altfel;

– propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii în domeniul în care răspunde;

– dă dispoziţii obligatorii în scris persoanelor fizice sau juridice controlate, în vederea înlăturării deficienţelor constatate;

– constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale date în competenţă;

– îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin legi sau hotărârâri ale consiliului local;

– informează şeful de serviciu despre toate constatările din controalele efectuate;

– se adresează politicos reprezentantilor mass-media, iar pentru problemele solicitate îi îndrumă către biroul Mass-Media al instituţiei şi îl informează pe şeful direct de îndată, care transmite datele persoanei nominalizate din cadrul direcţiei;

Pe timpul executării serviciului, polițistului local îi este interzis:

– să părăseasca zona de siguranţă publică sau misiunea stabilită, fără aprobarea şefului de serviciu, sefului de birou, ofiterului de serviciu şi şefului de dispozitiv, responsabilului de misiune;

– să incredinteze altor persoane, mijloacele tehnice din dotare;

Poliţistul local are următoarele drepturi conform Legii nr. 155/2010:

– să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii: există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;

– să invite la sediul poliţiei locale persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;

– să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravenţională;

– să poarte şi să folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare;

– să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

– să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

-să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

– să conducă la sediul poliţiei locale sau al unităţilor/ structurilor teritoriale ale Poliţiei Române pe cei care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă.

Poliţistul local este obligat conform Legii nr. 155/2010:

– să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

– să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;

– să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

– să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;

– să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;

– să respecte procedurile de lucru ale serviciului, direcţiei

– să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de poliţie locală din care face parte;

– să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorială de competenţă, când ia la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care justifică intervenţia sa;

– să se prezinte de îndată la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război;

– să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;

– să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială.

Salariatul (ocupantul postului) are obligaţia de a se prezenta la sediul instituţiei sau la locul indicat ori de câte ori i se solicită acest lucru de către şefii ierarhici şi/sau primarul municipiului Cluj-Napoca.

Polițist local, clasa III, grad profesional principal

1.Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

2.Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

3.Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală; 4.Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederiilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cuhandicap;

5.Asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicule, exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de actele normative în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice, capacitatea de a conduce autovehiculul în condiţii deosebite şi aglomeraţie urbană;

6.Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor, a marcajelor rutiere şi asigurarea fluenţei traficului rutier cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie şi aplicarea de marcaje rutiere;

7.Participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor, fenomenelor naturale cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene pe drumurile publice;

8.Participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

9.Cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în vederea asigurării măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

10.Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

11.Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

12.Cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehicului ridicat, ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public;

13.Conlucrează cu organismele de specialitate ale Primăriei, în vederea stabilirii executării de măsuri care să asigure creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere pe drumurile publice din municipiul Cluj-Napoca;

14.Aplică prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

15.Verifică autorizaţiile de traseu, respectiv funcţionarea mijloacelor de transport călători pentru prevenirea existenţei altor mijloace de transport decât cele neautorizate;

16.Desfăşoară activităţi de prevenire şi educaţie rutieră pe segmentul lor de activitate, cu precădere în unităţile de învăţământ;

17.Efectuează semnale adresate participanţilor la trafic, potrivit dispoziţiilor legale care reglementează circulaţia pe drumurile publice;

18.Acţionează împreună cu Poliţia Naţională, Jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvarea şi evacuarea persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, accidente, epidemii, calamităţiile naturale şi catastrofe, la limitarea şi înlăturarea urmărilor unor astfel de evenimente;

19.Intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgență 112, pe principiul cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine, în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale;

20.Conduce la sediul poliției locale/structurii Poliției Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

21.Îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege – execută și alte misiuni, ordonate de către conducerea Poliției locale și se deplasează la reclamațiile primite prin Dispeceratul Poliției locale;

22.Va avea acces la baza de date privind evidența persoanei și cea privind vehiculele înmatriculate în Sistemul Informatic Național de Evidență;

23.Intocmește rapoarte zilnice şi săptămânale ale activităţilor desfăşurate;

24.Participă la măsurile speciale de menţinere a siguranţei şi liniştii publice în situaţii deosebite;

25.Preia sesizările şi informează dispeceratul/şeful cu referire la soluţionarea acestora;

26.Aduce propuneri de rezolvare a aspectelor constatate şi soluţionare în termenul prevăzut de legislaţie în vigoare;

27.Execută activități de patrulare pedestră și cu auto, în itinerariul aflat în responsabilitate;

28.Asigură întreţinerea şi funcţionarea în condiţii optime ale autovehicului pe care îl conduce;

29.Verifică starea vehiculului pe care îl conduce la preluarea și predarea acestuia, specificându-se

defecțiunile în procesul-verbal de predare-primire auto;

30.Intocmește foaia de parcurs;

31.Respectă reglementările privind circulaţia pe drumurile publice şi obligaţiile conducătorului de auto;

32.Să nu părăsească itinerarul de patrulare stabilit şi să folosească autovehiculul numai pentru executarea serviciului;

33.Respectă şi pune în aplicare toate prevederile Legii 155/2010, HG 1332/2010 şi HCL 85/ 2011;

34.Pe timpul parcurgerii itinerarului patrula auto menţine legătura direct sau prin staţia de emisie-recepţie cu poliţiştii aflaţi în serviciu, pentru realizarea schimbului de informaţii şi acordarea sprijinului necesar, dacă este cazul;

35.Coordonează și îndrumă polițiștii locali aflați pe funcția de debutanți pe întreaga perioadă de desfășurare a stagiului;

36.Va sesiza dispeceratul Direcției Generale Poliția Locală cu privire la următoarele probleme constatate în teren, legate de: mobilier stradal, carosabil, semnalizare rutieră, trotuare, iluminat public, spații verzi, salubritate, care intră în competența altor servicii din cadrul Primăriei mun. Cluj-Napoca;

37. Începând cu data de 11.09.2018, va asigura măsuri de fluidizare a traficului rutier și pietonal în zona stațiilor special amenajate pt. autobuzele școlare

38.Răspunde la sesizările populaţiei şi adreselor instituţiilor care intră în raza de competenţă;

39.Gestionarea și asigurarea desfășurării în condiții optime, a procedurii de programare și comunicare online cu cetățeanul, prin intermediul Tichetului albastru (online, telefonic sau la sediul instituției), reglementată prin PS-12 Informarea și comunicarea. Respectarea cu strictețe a prevederilor PS-12 Informarea și comunicarea, precum și a specificațiilor cuprinse în instrucțiunile de lucru pentru Tichetul albastru, comunicate de la Serviciul Strategii de informatizare (Ghidul privind procedura de comunicare pentru Tichetul albastru).

Etapele principale :

1. Urmărirea și gestionarea programărilor de comunicare online cu cetățeanul prin accesarea zilnică a link-ului din Infocet „Vezi programare <platforma de comunicare online>”;

2. Inițierea zilnică a întâlnirii sau a întâlnirilor programate, după caz, utilizând <platforma de comunicare online>, prin accesarea paginii web aferentă acesteia, precum și programarea ședințelor pe care le are în acea zi sau în zilele următoare, prin trimiterea link-ul cetățeanului, ca invitație pentru conectarea pe platforma, pe adresa de email comunicată de către acesta; Actualizarea permanentă a datelor în aplicația de comunicare online, cu privire la zilele în care va lipsi de la muncă (concediu, alte zile libere etc.), pentru a nu se face programari în acele zile;

3. Conectarea la <platforma de comunicare online> la data și ora programată și asigurarea bunei desfășurări a întâlnirii online cu cetățeanul;

4. Asigurarea respectării timpulului maxim alocat pentru o întrevedere, în urma programării online;

5. La conectarea online cu solicitantul: crearea în Infocet a unui document (Tichetul albastru), conex cu cererea inițială și completarea datelor aferente în câmpurile predefinite.

6. La încheierea discuției: finalizarea înregistrării Tichetului albastru, care conține minuta ședinței și concluziile aferente, apoi după generarea automată în Infocet a răspunsului, descarcarea documentului aferent și trimiterea prin email cetățeanului, pe adresa comunicată de către acesta, până cel târziu la terminarea programului de lucru din ziua în curs;

7. Înregistrarea convorbirii prin intermediul <platformei de comunicare online> și la încheierea acesteia, salvarea înregistrării în baza de date aferentă compartimentului, în conformitate cu procedurile documentate/ instrucțiunile/ regulamentele în vigoare;

8. Respectarea cu strictețe a programărilor solicitate și a termenelor stabilite sau a oricăror altor prevederi în vigoare, cu privire la Tichetul albastru, aferente postului.

40.Constată contravenții și aplică sancțiuni la Regulamentul privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în regim self-service, pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca aprobat prin HCL 790/03.11.2020.

-Întocmeşte materiale şi analize de sinteză, informări;

-Întocmeşte referate de specialitate solicitate de către şeful de serviciu sau de către conducere;

-Respectă programul de lucru, disciplina, regulamentul de ordine interioară cu privire la prezenţa la serviciu, folosirea eficientă a timpului de muncă, fumat, consumul de băuturi alcoolice şi contractul colectiv de muncă.

Sarcini de serviciu în calitate de polițist local:

Pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu conduce autoturismele din dotarea Poliției locale și execută misiuni de patrulare cu autoturismele din dotare;

– respecta cu stricteţe actele normative care reglementează circulaţia pe drumurile publice;

– înainte de a pleca în misiune are obligaţia să verifice starea tehnică a autovehiculului pe care îl conduce;

– atât la plecare cât şi la sosirea din cursă verifică starea tehnică a autovehicului, inclusiv anvelopele. Dupa verificare întocmeşte un proces verbal de constatare, pe care îl semnează şi îl prezintă şefului direct;

– efectuează îngrijirea zilnică a autovehiculului;

– nu pleacă în misiune dacă constată defecţiuni/nereguli ale autovehiculului şi îşi anunţă imediat superiorul pentru a se remedia defecţiunile;

– preia foaia de parcurs pentru ziua respectiva şi preda celui care îl schimbă completată la toate rubricile (după cum indică formularul), bonuri de carburant anexate la foaia de parcurs.

– menţine starea tehnica corespunzătoare a autovehiculului avut în primire;

– parchează autovehiculul la locul stabilit prin foaia de parcurs, respectând regulile de parcare;

– comunică imediat şefului direct – telefonic sau prin orice alt mijloc – orice eveniment de circulaţie în care este implicat;

– are obligaţia să nu schimbe poziţia autovehiculului implicat în accident, pană la sosirea organelor poliţiei şi să asigure păstrarea urmelor la locul accidentului, daca acesta a avut ca rezultat moartea, vătămarea integrităţii corporale sau a sanatăţii vreunei persoane sau dacă accidentul constituie infracţiune sau s-a produs ca urmare a unei infracţiuni;

– nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenţa alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc., care reduc capacitatea de conducere;

– utilizează dispozitivele speciale (sonore şi luminoase) în intervenţie şi misiuni ordonate

– în situaţia în care patrularea este întreruptă pentru deplasarea imediată la un eveniment semnalat sau pentru o activitate cu caracter de urgentă,vor fi puse în funcţiune simultan semnalele acustice şi luminoase;

– folosirea sirenei fară girofar, interzisă;

– semnalele mijloacelor speciale de avertizare luminoasă pot fi folosite şi fară a fi însotite de cele sonore;

– nu se folosesc semnalele luminoase sau sonore în interes personal

În timpul serviciului:

-ţine permanent legatura cu dispeceratul Poliţiei Locale, cu celelalte echipaje/patrule şi poliţiştii locali din dispozitivul zilnic, prin staţie radio, telefon sau contact direct precum şi cu ofiţerul de serviciu;

– ţine legatura cu patrulele de politie şi jandarmeriei când desfăşoara activităţii în sistem integrat;

– în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează faptuitorul, iau masuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau faptuitorul structurii Poliţiei Romane competente teritorial, pe baza de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

– manifestă receptivitate, calm şi amabilitate în ascultarea celor relatate de către, martori, persoane legitimate sau cetaţenii care ridică anumite probleme, în vederea rezolvării cazurilor, solicită sprijin şefului direct sau echipajului mobil de intervenţie sau dacă se depăşeşte competenţa Poliţiei Locale va proceda la sesizarea organelor cu atribuţii;

– prezintă raport scris şi fişă de eveniment în fiecare zi la ieşirea din serviciu, consemnând toate evenimentele şi procesle verbale de constatare a contravenţiei încheiate şi actele de constatare şi le preda poliţistului local nominalizat cu preluarea documentelor;

– purtarea echipamentului specific este obligatorie (uniformă, baston de cauciuc, spray lacrimogen şi staţie de emisie-recepţie) cu excepţia cazurilor în care şeful serviciului dispune altfel;

– propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii în domeniul în care răspunde;

– dă dispoziţii obligatorii în scris persoanelor fizice sau juridice controlate, în vederea înlăturării deficienţelor constatate;

– constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale date în competenţă;

– îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin legi sau hotărârâri ale consiliului local;

– informează şeful de serviciu despre toate constatările din controalele efectuate;

– se adresează politicos reprezentantilor mass-media, iar pentru problemele solicitate îi îndrumă către biroul Mass-Media al instituţiei şi îl informează pe şeful direct de îndată, care transmite datele persoanei nominalizate din cadrul direcţiei;

Pe timpul executării serviciului, polițistului local îi este interzis:

– să părăseasca zona de siguranţă publică sau misiunea stabilită, fără aprobarea şefului de serviciu, sefului de birou, ofiterului de serviciu şi şefului de dispozitiv, responsabilului de misiune;

– să incredinteze altor persoane, mijloacele tehnice din dotare;

Poliţistul local are următoarele drepturi conform Legii nr. 155/2010:

– să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii: există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;

– să invite la sediul poliţiei locale persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;

– să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravenţională;

– să poarte şi să folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare;

– să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

– să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

-să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

– să conducă la sediul poliţiei locale sau al unităţilor/ structurilor teritoriale ale Poliţiei Române pe cei care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă.

Poliţistul local este obligat conform Legii nr. 155/2010:

– să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

– să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;

– să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

– să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;

– să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;

– să respecte procedurile de lucru ale serviciului, direcţiei

– să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de poliţie locală din care face parte;

– să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorială de competenţă, când ia la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care justifică intervenţia sa;

– să se prezinte de îndată la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război;

– să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;

– să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială.

Salariatul (ocupantul postului) are obligaţia de a se prezenta la sediul instituţiei sau la locul indicat ori de câte ori i se solicită acest lucru de către şefii ierarhici şi/sau primarul municipiului Cluj-Napoca.